GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Ekonomi biliminin tanımı kapsamında yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
 • B) İhtiyaçları karşılayan araçlar (mallar) sınırsızdır.
 • C) İhtiyaçlar mallardan çok daha fazladır.
 • D) Ekonominin temeli bolluk olayıdır.
SORU 2

Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir?

 • A) Tümevarım yöntemi
 • B) Tümdengelim yöntemi
 • C) Karma yöntem
 • D) Tartışma yöntemi
SORU 3

Bir toplumda belirli bir sürede üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin sahipleri arasında dağılımını ifade eden klasik sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) Değişim
 • C) İnkisam
 • D) Tüketim
SORU 4

Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne denir?

 • A) Rant
 • B) Ücret
 • C) Faiz
 • D) Kâr
SORU 5

Ekonomide çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili şekilde kullanılması, ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisini açıklamaktadır?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Hakça gelir dağılımı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi bazı ihtiyaçlar arasında ikame olayının gelişmesine bir örnek olarak gösterilemez?

 • A) Arpa ve çavdar karışımı ekmeğin, buğday ekmeğinin yerini alması
 • B) Pekmezin, şekerin yerine konması
 • C) Sentetik kumaşların, yünün ve pamuğun yerini alması
 • D) Et, sebze ve süt ihtiyaçlarının, şeker ihtiyacının yerine geçmesi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
SORU 8

Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • A) Fayda
 • B) Servet
 • C) Değer
 • D) Mal
SORU 9

Sanayide kumaşın hazır elbise hâline getirilerek faydasının arttırılması aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 10

Aşağıda verilenlerden hangisi üretimin başlıca faktörleri arasında yer almaz?

 • A) Sermaye
 • B) Girişimci
 • C) Piyasa
 • D) İş gücü 44
SORU 11

Güneydoğu Anadolu Projesinin hazırlanış ve uygulama aşamalarında içerdiği büyüklükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Türkiye’nin en büyük projesidir.
 • B) 30 yılda tamamlanabilecek
 • C) 18 baraj, 15 hidroelektrik santralinden oluşacak
 • D) Mezopotamya Ovası sulanacak
SORU 12

Bir maden işcisinin çalışması hangi emek grubu içinde yer alır?

 • A) Objektif emek
 • B) Subjektif emek
 • C) Yaşatıcı emek
 • D) Uygulayıcı emek
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi verimliliğe etki eden genel etkenler içerisinde yer almaz?

 • A) İşletmelerin kuruluş yeri
 • B) İşletmedeki tekniğin yenileştirilmesi
 • C) İşletmenin organizasyonu
 • D) İş yerinin durumu ve işe gidip gelme
SORU 14

Bir ülkede iş bölümünün gelişmesine, ekonominin yapısında sanayileşmeye doğru bir eğilime, büyük şehirlerin kurulmasına ve oluşmasına yol açan nüfusun etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nüfus sayısı
 • B) Nüfus yapısı
 • C) Nüfus yoğunluğu
 • D) Nüfus hareketleri
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sermayeyi oluşturan öğelerden biri değildir?

 • A) Önceden üretilmişlerdir.
 • B) Yeni bir üretimde kullanılırlar.
 • C) Doğa ve emeğin birleşmesinden oluşmuştur.
 • D) İhtiyaç ve faydanın birleşmesinden oluşmuştur.
SORU 16

Bir kuruluşun yıllık kazançlarının bir kısmını ortaklara dağıtmayıp bunları gelecek yıllarda, işletme faaliyetlerinin geliştirilmesi, makinelerinin yenilenmesi gibi alanlarda kullanmak amacıyla saklanması hangi sermaye türünü gösterir?

 • A) Tasarruf
 • B) Öz finansman
 • C) Zorunlu tasarruf
 • D) Hukuksal sermaye
SORU 17

Verilenlerden hangisi girişimcinin teknik işlevini gösterir?

 • A) Sermayenin nasıl sağlanacağını planlar
 • B) Mal ve hizmet üretiminde tüketici isteklerini dikkate alır
 • C) Üretime katılan sermaye için faiz öder
 • D) Kiralanan makineler için kira öder
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket ortağının sorumluluklarından biri değildir?

 • A) Sınırlanmamış olan bir sorumluluk vardır.
 • B) Bütün servetiyle sorumludur.
 • C) Şirketin çıkarları için çok çaba sarfeder.
 • D) Şirketi genişletme cesaretine sahiptirler.
SORU 19

Kooperatiflerin kuruluşu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Kooperatifler serbest ve istemli kuruluşlardır.
 • B) Kooperatif ekonomik bir kuruluştur.
 • C) Kooperatifler ortaklarına yardım amacıyla kurulur.
 • D) Devlet veya başka bir kuruluşun isteğiyle kurulan kuruluşlardır.
SORU 20

Gelirin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Gelir, kişinin millî gelirin oluşumuna katılmasının karşılığıdır.
 • B) Gelir kişinin ekonomik gücünü artıran ve para ile ifade edilen bir değerdir.
 • C) Miras, piyango gibi geçici kazançlar da gelir olarak kabul edilir.
 • D) Gelir para ve para üniteleri ile belirtilen değerlerdir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCAADCAACCADCDBADDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?