GİRİŞ/KAYIT

Fıkıh 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nesih
 • B) İstislah
 • C) Avarız
 • D) İskât
SORU 2

Hz Peygamberin “Müellefe-i Kulûb’a” zekattan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

 • A) Hz. Ebu Bekir
 • B) Hz. Osman
 • C) Hz. Ömer
 • D) Hz. Ali
SORU 3

“Dince yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması günah ya da sevap olmayan” davranışlar için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanamayız?

 • A) Mübah
 • B) Müstehap
 • C) Caiz
 • D) Helâl
SORU 4

Hz Peygamber Yemen’e İslam’ı öğretmesi için gönderdiği Muaz b. Cebel’e: “Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?” diye sormuş, o da: “Önce Allah’ın kitabı, sonra Hz. Peygamberin sünneti ile” cevabını vermiş ve bu ikisinde de çözümünü bulamadığı konuları, kendi rey ve içtihadı ile çözeceğini söylemiştir.
Metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • A) İslam’ın öğretilmesinde sahabenin de görev aldığı
 • B) Hüküm vermede öncelikli kaynağın Kur’an olduğu
 • C) Rey ve içtihadın hüküm vermede kullanılabileceği
 • D) Muaz b. Cebel’in rey ve içtihad konusunda uzman olduğu
SORU 5

Ev sahibi-kiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

 • A) Münakehat
 • B) Muamelat
 • C) Ukubat
 • D) Feraiz
SORU 6

Aşağıdaki fakihlerden hangisi Hicaz ekolündendir?

 • A) Alkame b. Kays
 • B) İbrahim en-Nehai
 • C) Nafi Mevla İbnu Ömer
 • D) Hammad b. Ebi Süleyman
SORU 7

“O, fıkhi hükümler çıkarmada kitap, sünnet, icma ve kıyas delillerine başvurmuştur. Ayrıca Medine halkının uygulamasını ve Mesalih-i mürseleyi dikkate alması onun fıkhının karakteristik özelliklerini oluşturur.”
Yukarda bahsedilen mezhep imamı kimdir?

 • A) İmam Ahmed b. Hanbel
 • B) İmam Malik b. Enes
 • C) İmam-ı Azam Ebu Hanife
 • D) İmam Muhammed b. İdris EşŞafiî
SORU 8

Hanefilere göre sünnet, ravilerin sayısı bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tasnifin dışında kalır?

 • A) Müekked sünnet
 • B) Mütevatir sünnet
 • C) Meşhur sünnet
 • D) Ahad sünnet
SORU 9

Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

 • A) İkrah
 • B) Ehliyet
 • C) Edille-i Şeriyye
 • D) Efal-i Mükellefîn
SORU 10

Bir mazaretten dolayı geçici ve özel olmak üzere konulmuş hükümlere ne ad verilir?

 • A) Mübah
 • B) Mekruh
 • C) Ruhsat
 • D) Azimet
SORU 11

Kur’an’da bir insanın istediği birisine vasiyet edebileceği ifade edilmiştir. Sünnet ise varislere vasiyet edilemeyeceği hükmünü getirmiştir.
Yukarıdaki örnek olay sünnetin hangi yönüne örnek oluşturur?

 • A) Teyit ediciliğine
 • B) Açıklayıcılığına
 • C) Sınırlandırıcılığına
 • D) Kolaylaştırıcılığına
SORU 12

Fıkıh usulüne dair yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) El-Muhtasar
 • B) El-Muvatta
 • C) El-Mebsût
 • D) Er-Risale
SORU 13

Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

 • A) Hanefî
 • B) Malikî
 • C) Şafii
 • D) Hanbelî
SORU 14

Ebu Hanife’nin fıkha dair görüşlerini “Zahirü’r-Rivaye” adı ile derleyen öğrencisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İmam Züfer
 • B) İmam Yusuf
 • C) İmam Serahsi
 • D) İmam Muhammed
SORU 15

Anne karnındaki ceninin vücub ve eda ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Vücub Ehliyeti -- > Eda Ehliyeti

 • A) Eksik -- > Yok
 • B) Tam -- > Yok
 • C) Tam -- > Eksik
 • D) Eksik -- > Tam
SORU 16

Fıkıh literatüründe “avaruzu’lehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • A) Eda Ehliyeti
 • B) Vücub Ehliyeti
 • C) Ehliyet Şartları
 • D) Ehliyet Engelleri
SORU 17

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnektir?

 • A) Oruç tutmak
 • B) Hacca gitmek
 • C) Zekat vermek
 • D) Namaz kılmak
SORU 18

Rükû, secde gibi rükûnlerinden birisi terk edilen namazın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Batıl
 • B) Sahih
 • C) Tahrimen Mekruh
 • D) Tenzihen Mekruh
SORU 19

Aşağıdaki konulardan hangisi Kur’an’da yer almaz?

 • A) Miras taksimi
 • B) Boşanma ile ilgili bazı hükümler
 • C) Borçların yazılmasına dair tavsiye
 • D) Hangi mallardan ne kadar zekât verileceği
SORU 20

Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İstishab
 • B) İstihsan
 • C) Sedd-i zeraî
 • D) Mesalih-i Mürsele
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBCBABCCDADADCADC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?