GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

 • A) Vazgeçilmez olması
 • B) Doğuştan kazanılması
 • C) Dokunulmaz olması
 • D) Devredilebilir olması
SORU 2

I- Hümanizm düşüncesi II- Doğal haklar anlayışı III- Kuvvetler ayrılığı prensibi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 3

Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlayan hak hangisidir?

 • A) Dilekçe hakkı
 • B) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • C) Yaşama hakkı
 • D) Seçme ve seçilme hakkı
SORU 4

Hukuk kurallarının tüm kişileri, kurumları ve devlet organlarını bağlaması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

 • A) Hukuk devletinin
 • B) Üniter devletin
 • C) Sosyal devletin
 • D) Laik devletin
SORU 5

“Kuvvetler ayrımı” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Her devletin kendi vatandaşlarının haklarını uluslararası normlara göre koruması
 • B) Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
 • C) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
 • D) Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükûmeti denetleme yollarından biri değildir?

 • A) Meclis dışı araştırma
 • B) Genel görüşme
 • C) Gensoru
 • D) Soru
SORU 7

“Demokrasi“ kavramının kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kamu hizmeti
 • B) Halk iktidarı
 • C) Ayrıcalık
 • D) Azınlık
SORU 8

Aşağıdaki seçimlerle ilgili uygulamalardan hangisi demokratik toplum düzeninin kurulmasını sağlayan bir unsur değildir?

 • A) Gizli oy
 • B) Kısıtlı oy
 • C) Genel oy
 • D) Açık sayım
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir?

 • A) Toplumun genelinde kabul görmeyen düşüncelerin yasaklanması
 • B) Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
 • C) Toplumda farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilmesi
 • D) Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması
SORU 10

• Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması,
• Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması,
• Yargının hür ve bağımsız olması,
demokrasinin hangi ilkesinin gereğidir?

 • A) Çoğulculuk ve katılım
 • B) Seçimler ve temsil
 • C) Kuvvetler ayrımı
 • D) Hukukun üstünlüğü
SORU 11

Ülkemizde çok partili ilk seçim hangi yılda yapılmıştır?

 • A) 1938
 • B) 1942
 • C) 1946
 • D) 1950
SORU 12

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • A) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi
 • B) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması
 • C) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
 • D) Kendilerini ve toplumu ilgilendiren konularda düşüncelerini söyleyebilmesi
SORU 13

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“ hangi yılda imzalanmıştır?

 • A) 1928
 • B) 1938
 • C) 1948
 • D) 1958
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

 • A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • B) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
 • C) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
 • D) İşkenceye Karşı Komite
SORU 15

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • A) Şekil bakımından
 • B) Uluslararası Hukuk Komisyonu
 • C) Green Peace (yeşil barış) Örgütü
 • D) Uluslararası PEN Kulübü
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

 • A) Gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılmaması
 • B) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
 • C) Irk ayrımcılığının ortadan kaldırılması
 • D) Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi
SORU 17

“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Otokrasi
 • B) Aydınlanma
 • C) Teokrasi
 • D) Üniter devlet
SORU 18

“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Anayasa Mahkemesinin
 • B) Devrim
 • C) Kamuoyu
 • D) Çağdaşlaşma
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir?

 • A) Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulması
 • B) Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
 • C) Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
 • D) Halkın eşit olması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından biridir?

 • A) Harf inkılabı
 • B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
 • C) Medeni Kanun’un kabulü
 • D) Saltanatın kaldırılması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDDABABBCDCBCACABBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?