GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kural olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Millî seciye
 • B) Bilgi
 • C) Ahlâk
 • D) Değer
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmadığı halde toplum hayatını düzenleyen kurallardandır?

 • A) Sanat
 • B) Kültür
 • C) Örf Âdet
 • D) Hukuk
SORU 3

İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan huylarına, söz ve davranışlarına ne denir?

 • A) Örf
 • B) Ahlâk
 • C) Değer
 • D) Kültür
SORU 4

“Yavrucuğum! Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah kendini beğenmiş öğünüp duran kimseleri asla sevmez.”
(Lokman suresi, 1319. ayetler)
Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerin yer aldığı bu ayette aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi reddedilmektedir?

 • A) Gıybet
 • B) Kibir
 • C) Haset
 • D) Kin ve nefret
SORU 5

Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplumdaki fertleri bir arada tutar. İnsanları tek tek fert olmaktan çıkarır, birlik beraberlik içinde yaşayan bir toplum hâline getirir.
Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Değerlerin oluşmasında dinin etkisi
 • B) Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi
 • C) Değerlerin toplumsal hayata etkisi
 • D) Kişilik gelişmesinde değerlerin etkisi
SORU 6

Ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal, mefkure anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vatan
 • B) Millî seciye
 • C) Ülkü
 • D) Adet
SORU 7


Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal
...

Mehmet Akif Ersoy
İstiklal Marşında geçen “izmihlal”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taarruz
 • B) Kölelik
 • C) İşgal
 • D) Yok olma
SORU 8

1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ifade edilen temel ilkelerden bazıları İslam tarihinde aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmiştir?

 • A) Akabe Biatı’nda
 • B) Veda Hutbesi’nde
 • C) Mekke’nin Fethi’nde
 • D) Hudeybiye Barış Antlaşması’nda
SORU 9

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…”
(Hud suresi, 112. ayet)
Bu ayet İslam’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • A) Akla ve iradeye önem vermesiyle
 • B) Barışa önem vermesiyle
 • C) Evrensel oluşuyla
 • D) Bireyi esas almasıyla 4
SORU 10

Anayasamızda insan hakları üç ana başlık altında ele alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu üç ana başlıktan biri değildir?

 • A) Kadın hakları
 • B) Kişi hakları
 • C) Siyasi haklar
 • D) Ekonomik ve Sosyal Haklar
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği beş temel haktan biridir?

 • A) Mal
 • B) Örf ve âdetler
 • C) Özel hayat
 • D) Evrensel ilkeler
SORU 12

Avrupa’dan kaçıp Amerika’ya yerleşen göçmenlerin, 1776 yılında Amerikan Anayasası’nda devletin dininin olamayacağını, dinin bireysel olduğunu, inanç hürriyetinin ana ilke olması gerektiğini kabul etmelerinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rönesans ve Reform hareketleri
 • B) Fransız ihtilali
 • C) Avrupadaki kilise baskısı
 • D) Sanayi inkılabı
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir?

 • A) Belirli inanç gruplarını üstün kılmak
 • B) Dini inançlara karşı çıkmak
 • C) Dini görüşlere karşı tarafsız davranmak
 • D) Dinin kurallarını hukukun üstünde tutmak
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Araplarla Türkleri birbirine yakınlaştıran sebeplerden biridir?

 • A) Emevilerin Arap olmayanlara karşı tutumu
 • B) Müslüman tüccarların Türklere karşı dürüst tutumları
 • C) Türklerin eski inançlarına sadık kalmak istemeleri
 • D) Türklerin yeni bir din arayışına girmiş olmaları
SORU 15

Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Selçuklu Devleti’nin kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olmuştur.
 • B) Kur’an ve sünneti anlamada, akla dayalı bir anlama ve yorumlama yöntemi geliştirmiştir.
 • C) Amelî konulara Kur’an ve sünnet çerçevesinde çözüm üretmiştir.
 • D) Fıkhı Ekber adlı eseri vardır.
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Maturudî Mezhebi’nin yaygın olduğu ülkelerden biri değildir?

 • A) Türkiye
 • B) Pakistan
 • C) Endonezya
 • D) Kuzey Afrika
SORU 17

Günümüzde Türkiye’nin doğusunda, Irak’ta, Suriye’de ve Mısır’da yaygın olan ameli mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hanef?lik
 • B) Şafi?lik
 • C) Malik?lik
 • D) Hanbel?lik
SORU 18

Anadoluya Türkler tarafından ilk fetihler başladığında müritlerini Anadolu’ya göndererek İslam’ın Türkler arasında yayılmasını sağlayan İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahmet Yesevî
 • B) Ah? Evran
 • C) Hacı Bektaş Velî
 • D) Mevlana
SORU 19

Yunus Emre hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Türk tasavvuf edebiyatı şairlerinden biridir.
 • B) Mesnevi adlı eseri vardır.
 • C) Ahilik teşkilatının kurucusudur.
 • D) Selçuklular döneminde Konya’da yaşamıştır.
SORU 20

İslam medeniyetinde Tıp alanında meşhur olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Birun?
 • B) Piri Reis
 • C) Uluğ Bey
 • D) İbni Sina
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBBCCDBDAACCBADBAAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?