GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 7 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Her günün hâli, dünkü günün hâline benzemez. Haller ömür, zaman ırmak gibi akıp gider. Onu bağlayacak, akışını durduracak hiçbir şey yoktur.”
Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın bu sözü ile ilişkilendirilebilir?

 • Dünya ahiretin tarlasıdır.
 • Ölüm bir hayat gerçeğidir.
 • İki günü eşit olan bizden değildir.
 • Ahiret hayatı vardır ve gerçekleşecektir.
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanmayan bir kişide olması beklenen duygulardandır?

 • Ümitsizlik
 • Huzur
 • Cesaret
 • Sabırsızlık
SORU 3

“O (Allah) hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı…”
(Mülk suresi, 2 . ayet)
Bu ayette yaratılışla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

 • Kim?
 • Nasıl?
 • Niçin?
 • Neyi?
SORU 4

Ahirete iman ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki yoktur?

 • Sorumluluk
 • Mükâfat
 • Ceza
 • Sabır
SORU 5

Ahirete inanan bir kişide aşağıdakilerden hangisinin azalması beklenir?

 • İç huzurun
 • Güzel davranışların
 • Hırs ve bencilliğin
 • Sorumluluk duygusunun
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisinin dünyaya aşırı bağlılık göstermeyi daha çok engellediği söylenebilir?

 • Kitaplara iman
 • Meleklere iman
 • Kaza ve kadere iman
 • Ahirete iman
SORU 7

I. Sübhaneke duası
II. SalliBarik duaları
III. Zammı sure
Yukarıdaki dua ve surelerden hangisi/hangileri cenaze namazında okunmaz?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • II ve III
SORU 8

“Gökyüzü yarıldığı zaman, yıldızlar döküldüğü zaman, denizler birbirine katıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman…”
(İnfitâr suresi, 1* 4 . ayetler)
Kur’an’a göre bu ayetlerde bahsedilen olaylar ne zaman gerçekleşecektir?

 • Yeniden diriltilirken
 • Mahşere sevk edilirken
 • Kıyamet koparken
 • Hesap verilirken
SORU 9

Aşağıdaki durumların hangisinde tövbe etmenin kişiye faydası olmaz?

 • Ölüm anında
 • İhtiyarlık çağında
 • Büyük günah işlediğinde
 • İşlediği günahı tekrarladığında
SORU 10

Yüce Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi tövbe ve bağışlama ile ilgili değildir?

 • elHakîm
 • esSettâr
 • elAfüvv
 • elGaffâr
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi “Hadis” kavramının sözlük anlamlarından biridir?

 • Gidilen yol
 • Yeni şey
 • Tavsiye
 • Eylem
SORU 12

Hz. Peygamberin “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” sözü sünnetin hangi çeşidine örnek oluşturur?

 • Sözlü sünnete
 • Fiili sünnete
 • Takriri sünnete
 • Destekleyici sünnete
SORU 13

Hz. Peygamber, Kur’an’da yer alan “… Beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için…” ayetinde yer alan “beyaz ve siyah iplik”ten maksadın gece ve gündüz olduğunu belirtmiştir.
Yukarıda verilen örnek sünnetin hangi yönü ile ilgilidir?

 • Tenkit
 • Tefsir
 • Teşrî
 • Tebşir
SORU 14

İslam dininin en önemli iki kaynağından biri olan sünneti meydana getiren ve en sahih hadislerden oluşan altı hadis kitabı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

 • Sahih
 • Sünen
 • Kütübü sitte
 • Biharu’lEnvar
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi hadis alanında meşhur olan İslam alimlerinden değildir?

 • İbn Mace
 • Ebu Davud
 • Nesâî
 • Nesefî
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi meşhur hadis alimi İmam Buharî’nin eseridir?

 • Câmiu’sSahih
 • Süneni Buharî
 • Müsned
 • Muvatta
SORU 17

Tasavvuf, hangi yüzyıllar arasında oluşmuş ve kurumsallaşmış bir disiplindir?

 • 4 . ve 5 . yüzyıllar
 • 6 . ve 7 . yüzyıllar
 • 8 . ve 9 . yüzyıllar
 • 10 . ve 11 . yüzyıllar 3
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sûfilerden biridir?

 • Vâsıl b. Atâ
 • Rabia Adeviyye
 • Fahreddin Razi
 • Aziz Mahmut Hüdai
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî bir tarikatın öncüsüdür?

 • Ata b. Ebi Rebah
 • Harun erReşîd
 • Ahmet b. Hanbel
 • Şeyh Nasîruddin
SORU 20

AlevilikBektaşilik düşüncesinin temel kaynaklarından biri olan Buyruk’ta canların dönmesi, su akarken değirmen taşının dönmesine benzetilmiştir. Derviş döndükçe ilahî aşk onun gönlüne akar.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Musahiplik
 • Semah
 • Gülbenk
 • Cem
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABDCDCCAABABCDACBDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler