GİRİŞ/KAYIT

Felsefe 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 • A) İyi ve kötü
 • B) Sorumluluk
 • C) Özgürlük
 • D) Güzellik
SORU 2

Evrende kendi varlığını, insanlığını, değerlerini yaratan tek varlığın insan olduğunu, insanın bunu gerçekleştirirken özgür olması gerektiğini savunan filozof hangisidir?

 • A) Henri Bergson
 • B) Jean Paul Sartre
 • C) Immanuel Kant
 • D) Baruch Spinoza
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularından değildir?

 • A) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
 • B) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
 • C) Ahlak yargısını öteki yargılardan ayıran nitelikler nelerdir?
 • D) Evren yaratılmış mıdır yoksa öncesiz ve sonrasız bir oluşum mudur?
SORU 4

“Ona göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kaynağı ise bilgidir. Ahlaki eylemin kaynağı bilgi olduğundan, ahlaki kararlar bireyin duygularına ve isteklerine göre verilmez. Herkes için aynı olan objektif değerler vardır. İnsan eylemlerini bu değerlere uydurmalıdır.” Yukarıdaki görüşler hangi filozofa aittir?

 • A) Aristippos
 • B) F. Nietzsche
 • C) Sokrates
 • D) M. Stiner
SORU 5

Ahlak yargılarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

 • A) Ahlak yargıları toplumdan topluma değişmez.
 • B) Eylem alanıyla ilgili yargılardır.
 • C) İyi yada kötü olarak nitelenen eylemlere dayanan yargılardır.
 • D) Toplum içinde bireylerin neyi yapıp neyi yapmayacağını belirten kurallardır.
SORU 6

• Bir koşula, özellikle de çıkar ve beklenti koşuluna bağlanan buyruk ahlaki değildir.
• Bir eylemin ahlaki değeri, sonucuyla değil eyleme karar verdiren ilkeyle ölçülür.
• İyi niyete dayanan ve ödev duygusundan kaynaklanan her eylem, sonucu ne olursa olsun ahlakidir.
Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir?

 • A) Baruch Spinoza
 • B) Jeremy Bentham
 • C) Immanuel Kant
 • D) Thomas Hobbes 7
SORU 7

• Var olan her şey Tanrı’dan çıkmıştır. Bu yaradılış Tanrı’nın sevgisinin sonucudur.
• İnsan evreni tanıyıp nefsini arındırarak Tanrı’ya ulaşmaya çalışır. Bu aşamalardan geçen insan kamil insandır.
• Kamil insan, Hakk ile halkı bir ve aynı şeyler olarak görür.
Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir?

 • A) Hacı Bektaş Velî
 • B) Henri Bergson
 • C) Sokrates
 • D) Farabî
SORU 8

Devlet, siyasal kurumlar, devlet yönetimi vb. konuları inceleyen bilim dalı hangisidir?

 • A) Antropoloji
 • B) Psikoloji
 • C) Ekonomi
 • D) Siyaset
SORU 9

“Yapılan eylemin yasaya ya da hukuka uygun olmasıdır.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Yönetim
 • B) Meşruiyet
 • C) Bürokrasi
 • D) Sivil toplum
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından değildir?

 • A) İktidar kaynağını nereden alır?
 • B) Bürokrasiden vazgeçilebilir mi?
 • C) Bireyin temel hakları nelerdir?
 • D) Ortak estetik yargılar var mıdır?
SORU 11

İktidarın kaynağında geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite olmak üzere üç otorite türü olduğunu savunan düşünür hangisidir?

 • A) Max Weber
 • B) Karl Marx
 • C) Adam Smith
 • D) Thomas Hobbes
SORU 12

I. Düşünce özgürlüğü
II. Çoğulculuk
III. Siyasal katılım
Yukarıda verilenlerden hangileri sivil toplumu oluşturan ögelerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 13

“İdeal bir düzen yoktur, olmamalı da. Çünkü, bu tür ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler. Bütün kötülükler ise insanların özgür olmamalarından kaynaklanır.”
Hangisi yukarıda açıklaması verilen ve Nihilizm olarak adlandırılan yaklaşımın temsilcilerinden biridir?

 • A) Saint Simon
 • B) Karl Marx
 • C) Charles De Montesquieu
 • D) Friedrich Nietzsche
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi korku ütopyalarına örnek olarak verilebilir?

 • A) Farabi’nin “Erdemli Toplum”u
 • B) Aldous Huxley’nin “Yeni Dünya”sı
 • C) Thomas More’un “Ütopya”sı
 • D) Campanella’nın “Güneş Ülkesi”
SORU 15

“İnsanın kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi estetik bir ifadeyle sunması demektir.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Dogma
 • B) Sanat
 • C) Adalet
 • D) Gelenek
SORU 16

“Ona göre sanatçı, gerçek olmayan, bütünüyle idealar dünyasının bir takliti, bir yansıması olan bu dünyayı eserlerinde tasvir etmektedir. Bu nedenle sanatçının yaptığı taklidin taklidinden başka bir şey değildir.”
Hangisi yukarıda açıklaması verilen sanat anlayışının temsilcilerinden biridir?

 • A) Platon
 • B) Croce
 • C) Schiller
 • D) Baumgarten
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden değildir?

 • A) Her sanat eseri, özgündür.
 • B) Sanat eserine yönelen estetik özneye ihtiyaç vardır.
 • C) Bir eserin biçimi ile anlatmak istediği içerik arasında yakın bir ilişki vardır.
 • D) Bir sanat eserinin en temel işlevi, insanların davranışlarını düzenlemesidir.
SORU 18

Tanrı’nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Kutsal
 • B) İbadet
 • C) Vahiy
 • D) İman
SORU 19

Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimi hangisidir?

 • A) Teizm
 • B) Ateizm
 • C) Deizm
 • D) Panteizm
SORU 20

Thomas Huxley’e göre; Tanrı, salt varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisi bilinemez.
T. Huxley bu görüşleriyle Tanrı’nın varlığı konusunda hangi yaklaşımı savunmaktadır?

 • A) Deizm
 • B) Teizm
 • C) Panteizm
 • D) Agnostisizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBDCACADBDADDBBADCDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler