GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi temel haklar için söylenemez?

 • Vazgeçilmezdir.
 • Devredilemezdir.
 • Dokunulmazdır.
 • Bölgeseldir.
SORU 2

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikil taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz?”
(Mâide suresi, 90 . ayet)
Bu ayette aşağıdaki haklardan hangisini korumaya yönelik bir tavsiye yer alır?

 • İnanç özgürlüğü
 • Sağlık hakkı
 • İbadet hakkı
 • Özel yaşamın gizliliği hakkı
SORU 3

“… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…”
(Zümer suresi, 9 . ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmaktadır?

 • Eğitim öğretimin
 • Düşünce ve ifade özgürlüğünün
 • Sağlığın
 • Çalışmanın
SORU 4

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi özel yaşamın gizliliği ile ilişkilendirilemez?

 • “Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, seslenip izin almadan, ev halkına selam vermeden girmeyiniz…” (Nur suresi, 27 . ayet)
 • “İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.” (Hadisi Şerif)
 • “Birbirinizin gizli ve ayıp hallerini araştırmayınız.” (Hucurat suresi, 12 . ayet)
 • “İftira eden, muhakkak perişan olur.” (Taha suresi, 61 . ayet)
SORU 5

“Hazreti Peygamber Efendimiz, bütün Müslümanların ve kutsal kitap sahiplerinin bildiği üzere, Allah tarafından dini gerçekleri insanlık dünyasına duyurmaya ve anlatmaya memur edilmişlerdir…”
Atatürk, bu sözüyle Hz. Peygamberin hangi özelliğini vurgulamıştır?

 • Peygamberliğini
 • Hoşgörüsünü
 • Güvenilirliğini
 • İnsaniliğini
SORU 6

“Asırlar boyunca ve bugün de kavimlerin cehil ve tassabundan faydalanarak bin bir türlü siyasi ve şahsi menfaat temini için dini, alet ve vasıta olarak kullanmak teşebbüsünde bulunanların iç ve dışta varlığı yüzünden bu hususta yapılanları söylemekten kendimizi alamıyoruz.”
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir?

 • Fal bakıp büyü yapanları
 • Batıl itikat ve hurafelerle uğraşanları
 • Din bilimlerine yeterince önem vermeyen bilginleri
 • Kendi çıkarları doğrultusunda dini sömürenleri
SORU 7

Din ve bilim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Dinin kaynağı ilâhidir.
 • Bilim hayatımızı kolaylaştırır.
 • Din bilimle çatışma hâlindedir.
 • Bilimsel bilgi evrenseldir. 4
SORU 8

“Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, … rüzgârları ve yerle gök arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.”
(Bakara suresi, 164 . ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuçtur?

 • Evrendeki birçok olay Allah’ın varlığına kanıt oluşturur.
 • Bilim adamı önyargısız olmalıdır.
 • İnsan, aklı sayesinde diğer varlıklardan üstündür.
 • Allah’ın her şeye gücü yeter.
SORU 9

“Düşünesiniz diye Allah ayetlerini böyle açıklar.
(Bakara suresi, 242 . ayet)
Bu ayet İslam’da bilginin kaynaklarından hangisine işaret eder?

 • Vahiy
 • İlham
 • Duyular
 • Akıl
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi vahiy kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?

 • Gizli söz
 • Güç, kudret
 • İşaret
 • İlham
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi vahy’in geliş şekillerinden biri değildir?

 • Peygamberlerin kendilerine ait his ve duyguları insanlara iletmesi
 • Allah’ın peygamberlerine buyruklarını doğrudan iletmesi, yerleştirmesi
 • Perde arkasından gelen vahyi peygamberin duyması
 • Cebrail vasıtasıyla gelmesi
SORU 12

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bilimsel bir bilgidir?

 • Bu sene üniversite sınavına gireceğim.
 • Türk halk müziğini seviyorum.
 • Bir yıl 365 gündür.
 • Ahmet Usta iyi bir sanatkârdır.
SORU 13

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın bilime bakışını yansıtır?

 • “De ki: O Kur’an, Rabb’inizden gelen bir haktır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin…”(Kehf suresi, 29 . ayet)
 • “… Kulları içinde ancak alimler, Allah’tan (gereğince) korkar…”(Fatır suresi, 28 . ayet)
 • “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.” (Hadisi şerif)
 • “Allah her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” (Furkan suresi, 2 . ayet)
SORU 14

“Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla … insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.”
(Alak suresi, 1* 5 . ayetleri)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuçtur?

 • Allah’a karşı saygılı olmanın önemli olduğu
 • İslam’ın bilgiye önem verdiği
 • İnsanlara şefkatli davranmak gerektiği
 • Allah’ın herşeyi yoktan var ettiği
SORU 15

Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Mescidi Nebi’nin yanına inşa ettirdiği İslam tarihindeki ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Safa
 • Akabe
 • Mina
 • Suffe
SORU 16

Endülüs’te kurulan ve yalnız Müslümanların değil Avrupalıların da eğitimöğretim gördüğü cami ve ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ezher Camii
 • Emeviye Camii
 • Kurtuba Camii
 • Mansur Camii
SORU 17

İslam medeniyetinde dini ilimlerin dışında felsefe, tıp gibi ilimlerin de okutulduğu kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Daru’lKurra
 • Rasathane
 • Beytü’lHikme
 • Suffe
SORU 18

Sıfırlı ondalık sistemini bulan, cebir ve logaritmanın kurucusu kabul edilen Müslüman bilim adamı kimdir?

 • Harezm?
 • Uluğ Bey
 • Farabî
 • Bîrûni
SORU 19

Dünyanın döndüğünü ilk kez dile getiren Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taberî
 • EsSiczî
 • İbn Sina
 • Zemahşerî
SORU 20

Fizikte izafiyet (rölativite) teorisini ilk kez gündeme getiren Müslüman bilim adamı kimdir?

 • İbn Sina
 • Bîrûni
 • ElKindî
 • Gazali
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBADADCADBACBBDCCABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler