GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ekonomi biliminde tümdengelim yöntemini uygulamak isteyen ekonomistlerin görüşlerine aykırı bir açıklamadır?

 • A) Ekonomik olaylar karmaşık olaylardır.
 • B) Gözlemlerle aynı sonuçlara varılamaz.
 • C) Ekonomik olaylar iç içe geçmiş olaylardır.
 • D) Ekonomik olay sürekli tekrarlanarak sonuç kontrol edilir.
SORU 2

Bir malın başka bir mal ile değiştirilmesine ne ad verilir?

 • A) Üretim
 • B) Mübadele
 • C) Dağıtım
 • D) Tüketim
SORU 3

Üretime, bilgisi ve yaratıcı nitelikleri ile katılan bir girişimcinin, elde edilen gelirden aldığı pay aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rant
 • B) Ücret
 • C) Faiz
 • D) Kâr
SORU 4

I. Nitelik belirleyen vasıtalar → Kamulaştırma
II. Nicelik belirleyen vasıtalar → İhracat
III. Yönlendirici vasıtalar → Nüfus planlaması
IV. Emredici vasıtalar → Çalışma süreleri
Yukarıda ekonomi politikasının hedefleri ile yapılan eşleştirmelerden doğru olanları hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) I ve IV
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 5

İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılamaya uygun olan, üretilebilen ve doğada belirli miktarda bulunan vasıtalara ne ad verilir?

 • A) Mal
 • B) Servet
 • C) Fayda
 • D) Değer
SORU 6

Malın tanımına yönelik verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 • A) Mal kavramı ihtiyaç ile birlikte ortaya çıkmıştır.
 • B) İhtiyacı karşılamaya uygun vasıtalar birer maldır.
 • C) Doğadaki birçok bitki ve hayvan birer maldır.
 • D) Bir vasıtanın mal olabilmesi için doğada belirli bir ölçüde olması gerekir.
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi faydaya yönelik doğru bir özellik olarak verilmiştir?

 • A) Fayda objektiftir.
 • B) İhtiyacın şiddeti arttıkça fayda azalır.
 • C) Fayda, malın elde bulunan miktarıyla ters orantılıdır.
 • D) Fayda, tatmin edilecek ihtiyacın şiddeti ile ters orantılıdır.
SORU 8

Fizyokrat ekonomistlerce tarımsal faaliyetlerin üretken olarak kabul edilmesi görüşü aşağıda verilen üretim kavramlarından hangisini ifade etmektedir?

 • A) Üretim madde meydana getirmektir.
 • B) Üretim değer meydana getirmektir.
 • C) Üretim ekonomik malların miktarını arttırmaktır.
 • D) Üretim ekonomik malların faydasını arttırmaktır.
SORU 9

Aşağıda verilenlerden hangisi doğanın üretim üzerine etkilerinden biri değildir?

 • A) Üretim faaliyetlerinin şeklinin değişmesi
 • B) İklimin insanların isteğini olumlu veya olumsuz etkilemesi
 • C) Tarım ve sanayi üretiminin tümünün belirlenmesi
 • D) Üretim faaliyetlerinde müteşebbisin belirlenmesi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarının bir üretim faktörü olarak öneminin artmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?

 • A) Hızlı nüfus artışı
 • B) Üretimin artması
 • C) Makineli tarıma geçilmesi
 • D) Toplumların ekonomik ve sosyal bakımdan refah düzeyinin azalması
SORU 11

Bir bahçenin sulanması hangi emek grubu içinde yer alır?

 • A) Subjektif emek
 • B) Uygulayıcı emek
 • C) Yaşatıcı emek
 • D) Yönetici emek
SORU 12

Bir iş yerinde çalışan işçilerin ücret kesintisi korkusu yaşamaları, verimliliğe etki eden hangi etkenler arasında değerlendirilebilir?

 • A) Objektif etkenler
 • B) Subjektif etkenler
 • C) İşletme organizasyonu
 • D) İşletme tekniğinin modernleştirilmesi 44
SORU 13

Aşağıdakilerin hangisi hızlı nüfus artışının getirdiği olumsuzluklardan biri değildir?

 • A) Bireylerin beslenmesi
 • B) İç ve dış göçlerin artması
 • C) Doğal kaynakların yok olması
 • D) Meslekler arasında hareketliliğin olması
SORU 14

Önceden üretilmiş olan, üretimde kullanılan üretim faktörlerinin birleşmesine ne ad verilir?

 • A) Sermaye
 • B) Emek
 • C) Fayda
 • D) Tam istihdam
SORU 15

Bir bahçenin yıllık geliri 10000 TL’dir. Faiz oranının % 10 olduğu bir zamanda bu bahçenin bir yıllık sermaye değeri ne olur?

 • A) 1000
 • B) 10000
 • C) 100000
 • D) 1000000
SORU 16

I. İnsanların gelir düzeyleri
II. Faiz alma isteği
III. Yedek gelir oluşturma isteği
IV. İhtiyaç motifi
Yukarıda tasarrufa etki eden etkenler olarak verilen subjektif etkenlerin tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) I ve II
 • B) III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I, II ve IV
SORU 17

Verilenlerden hangisi girişimcinin ekonomik işlevini gösterir?

 • A) İşletmenin kuruluş yerinin seçilmesi
 • B) Sermayenin nasıl sağlanacağının planlanması
 • C) Üretim faktörlerinin sağlanması
 • D) Üretime katılan faktörlerin paylarının dağıtılması
SORU 18

Belirli bir unvan adı altında az sayıda ortak tarafından kurulan ve gerek şirketin gerek ortakların sorumluluğu sınırlanmamış olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Limitet şirket
 • B) Anonim Şirket
 • C) Kollektif Şirket
 • D) Adi Komandit Şirket
SORU 19

I. Tarım Kredi Kooperatifleri Kredi Kooperatifleri
II. Konut İnşaat Kooperatifleri Üretim Kooperatifleri
III. Gıda Kooperatifleri Tüketim Kooperatifleri
IV. Sütçülük Kooperatifleri Tüketim Kooperatifleri
Yukarıda kooperatif türleri kapsamında yapılan eşleştirmelerden yanlış olanların tamamının verildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) II ve IV
 • D) I, III ve IV
SORU 20

Gelir ile servet terimlerinin karşılaştırılmasına yönelik verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Gelir statiktir.
 • B) Servet dinamik ve devingendir.
 • C) Gelir, bir kişinin aktif ve pasifi arasındaki farkı belirtir.
 • D) Kişinin hukuken tasarruf edebildiği değerlerin bütünüdür.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDBACCADDBBDACBDCCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?