GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Girişimcilik 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 • A) Üretim
 • B) Personel
 • C) İş gücü
 • D) Finans
SORU 2

Ön proje çalışmasına yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 • A) Kesin yatırım kararı alındıktan sonra yapılır.
 • B) Kesin proje, ön projenin minyatürüdür.
 • C) Yatırıma yönelik kesin bilgiler elde edilir.
 • D) Düşük bir maliyetle yatırım verimliliği test edilir.
SORU 3

Bir işletme kurma sürecinde, kesin proje aşamasından sonra hangi aşamaya geçilmelidir?

 • A) Yatırım kararı verme
 • B) Deneme üretimi
 • C) Açılış ve üretim
 • D) Ön araştırmalar
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müteşebbisliğin çok önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

 • A) İthalatın artmasını sağlar.
 • B) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
 • C) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
 • D) Alt yapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş yeri etmenlerinden birisi olarak düşünülemez?

 • A) Sermaye faizi
 • B) Askeri tehlike
 • C) Personel giderleri
 • D) Sosyal kültürel şartlar
SORU 6

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, bir insanın saygı ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fizyolojik
 • B) Başarma
 • C) Güvenlik
 • D) Sevgi ve ait olma
SORU 7

Üretim yöntemi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

 • A) Mallar
 • B) Emek
 • C) Sermaye
 • D) Girişimci
SORU 8

Mal ve hizmet elde etmek için kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir?

 • A) Sermaye
 • B) Emek
 • C) Doğal kaynak
 • D) Teknoloji
SORU 9

Çelik üretiminde kullanılan pik demir, hangi tür üretim mallarındandır?

 • A) Hammaddeler
 • B) Yatırım donatım malları
 • C) Üretim gereçleri ve malları
 • D) Yardımcı araçlar
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

 • A) Gerileme
 • B) Tanıma süreci
 • C) Üretilme süreci
 • D) Doygunluk dönemi
SORU 11

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • A) Arz
 • B) Talep
 • C) İstek
 • D) Piyasa
SORU 12

Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

 • A) Kâr sağlamak
 • B) Topluma hizmet etmek
 • C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • D) Tüketicide iyi izlenim bırakmak
SORU 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik“ niteliğini göstermektedir?

 • A) Kişilere karşı güvenini gösterme
 • B) Kişisel güveni ifade etme
 • C) Tutarlı davranışlar gösterme
 • D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

 • A) Karar verme bir planın yapılmasıdır.
 • B) Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
 • C) Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
 • D) Karar verme sorun çözme sürecidir.
SORU 15

Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) ISO 8000
 • B) ISO 9000
 • C) ISO 14000
 • D) ISO 22000
SORU 16

“Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler“, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

 • A) Ortaklıklar
 • B) Kooperatifler
 • C) Tek Kişi İşletmeleri
 • D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri 79
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

 • A) Türkiye Kömür İşletmeleri
 • B) Devlet Malzeme Ofis
 • C) Toprak Mahsulleri Ofisi
 • D) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
SORU 18

Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yolu ile onları finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?

 • A) Tröst
 • B) Holding
 • C) Kartel
 • D) Konsorsiyum
SORU 19

Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • A) Pazar şartları bilinmelidir.
 • B) Satış için tüm çabalar sarf edilmelidir.
 • C) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
SORU 20

“Hizmet işletmesi reklamı“ hangi reklam çeşidi kapsamında değerlendirilmelidir?

 • A) Reklam içeriği açısından
 • B) Hedef kitle açısından
 • C) Amaçlar açısından
 • D) Yapanlar açısından
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBACBADCCBDBACADBCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?