GİRİŞ/KAYIT

Dil ve Anlatım 8 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?

 • A) Yarışma havası içinde gerçekleştirilir.
 • B) Konuya hâkim bir başkan tarafından yönetilir.
 • C) Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
 • D) Ortaya atılan düşüncelerin, verilen örneklerin bilimsel geçerliliği olmalıdır.
SORU 2

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ne ad verilir?

 • A) röportaj
 • B) Söylev
 • C) Münazara
 • D) Sempozyum
SORU 3

Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

 • A) Mülakat
 • B) Söylev
 • C) Münazara
 • D) Konferans
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum bildirisinin bölümlerinden değildir?

 • A) Giriş
 • B) Deney
 • C) Öneri
 • D) Bulgular
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir?

 • A) Dinleyicinin ilgisini çekecek şekilde düzenlenir.
 • B) Konferans konuları teknik bilimlerle sınırlıdır.
 • C) Dinleyicileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenir.
 • D) Özgün düşünceler dile getirilir.
SORU 6

Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açık oturum
 • B) Konferans
 • C) Münazara
 • D) Forum
SORU 7

Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Açık oturum
 • B) Konferans
 • C) Sempozyum
 • D) Forum 29
SORU 8

Önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek kendi görüşlerini savunurken karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları tartışma türüne ne ad verilir?

 • A) Sempozyum
 • B) Münazara
 • C) Açık oturum
 • D) Forum
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir?

 • A) Başlangıçta konuyla ilgili kısa bir giriş yapmalı.
 • B) Konuşmacıların salonda hazır bulunmalarını sağlamalı.
 • C) Sempozyum bildirisinin basım ve dağıtımını yapmalı.
 • D) Konuşmalar bittikten sonra konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmalı.
SORU 10

Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?

 • A) Mülakat
 • B) Söylev
 • C) Konferans
 • D) Forum
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi münazarada uyulması gereken kurallardan biri değildir?

 • A) Süslü söyleyişlere değil; sağlam fikirlere önem verilmeli.
 • B) Gerektiğinde tartışma konusunun yönünü değiştirilmeli.
 • C) Daha önce söylenmiş düşünceleri tekrarlanılmamalı.
 • D) Düşünceler açık, kısa ve anlaşılır ifade edilmeli.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi forum başkanında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • A) Tartışma konusunu iyi bilmeli.
 • B) Konuşmacı ve dinleyicileri iyi tanımalı.
 • C) Benzer toplantılarda daha önceden başkanlık yapmış olmalı.
 • D) Konuşmanın akışını yönetebilecek hoşgörü ve otoriteye sahip olmalı.
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi münazara türüne ait bir özellik değildir?

 • A) Görüş ve karşı görüş bir hakem kurulu karşısında savunulur.
 • B) Gruplar gerektiğinde dinleyici olarak gelenlerden yardım alır.
 • C) Üçer ya da dörder kişilik gruplar arasında yapılır.
 • D) Benlik, üstün gelme duygusu değil gerçeğe varma amaçlanır.
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi münazaralarda hakem kurulunun konuşmaları değerlendirme esaslarından değildir?

 • A) Savunmada inandırıcı olma
 • B) Konuyu metne bakmadan sunuş
 • C) Beden dilini doğru kullanabilme
 • D) Karşı grubun konuşmasını engelleyebilme
SORU 15

Toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi aşağıdakilerin hangisinde zorunludur?

 • A) Dernek toplantısı
 • B) Konferans
 • C) Münazara
 • D) Forum
SORU 16

Toplantıların düzenleniş nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • A) Tartışmabilgi alışverişi
 • B) Dinlemesorun çözümleme
 • C) Tanışmayönetim kurulu seçme
 • D) Sorun çözümlemearaştırma yapma
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez?

 • A) Tarama ve değerlendirme makaleleri
 • B) Konferans raporu
 • C) Gezi yazısı
 • D) Toplantı özeti
SORU 18

Bilimsel yazılarda sayfa içinde geçen bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ne ad verilir?

 • A) Kaynakça
 • B) Dipnot
 • C) İndeks
 • D) Bibliyografya
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazının bölümlerinden değildir?

 • A) (1)Mehmet Kaplan, HikâyeTahlilleri, Dergâh Yayınları,10. Baskı, İstanbul 2004, s.96.
 • B) (1) Hikâye Tahlilleri, MehmetKaplan, Dergâh Yayınları,10. Baskı, İstanbul 2004, s.96.
 • C) (1) Dergâh Yayınları, MehmetKaplan, Hikâye Tahlilleri,10. Baskı, İstanbul 2004, s.96.
 • D) (1) İstanbul 2004, MehmetKaplan, Hikâye Tahlilleri,Dergâh Yayınları, 10. Baskı,s.96.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi grup halinde yapılan türlerden biri değildir?

 • A) Nutuk
 • B) Forum
 • C) Açık oturum
 • D) Panel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDCBACBCDBCBDAACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?