GİRİŞ/KAYIT

İslam Tarihi 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki Emevi devlet adamlarından hangisi, Toharistan’ın Türk yöneticisi Nizek Tarhan ile barış antlaşması yaparak bölgeyi Emevi hâkimiyetine katmıştır?

 • A) Ukbe bin Nafi
 • B) Mus’ab bin Zübeyir
 • C) Kuteybe bin Müslim
 • D) Ubeydullah bin Ziyad
SORU 2

Tarihte, Müslüman olmuş Oğuzlara ne ad verilir?

 • A) Memlûk
 • B) Türkmen
 • C) Ensâr
 • D) Mevali
SORU 3

Aşağıdaki Abbasi halifelerinden hangisinin döneminde Afşin, Aşnas, Boga ve İtah gibi Türk komutanları hem İslam dinine, hem de Abbasi Devleti’nin hizmetine girmişlerdir?

 • A) Me’mun
 • B) Mansur
 • C) Muhtedi
 • D) Harun Reşid
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, Abbasilerin başkenti Bağdat’ı 945 yılında ele geçirerek halifeyi baskı altına almışlardır?

 • A) Fatımîler
 • B) Samanîler
 • C) Karmatîler
 • D) Büveyhîler
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyet’in Türkler arasında yayılmaya başladığının bir göstergesi olabilir?

 • A) Çinlilerin, Orta Asya’dan çıkarılması
 • B) Türklerin, Abbasi ordusunda görev almaya başlaması
 • C) Türk boylarından Karlukların topluca İslam dinine geçmesi
 • D) Türklerle Müslüman Araplar arasındaki savaşların sona ermesi
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferleri’nin siyasi sonuçlarından biridir?

 • A) Şövalyelerin macera aramaları
 • B) Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırma düşüncesi
 • C) Avrupalıların, doğunun zenginliğine sahip olma arzusu
 • D) Kudüs’ün, Müslümanların elinden geri alınmak istenmesi
SORU 7

Haçlılar, İstanbul’da bir Latin Krallığı’nı, aşağıdaki hangi Haçlı Seferi sonucunda kurmuşlardır?

 • A) I. Haçlı Seferi
 • B) II. Haçlı Seferi
 • C) III. Haçlı Seferi
 • D) IV. Haçlı Seferi
SORU 8

Türkiye Selçukluları, başkentleri İznik’in Haçlı ordularınca işgal edilmesi üzerine başkentlerini, aşağıdaki illerden hangisine taşımışlardır?

 • A) Erzurum
 • B) Malatya
 • C) Konya
 • D) Sivas
SORU 9

Hicaz Demir Yolu’nun, Medine’den Mekke’ye götürülememesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kâbe’nin Mekke’de bulunması
 • B) Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girmesi
 • C) I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri’nin yenilmesi
 • D) Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in bedevileri kullanarak çıkardığı olaylar
SORU 10

Osmanlı hükümdarlarından III. Murat’ın başhekimi Emir Çelebi’nin hava, toprak ve iklimin insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıkladığı eserinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şifaü’l-Eskam
 • B) Sahih-i Müslim
 • C) Enmûzecü’t-Tıp
 • D) El-Kâmil Fi’t-Tarih
SORU 11

Türkiye Selçukluları, 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı sonrasında, aşağıdakilerden hangisinin hâkimiyetine girmiştir?

 • A) Rusların
 • B) Çinlilerin
 • C) Bizanslıların
 • D) Moğolların
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in aile anlayışı ile bağdaşmaz?

 • A) İslamiyet’te kadın ve erkek eşittir.
 • B) Evlilik konusunda aile egzogamisi uygulanır.
 • C) Kadın ekonomik açıdan kocasından bağımsızdır.
 • D) Müslüman erkek, “Ehl-i Kitap” kadınla evlenemez.
SORU 13

“Zekât, varlıklı Müslümanlara _________ olan mali bir ibadettir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Farz
 • B) Vacip
 • C) Sünnet
 • D) Müstehap
SORU 14

Nitrik asidi ilk kez kullanan Müslüman bilim insanı, aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Kindi
 • B) İbn Sina
 • C) Cabir b. Hayyan
 • D) Hezarfen Ahmet Çelebi
SORU 15

Müslümanlar, aşağıdaki hicri ayların hangisinde “Kurban Bayramı”nı kutlarlar?

 • A) Muharrem
 • B) Zilhicce
 • C) Zilkade
 • D) Şevval
SORU 16

Osmanlılar; 1551’de Trablusgarp’ı, 1574’te de Tunus’u, aşağıdaki devletlerden hangisinin işgalinden kurtarmışlardır?

 • A) Rusya
 • B) Portekiz
 • C) İngiltere
 • D) İspanya
SORU 17

“İslam sanatında minyatüre ---I---, minyatür sanatçısına da ---II--- adı verilmiştir.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

I -- > II

 • A) Tezhip -- > Müzehhip
 • B) Tasvir -- > Musavvir
 • C) Hat -- > Hattat
 • D) Müderris -- > Musavvir
SORU 18

Müslüman toplumlarda;
• İdareciler hakkındaki şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak,
• Yolsuzluk yapan devlet memurlarının durumunu görüşmek,
• Üst düzey memurları denetlemek,
• Toplumda saygın ve nüfuzlu kişilerin davalarına bakmak
amacıyla kurulan mahkemeler, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mezalim mahkemeleri
 • B) Temyiz mahkemeleri
 • C) Askerî mahkemeler
 • D) Adli mahkemeler
SORU 19

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Körfez ülkesi değildir?

 • A) Bahreyn
 • B) Katar
 • C) Mısır
 • D) Umman
SORU 20

1923 Lozan Barış Antlaşması gereğince Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’da yaşayan Türklerin bir bölümü karşılıklı yer değiştirmişlerdir.
Bu karara dâhil olmayan bölgelerde yaşayan Türk ve Rumlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak birlikte verilmiştir?

 • A) Atina Türkleri ile İstanbul Rumları
 • B) Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları
 • C) Doğu Trakya Türkleri ile Atina Rumları
 • D) Makedonya Türkleri ile Mora Rumları
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADCADCDCDDACBDBACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?