GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

• Karahanlılar devrine aittir.
• 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.
• Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.
Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • A) Divanü Lugati’t Türk
 • B) Atabetü’l Hakayık
 • C) Divanı Hikmet
 • D) Kutadgu Bilig
SORU 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Saat dokuzu yirmi geçe burada buluşuyoruz.
 • B) Herkese 2’şer simit almış.
 • C) Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.
 • D) Aynı soruyu neredeyse 50. kez soruyordu.
SORU 3

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A) Dolmuş durakları iki sokak ileride.
 • B) Sayın Ali Kaya lütfen bir de beni dinleyin!
 • C) Sizden sonra Ahmet bey söz alacak.
 • D) Arkadaşlarım, usulca olanları kulağıma fısıldadı.
SORU 4

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • A) Ateş
 • B) Afiyet
 • C) Kenar
 • D) Limon
SORU 5

“Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. Sözcükte vurgu hâkimdir. Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.”
Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • A) Tek heceli dillere
 • B) UralAltay dillerine
 • C) Çekimli (bükümlü) dillere
 • D) Eklemeli (bitişken) dillere
SORU 6

Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dilleri ailesinin Asya kolu içerisinde yer alır?

 • A) Rusça
 • B) Ermenice
 • C) Sırpça
 • D) Lehçe 25
SORU 7

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

 • A) Beni tanımadığına hayret ediyorum.
 • B) Onun kültürlü ve hoş sohbet bir kişi olduğunu söylüyorlar.
 • C) Zihnindekiler uyumasına engeldi.
 • D) Kitapçıdan bir dergi de bana alır mısın?
SORU 8

"Altun Yaruk" (Altın Işık) adlı metin Türk dilinin gelişim aşamalarının hangisine aittir?

 • A) En Eski Türkçe Çağı
 • B) Eski Türkçe Çağı
 • C) İlk Türkçe Çağı
 • D) Altay Çağı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yazı dili için söylenemez?

 • A) Resmî yazışmalarda, gazete ve dergi yazılarında kullanılır.
 • B) Noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
 • C) Konuşma diline göre daha uzun cümleler kullanılır.
 • D) Kişilerin kültür düzeylerine göre bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
SORU 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?

 • A) Bu sesler nereden geliyor
 • B) Anneniz nasıl oldu
 • C) Bunu satmıyor musunuz
 • D) Neden böyle davrandığımı açıklayacağım
SORU 11

“En genel anlamıyla (…) bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Dil
 • B) Din
 • C) Kültür
 • D) sanat anlayışı
SORU 12

“Yurdumun” sözcüğünde görülen ses olayı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?

 • A) Büyük ağacın altında gölgeleniyorduk.
 • B) Sokaktaki satıcılardan hiçbir şey almazdı.
 • C) Altın sarısı saçları alnına düşmüştü.
 • D) Sabah kahvaltısından sonra otelden ayrıldım.
SORU 13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir?

 • A) Keskin
 • B) Reis
 • C) Âlim
 • D) Jandarma
SORU 14

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görselişitsel araçlarla iletilmesine ne denir?

 • A) Alıcı
 • B) Kaynak
 • C) Bağlam
 • D) Münkirler
SORU 15

Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa ne ad verilir?

 • A) Vurgu
 • B) Tonlama
 • C) Boğumlama
 • D) Telaffuz
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Ural Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Ünlü uyumu vardır.
 • B) Sondan eklemeli bir yapısı vardır.
 • C) Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.
 • D) Bazı ekler çekim eki olmalarına rağmen yapım eki olarak da kullanılır.
SORU 17

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • A) Sinemadaki filmi beğenmeyince dışarı çıktı.
 • B) Genellikle üst kattaki komşularına giderler.
 • C) Bu konuyu sonraki günlerde de tartışmışlar.
 • D) Kapağı kaldırmışki sandık bomboş.
SORU 18

Dildeki sözcükleri köken (çıkış) bakımından inceleyen bilim dalına ne denir?

 • A) Etimoloji
 • B) Fonetik
 • C) Morfoloji
 • D) Sentaks
SORU 19

Sözcükleri biçim yönünden inceleyerek kök ve eklerin yapısını belirleyen bilim dalına ne ad verilir?

 • A) Fonetik
 • B) Morfoloji
 • C) Etimoloji
 • D) Semantik
CEVAP ANAHTARI
12345678910111213141516171819
ABCDABCBDDCAADBCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?