GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Evlenen çiftlerin Tanrı tarafından tek bir varlık olarak kabul edildiği din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şintoizm
 • Hinduizm
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
SORU 2

“Sizi bir tek candan (Adem’den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva’yı) yaratan odur….”
(A’râf suresi, 189 . ayet)
Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ailede huzurun önemi
 • Ailenin korunmasının önemi
 • Aile içi iletişimin önemi
 • Aile büyüklerine saygının önemi
SORU 3

“Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır.”
(Hadisi Şerif)
Bu hadis aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 • Ailenin kurulması
 • Ailenin korunması
 • Aile içi iletişimin önemi
 • Aile içi sorumluluklar
SORU 4

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi aile kurumunu korumaya yöneliktir?

 • “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.” (Hadisi Şerif)
 • “Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi,… kesin bir şekilde emretti…” (İsra suresi, 23 . ayet)
 • “Çocuklarınıza hoşça davranın, onları güzel terbiye edin.” (Hadisi Şerif)
 • “Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra suresi, 32 . ayet)
SORU 5

“Dikkat ediniz!, Sizin, kadınlarınız üzerinde, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır…”
(Hadisi Şerif)
“Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”
(Hadisi Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu iki hadisten çıkarılacak bir sonuç değildir?

 • Kadınların erkekler üzerinde haklarının bulunduğu
 • Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmenin önemi
 • Kadın ve erkeğin her bakımdan eşit olduğu
 • Çocuk terbiyesinin maddi mirastan daha önemli olduğu
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görevleri arasında yer almaz?

 • Toplumun tarihi ve kültürel değerlerini korumak
 • Dini konularda yayınlar yaparak halkı aydınlatmak
 • Halkın dini konularda doğru bilgilenmesini sağlamak
 • Ceza ve tutukevlerindeki mahkûmlara dini hizmet vermek
SORU 7

Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
 • Din İşleri Yüksek Kurulu
SORU 8

Osmanlı İmparatorluğu zamanında din işleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülürdü?

 • Kazasker
 • Şeyhülislam
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Divanı Hümayun
SORU 9

1920 yılında Ankara’da kurulan Meclis hükümetinde din hizmetleri aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

 • Diyanet İşleri Başkanlığına
 • Şer’iye ve Evkaf Vekâletine
 • Din İşleri Yüksek Kuruluna
 • İlahiyat Fakültelerine
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi il müftülüğüne bağlı olarak çalışmaz?

 • Cezaevi vaizi
 • Müezzin kayyım
 • Cami dernek başkanı
 • Kur’an kursu öğreticisi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi müezzin kayyımın vazifeleri arasında yer almaz?

 • Caminin temizliğini ve bakımını yapmak
 • Namaz vakti geldiğinde ezan okumak
 • Farz namaz kılınırken kamet getirmek
 • Cami ve mescitlerde halkı aydınlatıcı konuşmalar yapmak
SORU 12

Cumhuriyet döneminde Kur’anı Kerim’in ve hadislerin Türkçeye çevrilmesi konusunu ilk olarak dile getiren devlet adamı kimdir?

 • Mustafa Kemal Atatürk
 • İsmet İnönü
 • Celal Bayar
 • Mustafa Sabri Efendi
SORU 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğer üçünden farklıdır?

 • “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin suresi, 4 . ayet)
 • “Sizi bir tek candan (Adem’den) yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini (Havva’yı) yaratan odur…” (A’râf suresi, 189 . ayet)
 • “Sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı…” (Teğabün suresi, 3 . ayet)
 • “Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş… Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır…” (Secde suresi, 9 . ayet) 6
SORU 14

“Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz…”

Yunus Emre
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu dörtlükle ilişkilendirilebilir?

 • “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?…” (Saf suresi, 2 3 . ayetler)
 • “Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin…” (Hadisi Şerif)
 • “O yaratan, var eden ve şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur.” (Haşr suresi, 24 . ayet)
 • “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler…” (İsra suresi, 53 . ayet)
SORU 15

İslam medeniyetinde çeşitli alanlarda mimari eserlerin yapılıp gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 • Batı medeniyetini yakalama arzusu
 • Siyasi ve iktisadi sebepler
 • İnanç ve ibadetlerin yerine getirilmesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar
 • Ayet ve hadislerde mimari eser yapmaya yönelik teşvikler
SORU 16

İnsanda güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren sanatla ilgili değer yargısı olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Estetik
 • Ahlâk
 • Örf
 • Fıtrat
SORU 17

İslam medeniyetinde ortada bir cami ve bu caminin etrafında medrese, darüşşifa, darülaceze (yaşlılar evi), aşevi, hamam gibi eserlerin bir arada yapıldığı mimari eserlere ne ad verilir?

 • Daru’lHikme
 • Bedesten
 • Sebil
 • Külliye
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı şairlerinden biri değildir?

 • Itrî
 • Baki
 • Fuzulî
 • Şeyh Galip
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türk musikisinin önemli isimlerinden biridir?

 • Hafız Osman
 • Dede Efendi
 • Nabi
 • Baki
SORU 20

Ayetlerin, hadislerin veya dini yazıların güzel ve estetik yazılması sanatıyla uğraşan sanatkârlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mücellid
 • Hattat
 • Nakkaş
 • Neyzen
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABDCADBBCDABDCADABB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler