GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?

 • A) Alıcı
 • B) İleti
 • C) Kanal
 • D) Bağdaşıklık
SORU 2

Aşağıdaki hangisi, tartışmanın daha samimi bir ortamda gerçekleşmesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

 • A) Panel
 • B) Münazara
 • C) Sempozyum
 • D) Açık oturum
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinin amacıdır?

 • A) Duygu ve heyecanı dile getirme
 • B) Alıcıda tepki ve davranış değişikliği yaratma
 • C) Dille ilgili bilgiler verme, dili açıklama
 • D) Kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenme
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?

 • A) Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
 • B) Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
 • C) Herkese istediği kadar konuşma süresi vermek
 • D) Tartışmanın sonucunu açıklamak 25
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma çeşidi değildir?

 • A) Sunum
 • B) Forum
 • C) Panel
 • D) Münazara
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi sunumun amacına ulaşmasını engeller?

 • A) Sunum sırasında önemli kişilerin sözlerinden alıntılar yapılması
 • B) Sunumu yapılan konuşmanın tümüyle slaytlarda yer alması
 • C) Sunum yapan kişin dinleyicilere eşit uzaklıkta durması
 • D) Sunum yapılacak yerin önceden görülmesi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biridir?

 • A) Güncel bir konu seçmek
 • B) Dinleyicilerin sorularını yanıtlamak
 • C) Ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat etmek
 • D) Mikrofon, projeksiyon gibi teknolojik araçlardan yararlanmak
SORU 8

Bir konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına ne ad verilir?

 • A) Demeç
 • B) Önerge
 • C) Tutanak
 • D) Tartışma
SORU 9

“Tartışmaların önemli bir bölümü basına ve halka açık bir ortamda düzenlenirken (…) çoğunlukla öğrenciler arasında ve sınıf ortamında düzenlenir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Forum
 • B) Panel
 • C) Münazara
 • D) Sempozyum
SORU 10

Özel mektup, eleştiri yazıları gibi türlerde kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kanalı kontrol işlevi
 • B) Heyecana bağlı işlev
 • C) Dil ötesi işlev
 • D) Şiirsel işlev
SORU 11

Gerçek sanat yapıtı az konuşandır. Okuyucuyu yormaz. Yapıtın okunmasında, sevilmesinde bunun payı vardır kuşkusuz.
Bu metinde gerçek sanat yapıtının hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • A) Akıcılığı
 • B) Doğallığı
 • C) Özlülüğü
 • D) Tutarlılığı
SORU 12

“Bir yazıdaki, başka bir yazarın yazısından alınmış bölüme (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) metin
 • B) alıntı
 • C) paragraf
 • D) örnekleme
SORU 13

Bir anlatımı oluşturan sözcükler ya da cümleler arasındaki anlam bütünlüğüne ne ad verilir?

 • A) Yalınlık
 • B) Özgünlük
 • C) Akıcılık
 • D) Bağdaşıklık
SORU 14

Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istenirse paragrafın ilk cümlesi hangisi olur?

 • A) Hatta halk arasında hikâye denince masal akla gelir.
 • B) Masallar genellikle düz yazı biçimindedir.
 • C) Halk hikâyeleri ile masallar arasında benzerlikler vardır.
 • D) Halk hikâyelerinde ise nazım ve nesir iç içedir.
SORU 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı vardır?

 • A) Yusuf yarı kapalı, yumuk gözlerini büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını süzdü.
 • B) Karşı karşıya oturmuş iki insan, artık yüzlerimizi görmüyor; yalnız seslerimizi duyuyorduk.
 • C) Ertesi sabah güverteye çıktığımda adanın görünümü tamamen değişmişti.
 • D) Birden bu şehirde yabancı olduğumu düşündüm, bütün gördüklerimi ve alışkanlıklarımı unutacaktım.
SORU 16

“Dükkânları kirli olan on sekiz iş yeri kapatıldı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • B) Gereksiz sözcük kullanımı
 • C) Yüklem yanlışı
 • D) Tümleç yanlışı
SORU 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamları karıştırılan sözcük kullanımı”ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • A) O yıl bir köy okulunda öğretim gördüm.
 • B) Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.
 • C) Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.
 • D) Kesinlikle söyleyebilirim ki bu tedavi hastayı ayağa kaldırabilir.
SORU 18

Anlatımın kesik ve tutuk olmaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • A) Doğallık
 • B) Açıklık
 • C) Duruluk
 • D) Akıcılık
SORU 19

Bir kişinin sözlerinin söylendiği biçimiyle değil de bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı antlıma ne ad verilir?

 • A) Somut anlatım
 • B) Soyut anlatım
 • C) Dolaylı anlatım
 • D) Doğrudan anlatım
SORU 20

Sen gözlerimde bir renk,
Kulaklarımda bir ses,
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın.

(Enis Behiç Koryürek)
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mutluluk
 • B) Özlem
 • C) Sitem
 • D) Aşk
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCABADCBCBDCABADCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?