Felsefe 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İnsanın bir bütün olarak evrenin yapısı, yaşamın anlamı ve değerler dünyasını anlayabilmek için gereksinim duyduğu bilgi çeşidi öncelikle hangisidir?

 • Sanat bilgisi
 • Felsefe bilgisi
 • Bilimsel bilgi
 • Teknik bilgi
Soru 2

• Amacı, ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.
• Günümüzde bu bilgi yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve bilimsel düşünceye dayanır.
Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sanat bilgisi
 • Felsefe bilgisi
 • Gündelik bilgi
 • Teknik bilgi
Soru 3

Metafiziğin sözcük anlamı hangisidir?

 • Fizik ötesi
 • Doğa bilimi
 • Bilgelik
 • Akıl
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak amacıdır?

 • İlahi bilgileri insanlara iletme
 • Evreni ve insanı anlama
 • Kesin sonuçlara ulaşma
 • Doğa yasalarını belirleme
Soru 5

“Epistemoloji”nin kelime anlamı hangisidir?

 • Değer felsefesi
 • Sanat felsefesi
 • Bilgi Kuramı
 • Varlık felsefesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarındandır?

 • Meşruiyet
 • Temellendirme
 • Güzellik
 • Kutsal
Soru 7

Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin sözcük anlamı yanlış verilmiştir?

 • Pozitivizm = Faydacılık
 • Empirizm = Deneycilik
 • Entüisyonizm = Sezgicilik
 • Rasyonalizm = Akılcılık
Soru 8

İnsan zihninin kesin bilgiye ulaşamayacağını, gerçeğin özünü bilemeyeceğini, bunun için herhangi bir konuda özellikle ana madde, tanrı, ruh gibi konularda olumlu yada olumsuz yargıda bulunmanın yersiz olduğunu iler süren öğreti hangisidir?

 • Empirizm
 • Fenomenoloji
 • Pragmatizm
 • Septisizm
Soru 9

• Bilim dışı her türlü spekülasyon reddedilmelidir.
• Dış dünyayı yalnızca duyu deneyi yoluyla bilebiliriz.
• İnsan için önemli olan olguları ve bunlar arasında var olan değişmez ilişkileri araştırmak ve ortaya koymaktır.
Yukardaki görüşleri savunan felsefe akımı hangisidir?

 • Kritisizm
 • Entüisyonizm
 • Pozitivizm
 • Rasyonalizm
Soru 10

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak, yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı “fayda” açısından bakan felsefe akımı hangisidir?

 • Kritisizm
 • Pozitivizm
 • Pragmatizm
 • Rasyonalizm 7
Soru 11

Bilimin yapısını, doğasını, konusunu, ulaştığı sonuçları ve yöntemini sorgulayan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahlak felsefesi
 • Bilim felsefesi
 • Bilgi felsefesi
 • Varlık felsefesi
Soru 12

“Astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla ün kazanmıştır. “Kanun” adlı eserinde yerin ekseni çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür. Fizikte de özgül ağırlık değerlerini bulmuştur.”
Yukarıda sözü edilen (973 1051) yıllarında yaşamış bilim adamı hangisidir?

 • Francis Bacon
 • Hipokrates
 • Bîrûni
 • Batlamyus
Soru 13

“Yöntem Üzerine Konuşma” adlı eserinde bilimsel araştırmada izlenmesi gereken kuralları apaçıklık, analiz, sentez ve sayma şeklinde açıklayan filozof ve bilim adamı hangisidir?

 • David Hume
 • Rene Descartes
 • Francis Bacon
 • Galileo Galilei
REKLAM
Soru 14

• Bilimi çözümlemek ve onu açıklamak için bilim dilini çözümlemek ve sembolik bir dizgiye çevirmek gerekir.
• Bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen önermeler anlamlıdır.
Anlamlı önermeler olgulardan elde edilip tekrar olgularla denetlenebilen önermelerdir.
Yukarıdaki görüşleri savunan filozof hangisidir?

 • Hans Reichenbach
 • Werner Heisenberg
 • Max Planck
 • Stephen Toulmin
Soru 15

“Bilimsel bir yaklaşımın ele aldığı olguları ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak ve sorgulamak için doğrudan ve dolaylı olarak kullandığı tüm kabuller, inançlar, kurallar, kavramsal ve deneysel araçlardır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • Öndeyi
 • Paradigma
 • Suje
 • Obje
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?

 • Olguların saptanması-GözlemDeney-Kuram-Hipotez-Yasa
 • Gözlem- Olguların saptanması-Hipotez-Deney-Kuram-Yasa
 • Olguların saptanması-GözlemHipotez-Deney-Kuram-Yasa
 • Gözlem-Olguların saptanmasıDeney-Hipotez-Kuram-Yasa
Soru 17

Bilimsel kuramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bilimsel araştırma sürecinde öne sürülen her hipotez doğrulanamasa bile kuram özelliği kazanır.
 • Kuramlar, gözlem ve deneyle doğrulanmış olan, genelleşmiş açıklamalardır.
 • Bilimdeki gelişmelere bağlı olarak kuramlar değişebilirler.
 • Kuram doğal ve toplumsal gerçekliğin bir alanına ilişkin genelleştirilmiş açıklamalardır.
Soru 18

Bilim varlığı ele alırken onu parçalara ayırarak inceler. Örneğin, biyoloji canlı organizmayı, fizik hareketi, kimya maddenin iç yapısını konu edinir. Buna karşılık felsefede varlık denince şu ya da bu varlık değil, genel olarak varlık anlaşılır.
Buna göre, felsefenin varlık konusuna yaklaşımı bilimlerden hangi yönüyle ayrılır?

 • Var olanlar arasındaki nedensonuç ilişkilerini aramasıyla
 • Varlığı bir gerçeklik olarak kabul etmesiyle
 • Varlığı bir bütün olarak ele almasıyla
 • Varlığın bir parçasını kendisine konu edinmesiyle
Soru 19

• Nesneler dünyasındaki varlıklar gerçekte var değildir.
• Gerçekte var olan varlıklar idealardır.
• Nesneler dünyasındaki varlıklar ise, ideaların görünüşleridir.
Yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

 • Platon
 • Herakleitos
 • Demokritos
 • Gorgias
Soru 20

Varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık dışında bir varlığın bulunmadığını savunan düşünce akımı hangisidir?

 • İdealizm
 • Pragmatizm
 • Materyalizm
 • Pozitivizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABCBADCCBCBABCACAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?