Dil ve Anlatim 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Karahanlılar devrine aittir.
• 1072-1074 yılları arasında yazılmıştır.
• Yazarı Kaşgarlı Mahmut’tur.
Bu özellikler, aşağıdaki eserlerin hangisine aittir?

 • Divanü Lugati’t -Türk
 • Atabetü’l- Hakayık
 • Divan-ı Hikmet
 • Kutadgu Bilig
Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Saat dokuzu yirmi geçe burada buluşuyoruz.
 • Herkese 2’şer simit almış.
 • Bir yıl üç yüz altmış beş gündür.
 • Aynı soruyu neredeyse 50. kez soruyordu.
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • Dolmuş durakları iki sokak ileride.
 • Sayın Ali Kaya lütfen bir de beni dinleyin!
 • Sizden sonra Ahmet bey söz alacak.
 • Arkadaşlarım, usulca olanları kulağıma fısıldadı.
Soru 4

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumuna uymaz?

 • Ateş
 • Afiyet
 • Kenar
 • Limon
Soru 5

“Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. Sözcükte vurgu hâkimdir. Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.”
Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • Tek heceli dillere
 • Ural-Altay dillerine
 • Çekimli (bükümlü) dillere
 • Eklemeli (bitişken) dillere
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dilleri ailesinin Asya kolu içerisinde yer alır?

 • Rusça
 • Ermenice
 • Sırpça
 • Lehçe
Soru 7

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

 • Beni tanımadığına hayret ediyorum.
 • Onun kültürlü ve hoş sohbet bir kişi olduğunu söylüyorlar.
 • Zihnindekiler uyumasına engeldi.
 • Kitapçıdan bir dergi de bana alır mısın?
Soru 8

“Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler?” cümlesinde “virgül”ün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
 • Cümle içindeki ara sözleri ayırmak
 • Arka arkaya sıralanan eş görevli sözcükleri ayırmak
 • Yüklemden uzak kalan ögeleri belirtmek
Soru 9

Altun Yaruk (Altın Işık) adlı metin Türk dilinin gelişim aşamalarının hangisine aittir?

 • En Eski Türkçe Çağı
 • Eski Türkçe Çağı
 • İlk Türkçe Çağı
 • Altay Çağı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yazı dili için söylenemez?

 • Resmî yazışmalarda, gazete ve dergi yazılarında kullanılır.
 • Noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilir.
 • Konuşma diline göre daha uzun cümleler kullanılır.
 • Kişilerin kültür düzeylerine göre bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?

 • Bu sesler nereden geliyor
 • Anneniz nasıl oldu
 • Bunu satmıyor musunuz
 • Neden böyle davrandığımı açıklayacağım
Soru 12

“En genel anlamıyla (...) bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • dil
 • din
 • kültür
 • sanat anlayışı
Soru 13

“Yurdumun” sözcüğünde görülen ses olayı, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde vardır?

 • Büyük ağacın altında gölgeleniyorduk.
 • Sokaktaki satıcılardan hiçbir şey almazdı.
 • Altın sarısı saçları alnına düşmüştü.
 • Sabah kahvaltısından sonra otelden ayrıldım.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçedir?

 • Keskin
 • Reis
 • Âlim
 • Jandarma
Soru 15

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne denir?

 • Alıcı
 • Kaynak
 • Bağlam
 • İletişim
Soru 16

Anlatıma duygu, düşünce, heyecan, yumuşaklık, sertlik katmak amacıyla seste yapılan farklılığa ne ad verilir?

 • Vurgu
 • Tonlama
 • Boğumlama
 • Telaffuz
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Ural Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Ünlü uyumu vardır.
 • Sondan eklemeli bir yapısı vardır.
 • Sözcüklerde dil bilgisi bakımından erkek ve dişi tür ayrımı vardır.
 • Bazı ekler çekim eki olmalarına rağmen yapım eki olarak da kullanılır.
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Sinemadaki filmi beğenmeyince dışarı çıktı.
 • Genellikle üst kattaki komşularına giderler.
 • Bu konuyu sonraki günlerde de tartışmışlar.
 • Kapağı kaldırmışki sandık bomboş.
Soru 19

Dildeki sözcükleri köken (çıkış) bakımından inceleyen bilim dalına ne denir?

 • Etimoloji
 • Fonetik
 • Morfoloji
 • Sentaks
Soru 20

“Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler göstermektedir.”
Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe ne ad verilir?

 • Dil coğrafyası
 • Dil akrabalığı
 • Ortak dil
 • Özel dil
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCDABCCBDDCAADBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler