Hukuk 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Vergi borcunu zamanında ödemeyen kişinin, gecikme faizi ile birlikte ödemek zorunda kalması, hangi sosyal düzen kurallarının sonucudur?

 • Din kuralları
 • Ahlak kuralları
 • Hukuk kuralları
 • Görgü kuralları
Soru 2

Hangi eylemlerin suç olarak kabul edildiğini ve suç sayılan eylemler işlendiğinde verilecek cezaları belirleyen kamu hukukunun bölümü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • Anayasa hukuku
 • Vergi hukuku
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, anayasanın üstünlüğü ilkesini açıklar?

 • Tüzükler kanunlara aykırı olamazlar.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Anayasa, devletin temel kanunudur.
 • Kanunlar, anayasaya aykırı olamazlar.
Soru 4

T.C. Anayasası’na göre yasama organı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • TBMM
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Bakanlar Kurulu
 • Bağımsız mahkemeler
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme değildir?

 • Danıştay
 • Yargıtay
 • İdare mahkemesi
 • Anayasa mahkemesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynağıdır?

 • Yönetmelikler
 • Anayasa
 • Tüzükler
 • İçtihatlar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişilerde fiil ehliyetinin şartlarından değildir?

 • Mümeyyiz olmak
 • Reşit olmak
 • Kısıtlı olmamak
 • Kefil olmamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, derneklerin amaçlarına konu olamaz?

 • Kazanç
 • Kültür
 • Spor
 • Eğitim
Soru 9

Aşağıdaki hâllerin hangisi, bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla kısıtlanması sebeplerinden değildir?

 • Akıl hastalığı
 • Akıl zayıflığı
 • Evlenme
 • Sarhoşluk
Soru 10

Birden çok kişinin, her birinin mülkiyet payı belirlenmiş olmadan, bir mal üzerinde mülkiyet sahibi olmaları, hangi mülkiyeti oluşturur?

 • Kat mülkiyeti
 • Müşterek mülkiyet
 • İştirak hâlinde mülkiyet
 • Taşınmaz mal mülkiyeti
Soru 11

Maddi veya manevi zarara karşılık ödenen bedel, aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?

 • Tazminat
 • Kapora
 • Tebellüğ
 • Teminat
Soru 12

Taşınır mal mülkiyetinin kazanılması yollarından olan kazandırıcı zaman aşımının süresi kaç yıldır?

 • 2
 • 5
 • 10
 • 15
Soru 13

Mülkiyet hakkının kanunlar tarafından sınırlandırılmasının amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kamu yararına aykırı etkilerin olmasını engellemek
 • İnsanların borç altına girmelerini önlemek
 • İnsanların yaptıkları sözleşmeleri güvenceye almak
 • Bir mal üzerinde insanların fiili egemenliğini sağlamak
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, taşınmaz mal mülkiyetinin sona ermesi hâllerinden değildir?

 • Taşınmazın tapudan silinmesi
 • Mülkiyetin bir başkasına geçmesi
 • Taşınmazın kamulaştırılması
 • Taşınmaza ipotek konulması
Soru 15

Bölünebilir bir edimin birden fazla alacaklısı var ise, ifa nasıl yerine getirilir?

 • Alacaklılardan yalnız birine payına düşen verilir.
 • Alacaklılardan yalnız birine edimin tamamı verilir.
 • Her bir alacaklıya payına düşen verilir.
 • Her bir alacaklıya borcun tamamı verilir.
Soru 16

Bir şeyin bedel karşılığında kullanılmasını amaçlayan sözleşme türü, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Satış sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
Soru 17

Haklı bir nedene dayanmayan zenginleşmeye hukuk dilinde ne denir?

 • Erteleyici şart
 • Şarta bağlı borç
 • Müteselsil borçluluk
 • Sebepsiz mal edinme
Soru 18

Taşınmaz mal satım şeklinin, aşağıdakilerden hangisiyle yapılma zorunluluğu vardır?

 • Resmî yazılı
 • Sözlü
 • Yazılı
 • Takas
Soru 19

Vekâlet sözleşmesinin konusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir şeyin satılması
 • Bir işin görülmesi
 • Bir eserin yapılması
 • Bir taşınmazın kiralanması
Soru 20

Aşağıdaki sözleşme örneklerinden hangisi resmî biçim şeklindedir?

 • İki kişinin kira sözleşmesini yazılı biçimde düzenleyerek imzalamaları
 • Bir kişinin terziye elbise diktirmek üzere sözlü olarak anlaşmaları
 • Tapu memurunun huzurunda tapulu bir taşınmazın, tapu kütüğüne kaydedilerek satılması
 • Bir kişinin senet imzalayıp vererek buzdolabı satın alması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACDDACCABADCBDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler