GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu din özgürlüğü ile ilgili değildir?

 • A) “Ey Muhammed! Sen öğüt ver çünkü sen ancak öğüt vericisin…” (Gaşiye suresi, 212 2. ayetler)
 • B) ayetler)
 • C) “Eğer inanmayıp yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik…” (Şura suresi, 48.ayet)
 • D) “O (Allah), ümmîlere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir.” (Cuma suresi, 2 . ayet)
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne yaklaşımını gösteren örneklerden biridir?

 • A) Medine Sözleşmesi
 • B) Hudeybiye antlaşması
 • C) Hilfu’lFudul Üyeliği
 • D) Kâbe hakemliği
SORU 3

Yemen’de yaşayan Necranlı bir grup Peygamberimizle görüşmek amacıyla Medine’ye gelmiş ve bir süre sonra Peygamberimizden ibadet yapmak için müsaade istemişlerdi. Peygamberimiz de onlara Mescidi Nebevî’de ibadetlerini yerine getirmeleri için izin vermişti.
Yukarıda bahsedilen Necranlı grup hangi din mensubu idi?

 • A) Mecusi
 • B) Zerdüşt
 • C) Yahudi
 • D) Hristiyan
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği öneme örnek gösterilebilir?

 • A) İnsanları uyarması
 • B) Hoşgörülü davranması
 • C) İstişareye önem vermesi
 • D) Okur yazarlığı teşvik etmesi
SORU 5

“Bir Müslümanın başka bir Müslümanı korkutması helal değildir.”
Yukarıdaki hadiste anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haklar kullanırken başkalarına zarar vermemek
 • B) Özel yaşamın gizliliğine dikkat etmek
 • C) Konut dokunulmazlığını ihlal etmemek
 • D) Düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanabilmek
SORU 6

“Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.”
Bu hadis aşağıdaki temel haklardan hangisinin kısıtlanmasına gerekçe oluşturur?

 • A) Mülk edinme hakkı
 • B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
 • C) Seyahat etme özgürlüğü
 • D) Düşünce ve ifade özgürlüğü
SORU 7

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Peygamberimiz özgürlüklere hiçbir sınırlama getirmemiştir.
 • B) İslam dini temel hak ve özgürlükleri korumayı amaç edinmiştir.
 • C) İslam, başkasının özgürlüklerine müdahale etmeyi hoş karşılamaz.
 • D) Peygamberimiz farklı inanç gruplarının ifade özgürlüğünü kısıtlamamıştır.
SORU 8

Peygamberimizin vahiy geldiğinde, heyecanını ilk olarak eşi Hz. Hatice ile paylaşması aşağıdakilerden hangisi için en iyi örnektir?

 • A) Eşler arası eşitliğin gereği
 • B) Eşler arası diyalog ve istişarenin önemi
 • C) Aile bireyleri ile iyi ilişkiler kurma
 • D) Aile bireyleri arasında adaleti gözetme
SORU 9

“Hiçbir mümin hanımına kin beslemesin. O’nun bir huyundan hoşlanmazsa belki başka bir huyundan hoşlanır.”
Bu hadis aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

 • A) Aile birliğinin devamını
 • B) Kadın haklarını gözetmeyi
 • C) Eşler arası görev paylaşımını
 • D) Kadınların ailede aktif olmasını
SORU 10

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucûrat suresi,13.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Allah her şeyi gören, bilen ve yerli yerince yaratandır.
 • B) Kulluk bakımından kadın ve erkek arasında bir fark yoktur.
 • C) İnsanların yapıp ettikleri kayıt altındadır ve her birinden hesaba çekilecektir.
 • D) İnsanların farklı milletlere ayrılmış olmaları medeniyetin gelişmesini sağlamıştır.
SORU 11

Aşağıdaki örnek kadınlardan hangisinin ismi Kur’an’da yer almıştır?

 • A) Hz. Hacer
 • B) Mısırlı Züleyha
 • C) Hz. Musa’nın annesi Asiye
 • D) Hz. İsa’nın annesi Meryem
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kadınlarla ilgili yaklaşımını yansıtmaz?

 • A) Kadın haklarına önem verilmiştir.
 • B) Kişinin cinsiyeti değil ameli önemlidir.
 • C) Kadınların, mescitlere daha az gelmesi tavsiye edilmiştir.
 • D) Kadın ve erkek birbirlerinin koruyucusu ve tamamlayıcısıdır. 69
SORU 13

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi aynı zamanda bir yöneticidir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Hz. Nuh
 • C) Hz. Salih
 • D) Hz. Davut
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nde güvence altına alınan hak ve özgürlüklerdendir?

 • A) Eğitim ve öğrenim hakkı
 • B) Özel hayatın gizliliği hakkı
 • C) Düşünce ve inanç özgürlüğü
 • D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
SORU 15

Hz. Peygamberin, hak etmeyen kimseleri devlet işlerinde görevlendirmemesi, onun yönetimde aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

 • A) Eğitim ve öğretime
 • B) Ehliyet ve liyakate
 • C) Dostluk ve akrabalığa
 • D) Toplumsal isteklere
SORU 16

İslam dinine göre devlet yönetimindeki en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Adalet
 • B) İstişare
 • C) Çoğulculuk
 • D) Kuvvetler ayrılığı
SORU 17

Hz. Peygamberin Bedir Savaşı’ndan önce sahabe ile konuşup görüş alış verişinde bulunması aşağıdaki hangi ilkenin bir gereğidir?

 • A) Adil davranmak
 • B) Hoşgörülü olmak
 • C) Liyakati esas almak
 • D) İstişareye önem vermek
SORU 18

Hz. Peygamber döneminde Mescidi Nebevî’nin yanında yer alan Suffa hangi amaçla kurulmuştur?

 • A) Devlet idaresi
 • B) Eğitimöğretim
 • C) Savaşa hazırlık
 • D) Zekât toplama
SORU 19

“Hepiniz sorumluluk sahibisiniz ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek, ailesinden, eş ve çocuklarından sorumludur. Kadın, evinden ve ailesinden sorumludur…”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • A) Ailede kadının rolü
 • B) Eşlerin hak ve görevleri
 • C) Yöneticilerin sorumluluğu
 • D) Yönetimin zor bir görev olduğu
SORU 20

“Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.”
(Tevbe suresi, 128 . ayet)
Yukarıdaki ayette Hz. Peygamberin hangi özelliği yer almıştır?

 • A) Cesur olması
 • B) Adaletli davranması
 • C) Toplumun bir üyesi olması
 • D) Sabırlı ve kararlı olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADCACABABDCDCBADBCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?