GİRİŞ/KAYIT

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

 • A) Budizm
 • B) Şintoizm
 • C) Caynizm
 • D) Sihizm
SORU 2

• Dini bir inanıştır ve Rigveda’ya dayanır.
• Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sıkı bir şekilde bağlı insanların oluşturduğu birlik anlamına gelir.
• Tanrı Brahman’ın insan şeklinde tasavvur edilen vücudunun değişik yerlerinden yaratıldığına inanılır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kast
 • B) Tenasüh
 • C) Karma
 • D) Kalite
SORU 3

Yoga ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

 • A) Taoizm
 • B) Hinduizm
 • C) Zerdüştlük
 • D) Konfüçyanizm
SORU 4

“Sekiz dilimli yol” hangi dine ait bir kavramdır?

 • A) Budizm
 • B) Sihizm
 • C) Caynizm
 • D) Konfüçyanizm
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’in özelliklerinden biridir?

 • A) Tenasüh fikri kabul edilir.
 • B) Kast sistemi dini bir inanıştır.
 • C) Tabiat güçlerine ve ruhlara tapınılır.
 • D) Sekiz dilimli yol dinin temelini oluşturur.
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de iktidar sahiplerinin değer vermesi gereken beş üstün şeyden biri değildir?

 • A) Aşırı derecede harcama yapmadan faydalı olmak
 • B) Gururlu olmadan itibar kazanmak
 • C) Kast sistemine önem vermek
 • D) Korkutucu olmadan yüce olmak
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerin inançlarına ait bir terim değildir?

 • A) Dağ kültü
 • B) Kam
 • C) Gök Tanrı
 • D) Tao
SORU 8

Musa b. Meymun aşağıdaki dinlerden hangisine mensup bir din adamıdır?

 • A) Yahudilik
 • B) İslamiyet
 • C) Hristiyanlık
 • D) Zerdüştlük
SORU 9

I- Sihizm
II- Budizm
III- Yahudilik
IV- Konfüçyanizm
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri monoteist dinlerdendir?

 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I ve III
SORU 10

I- Tanrının oğludur.
II- Kendisine kitap verilmiştir.
III- Ona gelen din aynı şekilde Hz. İsa’ya da gelmiştir.
Hz. Musa hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri Hristiyanlık inancına göre doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) I, II ve III
 • C) I ve II
 • D) Yanlız II
SORU 11

Aşağıda Hz. İsa hakkında verilen bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

 • A) Bir kul ve Peygamberdir.
 • B) Babasız olarak doğmuştur.
 • C) Hz. Meryem’den doğmuştur.
 • D) İncil’i Havarilere vahyetmiştir.
SORU 12

• 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim.
• 30 yaşında irademe sahip olabildim.
• 40 yaşında şüphelerden uzaklaştım.
• 50 yaşında göğün emrini öğrendim.
Kendisi hakkında yukardaki bilgileri veren din kurucusu kimdir?

 • A) Hz. İsa
 • B) Konfüçyüs
 • C) Zerdüşt
 • D) Mahavira
SORU 13

Kıyametin kopması, ölülerin sur sesiyle kalkması, cismen haşrolma, cennet-cehennem gibi konularda ortak anlayışa sahip iki din aşağıdakilerden hangileridir?

 • A) Taoizm – Caynizm
 • B) Yahudilik – Budizm
 • C) Zerdüştlük – Sihizm
 • D) Hristiyanlık – İslamiyet
SORU 14

• Ahir zamanda, Allah tarafından gönderileceğine inanılır.
• Müslümanları zulümden kurtaracağı kabul edilir.
• Müslüman bir dünya imparatorluğu kuracağına inanılır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Müceddid
 • B) Mehdi
 • C) Hızır
 • D) Havari
SORU 15

Yahudilerin sözlü kültürü olan Talmut’un aşağıdaki İslamî ilim dallarından hangisiyle benzerlik gösterdiği söylenebilir?

 • A) Hadis
 • B) Tefsir
 • C) Kelam
 • D) Fıkıh
SORU 16

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

 • A) Eski Ahit
 • B) Tora
 • C) Yeni Ahit
 • D) Talmut
SORU 17

Gatalar-Avesta aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır?

 • A) Zerdüştlük
 • B) Sihizm
 • C) Budizm
 • D) Şintoizm
SORU 18

Yom – Kippur’da (Tevbe Günleri) yapılan yıllık ibadet aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • A) Yahudilik
 • B) Hristiyanlık
 • C) Hinduizm
 • D) Taoizm
SORU 19

“Ve Rab Allah yedinci günü mübarek kıldı ve onu takdis etti, çünkü Allah, yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.”
Yukarıdaki bilgiler hangi kutsal kitaptan alınmıştır?

 • A) Avesta
 • B) Tevrat
 • C) İncil
 • D) Adi-Grant
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşayan Hristiyan gruplardan değildir?

 • A) Ermeniler
 • B) Süryaniler
 • C) Evangelistler
 • D) Arap Ortodokslar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BABAACDADDDBDBBCAABC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?