GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 8 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi barışın sonuçları arasında yer almaz?

 • A) Kalkınma
 • B) Kargaşa
 • C) Özgürlük
 • D) Güven
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal barışın oluşmasına katkı sağlamaz?

 • A) Tüm insanların aynı atadan (Hz. Adem’den) geldiğini kabul etmek
 • B) Herkese karşı hoşgörülü olmaya gayret etmek
 • C) İnsanların inanç ve düşüncelerine saygılı olmak
 • D) Toplumları aynı örf, âdet ve din etrafında toplamak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi ve Hudeybiye Antlaşması’nın ortak özelliğidir?

 • A) İslam’ın yabancı milletlere üstünlük sağlaması
 • B) İslam’ın gerektiğinde savaşmaya izin vermesi
 • C) İslam’ın barışa önem vermesi
 • D) İslam’ın din olarak üstünlüğünü kabul ettirmesi
SORU 4

Bütün ilahi dinlerde savaş, hangi şarta bağlanmıştır?

 • A) Daha rahat yaşama imkanı elde etmeye
 • B) Vatan sınırlarını genişletmeye
 • C) Eşitliği sağlamaya
 • D) Nefsi müdafaaya
SORU 5

Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi dinin toplum hayatında gerekli bir müessese olduğu ile ilgilidir?

 • A) “Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur.”
 • B) “Din, Allah ile kul arasındaki bir bağlılıktır.”
 • C) “Temeli çok sağlam bir dinimiz var.”
 • D) “Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir.”
SORU 6

Atatürk’e göre İslam dininin hangi özelliği onun mükemmel ve son din olmasının delilidir?

 • A) Toplumun genelini ilgilendiren hükümler içermesi
 • B) Geçmiş milletlerden, ibretlik örnekler vermesi
 • C) Tüm insanlara hitap etmesi
 • D) Akla ve mantığa uygun olması
SORU 7

Atatürk’e göre milletimizin sahip olduğu iki fazilet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Cesaret ve kahramanlık duygusu
 • B) Dil ve din
 • C) Vatan sevgisi ve örflerimize bağlılık
 • D) Şehitlik ve Gazilik
SORU 8

Cumhuriyet döneminde yazılan “Sahihi Buhari Muhtasarı ve Tecridi Sarih Tercemesi” adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tefsir
 • B) Kelam
 • C) Hadis
 • D) Dinler Tarihi
SORU 9

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkartılan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile aşağıdakilerden hangisinin varlığına son verilmiştir?

 • A) Medreselerin
 • B) İlahiyat fakültelerinin
 • C) Diyanet İşleri Başkanlığının
 • D) İmamHatip okullarının
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşamış din adamlarından değildir?

 • A) Muhammed Hamdi Yazır
 • B) Hasan Hayrullah Efendi
 • C) Ahmed Naim Efendi
 • D) Rıfat Börekçi
SORU 11

I. Budizm
II. Caynizm
III. Taoizm
IV. Şintoizm
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Hint dinlerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) III ve IV
SORU 12

Japonların milli dini aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Caynizm
 • B) Sihizm
 • C) Taoizm
 • D) Şintoizm
SORU 13

Yahudiliğin tarihi Yakup peygamberin ailesi ile birlikte nereye göç etmesiyle başlar?

 • A) Filistin
 • B) Mısır
 • C) Yemen
 • D) Suriye
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya peygamberliğin verildiği yerdir?

 • A) Sina Dağı
 • B) Kudüs
 • C) Kızıl Deniz
 • D) Medyen 4
SORU 15

Tevrat aşağıdakilerden hangisinin bir bölümüdür?

 • A) Tanah
 • B) Talmud
 • C) Mişna
 • D) Ahdi Cedid
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inancına göre oğul İsa’nın bir özelliğidir?

 • A) Yaratıcıdır.
 • B) Ölümlüdür.
 • C) Kurtarıcıdır.
 • D) Cezalandırıcıdır.
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlarca kutsal kabul edilen dört İncil’den biridir?

 • A) Yuhanna
 • B) Gemara
 • C) Vaisya
 • D) Yehova
SORU 18

Buda’nın heykellerinin bulunduğu kutsal mekânlara ne denir?

 • A) Kşatriya
 • B) Sudra
 • C) Sangha
 • D) Pagoda
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Caynizm’in kurucusudur?

 • A) Tien
 • B) Lao Tzu
 • C) Vardhamana
 • D) Guru Nanak
SORU 20

Müslümanlarca üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk Cuma gecesinde idrak edilen kandil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Berat
 • B) Kadir
 • C) Miraç
 • D) Regaip
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCDADBCABCDBAACADCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?