Dil ve Anlatim 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?

 • Alıcı
 • İleti
 • Kanal
 • Bağdaşıklık
Soru 2

Aşağıdaki hangisi, tartışmanın daha samimi bir ortamda gerçekleşmesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

 • Panel
 • Münazara
 • Sempozyum
 • Açık oturum
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinin amacıdır?

 • Duygu ve heyecanı dile getirme
 • Alıcıda tepki ve davranış değişikliği yaratma
 • Dille ilgili bilgiler verme, dili açıklama
 • Kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanının görevlerinden biri değildir?

 • Tartışma kurallarına uymayanları uyarmak
 • Kısa özetler yaparak konuyu toparlamak
 • Herkese istediği kadar konuşma süresi vermek
 • Tartışmanın sonucunu açıklamak 25
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma çeşidi değildir?

 • Sunum
 • Forum
 • Panel
 • Münazara
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sunumun amacına ulaşmasını engeller?

 • Sunum sırasında önemli kişilerin sözlerinden alıntılar yapılması
 • Sunumu yapılan konuşmanın tümüyle slaytlarda yer alması
 • Sunum yapan kişin dinleyicilere eşit uzaklıkta durması
 • Sunum yapılacak yerin önceden görülmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sunumdan önce yapılması gerekenlerden biridir?

 • Güncel bir konu seçmek
 • Dinleyicilerin sorularını yanıtlamak
 • Ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat etmek
 • Mikrofon, projeksiyon gibi teknolojik araçlardan yararlanmak
Soru 8

Bir konuda karşıt düşüncelerin savunulmasına ne ad verilir?

 • Demeç
 • Önerge
 • Tutanak
 • Tartışma
Soru 9

“Tartışmaların önemli bir bölümü basına ve halka açık bir ortamda düzenlenirken (…) çoğunlukla öğrenciler arasında ve sınıf ortamında düzenlenir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Forum
 • Panel
 • Münazara
 • Sempozyum
Soru 10

Özel mektup, eleştiri yazıları gibi türlerde kullanılan dil işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanalı kontrol işlevi
 • Heyecana bağlı işlev
 • Dil ötesi işlev
 • Şiirsel işlev
Soru 11

Gerçek sanat yapıtı az konuşandır. Okuyucuyu yormaz. Yapıtın okunmasında, sevilmesinde bunun payı vardır kuşkusuz.
Bu metinde gerçek sanat yapıtının hangi özelliği vurgulanmıştır?

 • Akıcılığı
 • Doğallığı
 • Özlülüğü
 • Tutarlılığı
Soru 12

“Bir yazıdaki, başka bir yazarın yazısından alınmış bölüme (…) denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • metin
 • alıntı
 • paragraf
 • örnekleme
Soru 13

Bir anlatımı oluşturan sözcükler ya da cümleler arasındaki anlam bütünlüğüne ne ad verilir?

 • Yalınlık
 • Özgünlük
 • Akıcılık
 • Bağdaşıklık
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istenirse paragrafın ilk cümlesi hangisi olur?

 • Hatta halk arasında hikâye denince masal akla gelir.
 • Masallar genellikle düz yazı biçimindedir.
 • Halk hikâyeleri ile masallar arasında benzerlikler vardır.
 • Halk hikâyelerinde ise nazım ve nesir iç içedir.
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üçüncü kişi anlatımı vardır?

 • Yusuf yarı kapalı, yumuk gözlerini büsbütün küçülterek nehrin iki kıyısını süzdü.
 • Karşı karşıya oturmuş iki insan, artık yüzlerimizi görmüyor; yalnız seslerimizi duyuyorduk.
 • Ertesi sabah güverteye çıktığımda adanın görünümü tamamen değişmişti.
 • Birden bu şehirde yabancı olduğumu düşündüm, bütün gördüklerimi ve alışkanlıklarımı unutacaktım.
Soru 16

“Dükkânları kirli olan on sekiz iş yeri kapatıldı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
 • Gereksiz sözcük kullanımı
 • Yüklem yanlışı
 • Tümleç yanlışı
Soru 17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlamları karıştırılan sözcük kullanımı”ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 • O yıl bir köy okulunda öğretim gördüm.
 • Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.
 • Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.
 • Kesinlikle söyleyebilirim ki bu tedavi hastayı ayağa kaldırabilir.
Soru 18

Anlatımın kesik ve tutuk olmaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Doğallık
 • Açıklık
 • Duruluk
 • Akıcılık
Soru 19

Bir kişinin sözlerinin söylendiği biçimiyle değil de bazı değişiklikler yapılarak aktarıldığı antlıma ne ad verilir?

 • Somut anlatım
 • Soyut anlatım
 • Dolaylı anlatım
 • Doğrudan anlatım
Soru 20

Sen gözlerimde bir renk,
Kulaklarımda bir ses,
Ve içimde bir nefes
Olarak kalacaksın.

(Enis Behiç Koryürek)
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutluluk
 • Özlem
 • Sitem
 • Aşk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCABADCBCBDCABADCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler