Din Kültürü 5 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yüce Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planını gerçekleştirmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaza
 • Kader
 • İrade
 • Tevekkül
Soru 2

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”
(Şûrâ suresi, 30. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?

 • İnsan, kaderinde olanı yaşar.
 • Musibetler Allah’ın takdiri iledir.
 • İnsan kendine zarar vermemelidir.
 • İnsanın kaderi, kendi iradesine göre şekillenir.
Soru 3

“… Bir konuda karar verince (artık) Allah’a güven. Zira Allah, ona güven duyanları sever.”
(Ali İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takdir
 • Rıza
 • Tevekkül
 • Tedbir
Soru 4

“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan…
Manâyı tevekkül bu mudur?
Hey gidi nâdan!
Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu;
Nerde bulacaktın o zaman eldeki yurdu?"

Bu şiirde eleştirilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tembellik
 • Haset
 • Cimrilik
 • Cehalet
Soru 5

Doğal afetlere kader açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Doğal afetlerden korunmak için her birey, imkânı ölçüsünde önlem almalıdır.
 • Gereken tedbirleri aldıktan sonra oluşan can ve mal kaybını “Allah’ın takdiri böyleymiş” diyerek karşılamak hatadır.
 • Doğal afetlerin oluşma zamanı belirsizdir.
 • Tabiî afetler, insan iradesinin dışında gelişir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader konusunda İslam’ın öngörmediği bir tutum ve yaklaşımdır?

 • Trafik kazalarını hiçbir tedbir alınamayacak bir kader konusu olarak görmek
 • Trafik kazalarına karşı emniyet kemeri v.b. tedbirler almak
 • Trafik kazalarının nedenlerini araştırarak önlemler almak
 • Trafik kazalarına uyma konusunda duyarlı olmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin toplumsal yararlarından biridir?

 • Kişide sorumluluk bilincini geliştirmesi
 • Kişiye diğerkâmlığı öğretmesi
 • Kişiyi yersiz kaygılardan uzaklaştırması
 • Kişide iç huzuru sağlaması
Soru 8

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ibadetlerin kişi ile yaratanı arasındaki bağı güçlendirdiğine işaret etmektedir?

 • “Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar…”
 • “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz.”
 • “(Rabb’imiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.”
 • “Beni anın (hatırlayın) ki, ben de sizi anayım.”
Soru 9

“Rabb’imiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabb’imiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet ibadetle ilgili temel ilkelerden hangisine kanıt oluşturur?

 • İsteklilik
 • Samimiyet
 • Kolaylık ve güç yetirebilirlik
 • Gösterişten uzak durma
Soru 10

“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.”
(Bakara suresi, 186. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Allah ile insan arasında yakın bir ilişki vardır.
 • Allah insanların dualarına karşılık verir.
 • Allah insanları kendisine dua etmeye çağırır.
 • Allah insanların gösterişten uzak durmalarını ister.
Soru 11

Hz. Muhammed açıktan tebliğle emrolunduğunda Safa Tepesi’ne çıkmış ve şehir halkını oraya davet etmişti. Onlara: “Şayet ben size şu tepenin arkasında bir düşman var desem, inanır mısınız?” diye sorduğunda Mekkeliler; “Sen asla yalan söylemedin, senin söyleyeceğin her şeye inanırız” dediler.
Mekkelilerin bu tepkisi Hz. Muhammed’in hangi özelliğinin Peygamber olmadan önce de Mekkeliler tarafından kabul gördüğüne delildir?

 • Cesareti
 • Güvenilirliği
 • Bilgili oluşu
 • Hoşgörüsü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in merhametli oluşunu gösteren davranışları arasında yer almaz?

 • Ticarette dürüst davranması
 • Çocuklara sevgi ve şefkat göstermesi
 • İnsanlara ve diğer canlılara iyi davranması
 • İnsanların kusur ve hatalarını affetmesi
Soru 13

I. Mevlit okumak
II. Yasin okumak
III. Sakalı şerifi ziyaret etmek
IV. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri düzenlemek
Yukarıdakilerin hangisi ya da hangileri kültürümüzdeki Hz. Muhammed sevgisi ile ilişkilendirilemez?

 • I ve IV
 • Yalnız III
 • Yalnız II
 • II ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz hakkında edebî eserler yazmış biridir?

 • Gazzâlî
 • Fuzulî
 • Farabî
 • İbn-i Sina
Soru 15

“Ehli Beyt” ne anlama gelmektedir?

 • Peygamberimizin ailesi ve torunları
 • Peygamberimizin arkadaşları
 • Peygamberimizin Vahiy Katipleri
 • Peygamberimizle hicret eden sahabiler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

 • Ortam ve kültür farklılığı
 • Sosyal ve siyasi sebepler
 • Hz. Peygamber dönemi siyasi olaylar
 • İnsanın yapısındaki farklılıklar 6
Soru 17

Mezhepler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Mezhep farklılıklarında sosyal, kültürel ve coğrafi sebeblerin etkisi olmuştur.
 • Mezhep farklılıkları doğal olup, birer zenginliktir.
 • Farklı kültürler farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
 • Ameli ve itikadi mezheplerin ortaya çıkmasında siyasetin etkisi olmamıştır.
Soru 18

İslam tarihinde Haricilik gibi siyasi ve itikadî mezheplerin doğmasına neden olduğu kabul edilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mekke’nin fethi
 • Akabe biatı
 • Cemel Vakası
 • Yermük Savaşı
Soru 19

• Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.
• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışı geliştirmesidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir?

 • İmam Şafii
 • İmam Malik
 • İmam Ebu Hanife
 • İmam Ahmed b. Hanbel
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi siyasîitikadî mezheplerden biridir?

 • Şiîlik
 • Hanefilik
 • Şafilîk
 • Malikilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCABABDCDBACBACDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?