GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın var olduğunu ispat için kullanılan ifadelerden biridir?

 • Evren tüm varlıkları kapsar.
 • Tabiattaki kaynaklar sınırlıdır.
 • Varlıklar gelişme hâlindedir.
 • Sonradan var olan her şey bir yaratıcıya muhtaçtır.
SORU 2

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın birliğine kanıt oluşturur?

 • “Eğer yerde ve göklerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi, 22 . ayet)
 • “Ant olsun biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin suresi, 4 . ayet)
 • “…Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “ol” der, o da oluverir.” (Âli İmran suresi, 47 . ayet)
 • “Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez…” (Bakara suresi, 255 . ayet)
SORU 3

Allah’ın, kendisini görüp gözettiğini bilen bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • Helal ve harama dikkat etmesi
 • Sorumluluk duygusuyla hareket etmesi
 • Aklını iyi ve doğru yolda kullanması
 • Kendi gücünün sınırsız olduğuna inanması
SORU 4

İslam inancına göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 • Allah tüm canlıları koruyup gözetmektedir.
 • Dirilten ve öldüren ancak Allah’tır.
 • Allah insana her şeyden daha yakındır.
 • Allah evreni yaratıp kendi hâline bırakmıştır.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitaplardan biri değildir?

 • Tevrat
 • Avesta
 • İncil
 • Zebur
SORU 6

Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zamanını ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip takdir etmesi şeklinde tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İrade
 • Tevekkül
 • Kader
 • Kaza
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi namazın, dışındaki farzlarından biridir?

 • Namazda Kur’an okumak
 • Kıbleye yönelmek
 • Ettehiyyatu duasını okuyacak kadar oturmak
 • Namazda ayakta durmak
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi orucun toplumsal yararıdır?

 • İradeyi güçlendirmesi
 • Sabır gücünü artırması
 • Şefkat ve merhamet duygusunu geliştirmesi
 • Zenginle fakir arasında yakınlaşma sağlaması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi zekâtla ilgili bir kavramdır?

 • Nisap
 • İhram
 • Tavaf
 • Fitre
SORU 10

Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ne denir?

 • Hüsnüzan
 • Salih amel
 • Karzıhasen
 • Ef’ali Mükellefin
SORU 11

Arefe günü Arafat’ta, Hac ibadetinin aşağıdaki rükünlerinden hangisi yerine getirilir?

 • İhram
 • Vakfe
 • Sa’y
 • Şeytan taşlama
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hac’cın farzlarından biri değildir?

 • Sa’y
 • İhram
 • Kabe’yi tavaf
 • Arafat’ta vakfe
SORU 13

“Ey Muhammed! De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor…”
(Kehf suresi, 110 . ayet)
Bu ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 • İnsani yönü
 • Örnek ahlakı
 • İnsanlara karşı hoşgörüsü
 • İnsan üstü özelliklere sahip olduğu
SORU 14

“Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve iman eden bir topluma doğru yolu gösteresin ve rahmet olsun diye indirdik.”
(Nahl suresi, 64 . ayet)
Aşağıda verilen peygamberlerin sıfatlarından hangisi bu ayetle ilişkilendirilebilir?

 • Sıdk
 • Emanet
 • İsmet
 • Tebliğ
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kapsamında değerlendirilmez?

 • Peygamberimize inen ayetler
 • Peygamberimizin davranışları
 • Peygamberimizin söylediği sözler
 • Peygamberimizin onayladığı başkalarına ait davranışlar 3
SORU 16

“Ey iman edenler! Fasıkın biri size bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için, o haberin doğruluğunu araştırın.”
(Hucurat suresi, 6 . ayet)
Bu ayet Kur’an’ın aşağıdaki temel amaçlarından hangisine kanıt oluşturur?

 • Doğru bilgi
 • Doğru öğüt
 • Doğru inanç
 • Doğru davranış
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an okurken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

 • Tecvit kurallarına uymak
 • Eûzü besmele ile başlamak
 • Camilerde okumaya özen göstermek
 • Anlamaya çalışarak okumak
SORU 18

Kur’anı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 114 sureden oluşmaktadır.
 • Her 20 sayfasına cüz denir.
 • 610 622 yılları arasında nazil olmuştur.
 • İlk nazil olan ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
SORU 19

Kur’anı Kerim’in anlaşılıp yorumlanmasını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Kelam
 • Tecvid
 • Hadis
SORU 20

Kur’anı Kerim’in harflerinin düzgün çıkarılması ve kelimelerin doğru okunmasıyla ilgili kurallar aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Meal
 • Tecvid
 • Hizb
 • Tadili Erkan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADDBCBDABBAADAACCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler