GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesih
 • İstislah
 • Avarız
 • İskât
SORU 2

Hz Peygamberin “Müellefe-i Kulûb’a” zekattan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
SORU 3

“Dince yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması günah ya da sevap olmayan” davranışlar için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanamayız?

 • Mübah
 • Müstehap
 • Caiz
 • Helâl
SORU 4

Hz Peygamber Yemen’e İslam’ı öğretmesi için gönderdiği Muaz b. Cebel’e: “Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?” diye sormuş, o da: “Önce Allah’ın kitabı, sonra Hz. Peygamberin sünneti ile” cevabını vermiş ve bu ikisinde de çözümünü bulamadığı konuları, kendi rey ve içtihadı ile çözeceğini söylemiştir.
Metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • İslam’ın öğretilmesinde sahabenin de görev aldığı
 • Hüküm vermede öncelikli kaynağın Kur’an olduğu
 • Rey ve içtihadın hüküm vermede kullanılabileceği
 • Muaz b. Cebel’in rey ve içtihad konusunda uzman olduğu
SORU 5

Ev sahibi-kiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

 • Münâkehât
 • Muâmelât
 • Ukûbat
 • Ferâiz
SORU 6

Aşağıdaki fakihlerden hangisi Hicaz ekolündendir?

 • Alkame b. Kays
 • İbrahim en-Nehai
 • Nafi Mevla İbnu Ömer
 • Hammad b. Ebi Süleyman
SORU 7

“O, fıkhi hükümler çıkarmada kitap, sünnet, icma ve kıyas delillerine başvurmuştur. Ayrıca Medine halkının uygulamasını ve Mesalih-i mürseleyi dikkate alması onun fıkhının karakteristik özelliklerini oluşturur.”
Yukarda bahsedilen mezhep imamı kimdir?

 • İmam Ahmed b. Hanbel
 • İmam Malik b. Enes
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife
 • İmam Muhammed b. İdris EşŞafiî
SORU 8

Hanefilere göre sünnet, ravilerin sayısı bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tasnifin dışında kalır?

 • Müekked sünnet
 • Mütevatir sünnet
 • Meşhur sünnet
 • Ahad sünnet
SORU 9

Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

 • İkrah
 • Ehliyet
 • Edille-i Şeriyye
 • Efal-i Mükellefîn
SORU 10

Bir mazaretten dolayı geçici ve özel olmak üzere konulmuş hükümlere ne ad verilir?

 • Mübah
 • Mekruh
 • Ruhsat
 • Azimet
SORU 11

Kur’an’da bir insanın istediği birisine vasiyet edebileceği ifade edilmiştir. Sünnet ise varislere vasiyet edilemeyeceği hükmünü getirmiştir.
Yukarıdaki örnek olay sünnetin hangi yönüne örnek oluşturur?

 • Teyit ediciliğine
 • Açıklayıcılığına
 • Sınırlandırıcılığına
 • Kolaylaştırıcılığına
SORU 12

Fıkıh usulüne dair yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • El-Muhtasar
 • El-Muvatta
 • El-Mebsût
 • Er-Risale
SORU 13

Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

 • Hanefî
 • Malikî
 • Şafii
 • Hanbelî
SORU 14

Ebu Hanife’nin fıkha dair görüşlerini “Zahirü’r-Rivaye” adı ile derleyen öğrencisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Züfer
 • İmam Yusuf
 • İmam Serahsi
 • İmam Muhammed
SORU 15

Anne karnındaki ceninin vücub ve eda ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Vücub Ehliyeti -- > Eda Ehliyeti

 • Eksik -- > Yok
 • Tam -- > Yok
 • Tam -- > Eksik
 • Eksik -- > Tam
SORU 16

Fıkıh literatüründe “avaruzu’lehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • Eda Ehliyeti
 • Vücub Ehliyeti
 • Ehliyet Şartları
 • Ehliyet Engelleri
SORU 17

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnektir?

 • Oruç tutmak
 • Hacca gitmek
 • Zekat vermek
 • Namaz kılmak
SORU 18

Rükû, secde gibi rükûnlerinden birisi terk edilen namazın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Batıl
 • Sahih
 • Tahrimen Mekruh
 • Tenzihen Mekruh
SORU 19

Aşağıdaki konulardan hangisi Kur’an’da yer almaz?

 • Miras taksimi
 • Boşanma ile ilgili bazı hükümler
 • Borçların yazılmasına dair tavsiye
 • Hangi mallardan ne kadar zekât verileceği
SORU 20

Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstishab
 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBCBABCCDADADCADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler