GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam bilimlerinden biri değildir?

 • A) Siyer
 • B) Tefsir
 • C) Fıkıh
 • D) Kelam
SORU 2

Kendine özgü metotlarla, Kur’an ve sünnetten çıkardığı hükümleri düzenleyen ve inceleyen, bunu yaparken de kural koyucunun amacını belirlemeye çalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hadis
 • B) Fıkıh
 • C) Tefsir
 • D) Kelam
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisinin İslam açısından diğer dinleri öğrenmenin faydalarından biri olduğu söylenemez?

 • A) İslam dininin diğer dinlerden farkı daha iyi anlaşılır.
 • B) İsrailayat konuları daha iyi anlaşılır.
 • C) İtikadî bakımdan müminlerin imanını daha güçlü hâle getirir.
 • D) Misyonerlik faaliyetlerine engel olmada önemli katkı sağlar.
SORU 4

Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

 • A) Psikolojik
 • B) Sosyolojik
 • C) Felsefi
 • D) Pedagojik
SORU 5

• Kutsal bir hikâye anlatılır.
• Konusu gerçek olaylardan alınmıştır.
• Meydana gelen hadiseler insanların anlayabileceği mecazi dille ve sembollerle anlatılır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • A) Din
 • B) Hikâye
 • C) Destan
 • D) Mitos
SORU 6

İlahi dinlerdeki vahiy geleneği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yahudilere göre Tora, Hz. Musa’ya levhalar hâlinde vahyedilmiştir.
 • B) Hristiyanlığın Katolik mezhebi, kilise kurumuna günümüzde de vahyin ilham suretinde gelmeye devam ettiğine inanmaktadır.
 • C) Hristiyanlara göre Ahd-i Cedid, Hz. İsa’ya Allah tarafından vahyedilmiştir.
 • D) İslam’a göre vahiy, peygamberlerin insanlara iletmek üzere Allah’tan aldığı bilgilerdir.
SORU 7

• M.Ö. 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır.
• “Öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir.Bununla Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir.
Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından Yahudilere verilen bu ad aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsrail
 • B) İbranî
 • C) Musevi
 • D) Kenanî
SORU 8

“İsrail” aşağıdaki peygamberlerden hangisinin lakabıdır?

 • A) Yahya
 • B) Yakup
 • C) Davud
 • D) Musa
SORU 9

• Firavunun sarayında büyüdü.
• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne sebep oldu.
• Mısır’ı terkedip Medyen’e gitti ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla evlendi.
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Hz. Yakup
 • C) Hz. Davud
 • D) Hz. Musa
SORU 10

Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Roma
 • B) İran
 • C) Babil
 • D) Mısır
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi hem Hristiyanlığın hem de Yahidiliğin ortak özelliklerinden biridir?

 • A) Seçilmişlik
 • B) Mabed
 • C) Mesihçilik
 • D) Sakramentler
SORU 12

I- Hz. İsa’nın Yahudi soyundan gelmesi
II- Hz. İsa’ya ilk inananların Yahudi olması
III- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılması
Yukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar?

 • A) I ve III
 • B) II ve III
 • C) Yalnız I
 • D) I ve II
SORU 13

Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir.
Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Keşiş
 • B) Kardinal
 • C) Ruhban
 • D) Papa
SORU 14

Hristiyanların Yahudilere II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan II. Vatikan Konsülüne kadar tarih boyunca baskı uygulamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kudüs’teki Süleyman Mabedinin yıkılması
 • B) Hz. İsa’nın Yahudiler tarafından çarmıha gerilmesi
 • C) Pavlus’un içtihadlarının Hristiyanlığı karıştırmış olması
 • D) Hz. İsa’nın Yahudi soyundan gelmesi
SORU 15

Hristiyanlıkta vaftiz edilen kişinin kutsanmış bir yağla, vücudun çeşitli yerlerinin yağlanması şeklinde yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kuvvetlendirme (Konfirmasyon)
 • B) Son yağlama (Hasta gizemi)
 • C) Evharistiya (Kominyon)
 • D) Günah itirafı (Tövbe)
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık tarihinde önemli olan ilk dört konsülden biridir?

 • A) İznik Konsülü
 • B) Roma Konsülü
 • C) Fener Konsülü
 • D) Hatay (Antakya) Konsülü
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özellikleri arasında yer almaz?

 • A) İslamiyet evrensel bir dindir.
 • B) Bütün peygamberler birer İslam peygamberidir.
 • C) Allah’ı bütün isim ve sıfatlarında bir olarak kabul eden tevhid inancını savunur.
 • D) Peygamberler dışında hiçbir kimse ilahi niteliklere sahip değildir.
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biridir?

 • A) İtaat etmek
 • B) Yüksek, yüce
 • C) İyilik, doğruluk
 • D) Eşsiz, benzersiz
SORU 19

Cahiliye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi?

 • A) Sâbii
 • B) Havari
 • C) Hanif
 • D) Hadarî
SORU 20

Peygamberimiz Hira mağrasında ilk vahy’i aldığında başından geçenleri eşi Hz. Hatice’ye anlatınca o, Peygamberimizi teselli ederek kimin yanına götürmüştür?

 • A) Bahira
 • B) Ebu Talib
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Varaka b. Nevfel
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCBDCBBDACDCBAADACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?