Fıkıh 1 – Test 1 2014-1. Dönem

SORU 1

“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nesih
 • İstislah
 • Avarız
 • İskât
SORU 2

Hz Peygamberin “Müellefe-i Kulûb’a” zekattan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ali
SORU 3

“Dince yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması günah ya da sevap olmayan” davranışlar için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanamayız?

 • Mübah
 • Müstehap
 • Caiz
 • Helâl
SORU 4

Hz Peygamber Yemen’e İslam’ı öğretmesi için gönderdiği Muaz b. Cebel’e: “Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?” diye sormuş, o da: “Önce Allah’ın kitabı, sonra Hz. Peygamberin sünneti ile” cevabını vermiş ve bu ikisinde de çözümünü bulamadığı konuları, kendi rey ve içtihadı ile çözeceğini söylemiştir.
Metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

 • İslam’ın öğretilmesinde sahabenin de görev aldığı
 • Hüküm vermede öncelikli kaynağın Kur’an olduğu
 • Rey ve içtihadın hüküm vermede kullanılabileceği
 • Muaz b. Cebel’in rey ve içtihad konusunda uzman olduğu
SORU 5

Ev sahibi-kiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

 • Münâkehât
 • Muâmelât
 • Ukûbat
 • Ferâiz
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki fakihlerden hangisi Hicaz ekolündendir?

 • Alkame b. Kays
 • İbrahim en-Nehai
 • Nafi Mevla İbnu Ömer
 • Hammad b. Ebi Süleyman
SORU 7

“O, fıkhi hükümler çıkarmada kitap, sünnet, icma ve kıyas delillerine başvurmuştur. Ayrıca Medine halkının uygulamasını ve Mesalih-i mürseleyi dikkate alması onun fıkhının karakteristik özelliklerini oluşturur.”
Yukarda bahsedilen mezhep imamı kimdir?

 • İmam Ahmed b. Hanbel
 • İmam Malik b. Enes
 • İmam-ı Azam Ebu Hanife
 • İmam Muhammed b. İdris EşŞafiî
SORU 8

Hanefilere göre sünnet, ravilerin sayısı bakımından üçe ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tasnifin dışında kalır?

 • Müekked sünnet
 • Mütevatir sünnet
 • Meşhur sünnet
 • Ahad sünnet
SORU 9

Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

 • İkrah
 • Ehliyet
 • Edille-i Şeriyye
 • Efal-i Mükellefîn
SORU 10

Bir mazaretten dolayı geçici ve özel olmak üzere konulmuş hükümlere ne ad verilir?

 • Mübah
 • Mekruh
 • Ruhsat
 • Azimet
SORU 11

Kur’an’da bir insanın istediği birisine vasiyet edebileceği ifade edilmiştir. Sünnet ise varislere vasiyet edilemeyeceği hükmünü getirmiştir.
Yukarıdaki örnek olay sünnetin hangi yönüne örnek oluşturur?

 • Teyit ediciliğine
 • Açıklayıcılığına
 • Sınırlandırıcılığına
 • Kolaylaştırıcılığına
SORU 12

Fıkıh usulüne dair yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • El-Muhtasar
 • El-Muvatta
 • El-Mebsût
 • Er-Risale
SORU 13

Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

 • Hanefî
 • Malikî
 • Şafii
 • Hanbelî
SORU 14

Ebu Hanife’nin fıkha dair görüşlerini “Zahirü’r-Rivaye” adı ile derleyen öğrencisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Züfer
 • İmam Yusuf
 • İmam Serahsi
 • İmam Muhammed
SORU 15

Anne karnındaki ceninin vücub ve eda ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Vücub Ehliyeti -- > Eda Ehliyeti

 • Eksik -- > Yok
 • Tam -- > Yok
 • Tam -- > Eksik
 • Eksik -- > Tam
SORU 16

Fıkıh literatüründe “avaruzu’lehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

 • Eda Ehliyeti
 • Vücub Ehliyeti
 • Ehliyet Şartları
 • Ehliyet Engelleri
SORU 17

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnektir?

 • Oruç tutmak
 • Hacca gitmek
 • Zekat vermek
 • Namaz kılmak
SORU R
SORU 18

Rükû, secde gibi rükûnlerinden birisi terk edilen namazın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Batıl
 • Sahih
 • Tahrimen Mekruh
 • Tenzihen Mekruh
SORU 19

Aşağıdaki konulardan hangisi Kur’an’da yer almaz?

 • Miras taksimi
 • Boşanma ile ilgili bazı hükümler
 • Borçların yazılmasına dair tavsiye
 • Hangi mallardan ne kadar zekât verileceği
SORU 20

Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstishab
 • İstihsan
 • Sedd-i zeraî
 • Mesalih-i Mürsele
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBCBABCCDADADCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Online Test 1

Açık lise Test çöz 2014 Fıkıh 1 testimiz 04 - 05 ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2013 - 2014 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fıkıh 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2014 yılında çıkmış sorulardır. 04 - 05 ocak 2014 tarihinde yapılan sınav soruları 2013 ve 2014 eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fıkıh 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 04 - 05 ocak 2014 tarahinde yapılan 2013 - 2014 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fıkıh 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fıkıh 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fıkıh 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fıkıh 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fıkıh 1 2014 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fıkıh 1 soruları toplamda 6 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fıkıh 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fıkıh 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan 6 öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fıkıh 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?