Felsefe 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• İnanca dayanır.
• Dogmatiktir.
• Sistematiktir.
• Doğaya uygunluk aranmaz.
Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü hangisidir?

 • Gündelik Bilgi
 • Dini Bilgi
 • Felsefe Bilgisi
 • Bilimsel Bilgi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, felsefe bilgisinin özelliklerinden değildir?

 • Birleştirici ve bütünleştiricidir.
 • Düzenli ve sistemlidir.
 • Nesneldir.
 • Evrenseldir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan bilimlerindendir?

 • Psikoloji
 • Biyoloji
 • Fizik
 • Mantık
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerindendir?

 • İnsana birçok konuda açık, seçik ve doğru düşünebilmeyi öğretir.
 • Teknolojiye kaynaklık eder ve insanlığa pratik yarar sağlar.
 • Olaylar ve olgular arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklar.
 • Varlığı parçalara ayırarak inceler.
Soru 5

Bilgi kuramı, aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Metafizik
 • Ontoloji
 • Fenomen
 • Epistemoloji
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının, bilginin değerine ilişkin sorulardan değildir?

 • Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür?
 • Eğer bilgimiz doğru bilgi ise bunun ölçütü nedir?
 • Bilginin kaynağı nedir?
 • Bilgimiz kesin midir?
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin imkânsız olduğunu savunan düşünürlerdendir?

 • Protagoras
 • Aristoteles
 • David Hume
 • Auguste Comte
Soru 8

Platon’a göre asıl gerçeklik nedir?

 • Nesneler
 • İdealar
 • Fayda
 • Olgular
Soru 9

Bilginin kaynağında tecrübenin, deneyin bulunduğunu söyleyen John Locke, hangi felsefi akımın kurucusudur?

 • Rasyonalizm
 • Pozitivizm
 • Empirizm
 • Pragmatizm
Soru 10

• Pozitivizm düşüncesini sistemli bir felsefe hâline getirmiştir.
• Felsefenin deneysel bilimleri örnek alması gerektiğini öne sürer.
• Ona göre felsefenin amacı, olgular arasındaki değişmez ilişkileri bulmaktır.
• İnsan düşüncesinin teolojik evre, metafizik evre ve pozitif evre olmak üzere üç evreden geçerek ilerlediğini açıkladığı üç hâl yasası’nı ortaya koyar.
Yukarıda sözü edilen düşünür hangisidir?

 • Sokrates
 • Rene Descartes
 • Fârâbî
 • Auguste Comte
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Analitik Felsefe’nin görüşlerindendir?

 • Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir.
 • Bir düşüncenin doğruluğu, o düşüncenin işe yararlılığına bağlıdır.
 • Doğru bilginin kaynağı akıldır ve bilgi doğuştan gelir.
 • Fenomenler ve bilincin verileri incelenerek fenomenlerin içindeki öz bilinebilir.
Soru 12

Immanuel Kant’a göre bilgilerimizin kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalnız akıl
 • Yalnız deney
 • Akıl ve deney
 • Sezgi
Soru 13

• Kopernik
• Johannes Kepler
• Galileo Galilei
Yukarıda verilenler hangi bilim alanındaki çalışmalarıyla ün yapmış bilim adamlarıdır?

 • Coğrafya
 • Astronomi
 • Biyoloji
 • Psikoloji
REKLAM
Soru 14

Bilimi ürün olarak ele alan yaklaşımın temsilcilerinden Rudolf Carnap’a göre, bilimsel önermeleri doğrulamanın en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyoloji
 • Matematik
 • Fizik
 • Sembolik mantık
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?

 • Olgusal olma
 • Subjektif olma
 • Eleştirici olma
 • Mantıksal olma
Soru 16

“Olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”
Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?

 • Doğruluk
 • Varlık
 • Süje
 • Öndeyi
Soru 17

Varlığın ilk nedenlerini ve ilk ilkelerini konu edinen ve araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilgi felsefesi
 • Varlık felsefesi
 • Bilim felsefesi
 • Siyaset felsefesi
Soru 18

I- Felsefe, varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu araştırır.
II- Felsefe, varlığı genel olarak bir bütün olarak ele alır.
III- Felsefe, varlığı parçalara ayırarak ve deney yöntemini kullanarak açıklar.
Yukarıda verilenlerden hangileri felsefenin varlığa yaklaşım özelliklerindendir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 19

Felsefede, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Realizm
 • İdealizm
 • Nihilizm
 • Fenomenoloji
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi varlığın madde olduğunu (materyalizm) savunan düşünürlerdendir?

 • Platon
 • Aristoteles
 • Edmund Husserl
 • Karl Marx
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCAADCABCDACBDBDBACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?