GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Müslümanlar, aşağıdaki uygarlıklardan hangilerinin tarih yazıcılığı tecrübelerinden faydalanarak, zengin bir tarih edebiyatı (tarih yazıcılığı) meydana getirmişlerdir?
I- Çin
II- Roma
III- İran
IV- İbrani

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I, III ve IV
 • D) I, II, III ve IV
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinin katkıları olmasaydı, Hz. Muhammed’in hayatının her yönüyle araştırılıp öğrenilmesi mümkün olmazdı?

 • A) Emevilerin
 • B) Abbasilerin
 • C) Sahabelerin
 • D) Selçuklu Türklerinin
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, nesep tarzında yazılan kitapların konusunu oluşturur?

 • A) Arap fetihleri
 • B) Kan ve soy bağı
 • C) Kur’an-ı Kerim’in nüzulü
 • D) Hz. Muhammed’in katıldığı savaşlar
SORU 4

Muhammed Hamidullah, “İslam Tarihine Giriş” adlı eserinde insanoğlunun, zamanı birimlerken, aşağıdakilerden hangisini en iyi vasıta olarak gördüğünü belirtmektedir?

 • A) Ay
 • B) Rüzgar
 • C) Yıldızlar
 • D) Doğal afetler
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Arap Yarımadası’nın en verimli yerlerinden biridir?

 • A) Hicaz
 • B) Nüfut
 • C) Yemen
 • D) Necit
SORU 6

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin 10. yılı, İslam tarihinde hangi isimle bilinir?

 • A) Fil Yılı
 • B) Veda Yılı
 • C) Hüzün yılı
 • D) Hicret yılı
SORU 7

Hz. Peygamber’in, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce, “Bu gece gidiyorum. Sen benim yatağımda yat. Benim yorganımı üzerine ört ki müşrikler yatakta benim yattığımı zannetsinler. Hoşlanmadığın bir şey sana isabet etmez. Şu emanetleri sahiplerine teslim et ve birkaç gün sonra sen de gel.” şeklinde hitap ettiği kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Zeyd
 • C) Hz. Ömer
 • D) Selman-ı Farisi
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Dört Halife Dönemine ait özelliklerden biri değildir?

 • A) İlk İslam donanmasının kurulması
 • B) Vezirlik makamının oluşturulması
 • C) Halifelerin seçimle iş başına gelmesi
 • D) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
SORU 9

“Hz. Muhammed’in vefatından sonra Yemen’de çıkan isyan, ________. tarafından bastırılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Hz. Ali
 • B) Hz. Ömer
 • C) Hz. Osman
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 10

Müslümanlar, Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, Ürdün topraklarında bulunan Fihl Bölgesi’nde, aşağıdaki devletlerden hangisini bozguna uğratmışlardır?

 • A) Bizans
 • B) Sasani
 • C) Hazar
 • D) Habeşistan
SORU 11

Halife Ali bin Ebu Talib ile Hz. Aişe’nin taraftarları arasında, miladi 656 yılında Basra’da gerçekleşen muharebe, tarihte hangi isimle anılır?

 • A) Sıffin Olayı
 • B) Cemel Olayı
 • C) Otrar Faciası
 • D) Kerbela Olayı
SORU 12

Halife Mervan bin Hakem’in 685 yılındaki ölümü sonrasında yerine geçen oğlu Abdülmelik, iktidarının ilk yıllarında, aşağıdakilerden hangisi ile halifeliğini tanımadığı için mücadele etmek zorunda kalmıştır?

 • A) Tarık bin Ziyat
 • B) İbrahim bin Velit
 • C) Ömer bin Abdülaziz
 • D) Abdullah bin Zübeyr
SORU 13

• Pakistan’ın, Hint Okyanusu kıyısında bulunan eyaletinin adıdır.
• En büyük kenti Karaçi’dir.
• Bu eyaletin yerel adı “Mehran”dır.
• Eyalet adını İndus Nehri’nden almaktadır.
• Halife Muaviye zamanında bölgedeki şehirler fethedilmiştir.
Yukarıdaki bilgide hangi bölgeden bahsedilmektedir?

 • A) Sint
 • B) Kuhistan
 • C) Badahşan
 • D) Toharistan
SORU 14

Hazarlarla yaptıkları mücadelelerde başarılı olamayan Emeviler, aşağıdaki komutanlarından hangisinin döneminde Hazarlara karşı üstünlüğü ele geçirmeyi başarmışlardır?

 • A) Cerrah bin Abdullah
 • B) Kuteybe bin Müslim
 • C) Abdurrahman el-Gafikî
 • D) Mervan bin Muhammed
SORU 15

Bizans İmparatorluğu’nun 711 – 717 yılları arasında iç kargaşa ve ihtilallerle sarsılmasını fırsat bilen Müslümanlar, aşağıdaki hangi Bizans toprağını ele geçirmeyi başarmışlardır?

 • A) Trakya
 • B) Bergama
 • C) Kilikya
 • D) Kuzey Afrika
SORU 16

Endülüs halkı, ülkede huzur ve güven ortamını sağlamasından dolayı hangi hükümdarının iktidar günlerine “Eyyamü’l-Arus” (Düğün Günleri) adını vermişlerdir?

 • A) II. Hakem
 • B) I. Abdurrahman
 • C) II. Abdurrahman
 • D) III. Abdurrahman
SORU 17

Hz. Muhammed’in hadislerinin toplanması için büyük gayret gösteren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ömer bin Abdülaziz
 • B) Ebu’l-Abbas el-Velid
 • C) Abdülmelik bin Mervan
 • D) Süleyman bin Abdülmelik
SORU 18

Önceleri Abbasilere bağlı olan fakat taht mücadeleleri ve iç çekişmeler nedeniyle bağımsızlığını ilan ederek merkezden ayrılan Saffariler Devleti, aşağıdaki bölgelerin hangisinde kurulmuştur?

 • A) Mısır
 • B) Sistan
 • C) Horasan
 • D) Kuzey Afrika
SORU 19

Emevi ve Abbasi dönemlerindeki sanat anlayışının, İslamiyet’in ilk yıllarındaki sanat anlayışı ile farklılıklar göstermesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Emevilerin, Arap milliyetçiliği politikası izlemeleri
 • B) Abbasilerin, Türklere devlet kadrolarında yer vermeleri
 • C) Emevilerin, halifeliği babadan oğula geçişini başlatmaları
 • D) Yeni fetihler sonucunda değişik kültürlerle karşılaşılması
SORU 20

Abbasiler, IX. ve X. yüzyıllarda Yunan klasiklerinin çevirisini yapmışlar ve din dışı bilimlerde önemli gelişmelere ön ayak olmuşlardır.
Verilen bilgide sözü edilen gelişmeler, aşağıdaki hangi alanla ilgili olabilir?

 • A) Hukuk
 • B) Askerlik
 • C) Din ve mezhepler
 • D) Kültür ve edebiyat
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBACCABDABDADDCABDD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?