Seçmeli Coğrafya 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğaya yönelik turizm etkinliklerinden biridir?

 • Kongreler
 • Kamping
 • Kaplıcalar
 • Festivaller
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürü tanımlar?

 • Canlı ve cansız öğelerden oluşan en küçük çevre bilimidir.
 • Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamalarında etkili olan değerler bütünüdür.
 • Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikleri mekânlardır.
 • Belli bir çevrenin sürekli olarak besleyebileceği belli bir türe ait maksimum birey sayısıdır.
Soru 3

Bölgeler arasındaki ticaret aşağıdakilerden hangisini dengelemek için yapılır?

 • Sosyal hayatı
 • Nüfus yapısını
 • Kişisel ihtiyaçları
 • Yaşam seviyesini
Soru 4

Daha önce geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bir yerde taşkömürünün bulunmasıyla aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Çevredeki biyoçeşitliliğin artması
 • Konut ihtiyacının ortaya çıkması
 • Nüfus miktarının artması
 • Hava kirliliğinin artması
Soru 5

Millî park olarak ilan edilecek yerlerde aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmalıdır?

 • Çevresinde yapılaşmaya açık alanlar bulunmalıdır.
 • Koruma bölgesinin tahribe uğramış olması gerekir.
 • Koruma bölgesinin yüzölçümü belli bir büyüklükte olmalıdır.
 • Doğal, kültürel ve beşeri açıdan uluslararası seviyede özellik ve önem taşımalıdır.
REKLAM
Soru 6

Japonya’nın akarsuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Boyları kısadır.
 • Akışları hızlıdır.
 • Şubat, debisinin en yüksek olduğu aydır.
 • Hidroelektrik potansiyeli yüksektir.
Soru 7

Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise mamül ürünlerin payı daha büyükse bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Genç nüfusunun fazla olduğu
 • Madence zengin olduğu
 • Sanayisinin gelişmiş olduğu
 • Turizminin gelişmiş olduğu
Soru 8

Toprak olmadan su içinde üretim yapma yönteminin adı nedir?

 • Hidrofonik
 • Tüvönan
 • Konifer
 • Oksidatif 10
Soru 9

İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?

 • İklim şartlarının
 • Coğrafi konumun
 • Ulaşıma elverişli akarsularının
 • Zengin demir ve taşkömürü yataklarının
Soru 10

Dünyada linyit ve kömür üretiminin yaklaşık % kaçı elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır?

 • 10
 • 28
 • 42
 • 69
Soru 11

Tarım topraklarının tuzlanması ve göllerin kuruması aşağıdakilerden hangisinin bilinçsizce kullanımı sonucu ortaya çıkar?

 • Suyun
 • Toprağın
 • Arazinin
 • Madenlerin
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi suyun tarihte ilk kullanım amaçlarından değildir?

 • Tarım
 • Ulaşım
 • İçme ve temizlik
 • Elektrik üretimi
Soru 13

Çevreyi az kirletmesi nedeniyle üretimdeki payı giderek artan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kömür
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • Odun
 • Petrol
REKLAM
Soru 14

Organik yağların bir katalizatör eşliğinde alkol ile karıştırılmasıyla açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kömür
 • Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 • Petrol
 • Biyodizel
Soru 15

Son yıllarda alternatif enerji kaynaklarının önem kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Çevre dostu olmasının
 • Enerji talebinin artmasının
 • Fosil yakıtların azalmasının
 • İlk yatırımlarının pahalı olmasının
Soru 16

Ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turizm
 • Tarım
 • Sanayi
 • Hizmet
Soru 17

Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara ne denir?

 • Radyasyon
 • Rekreasyon
 • Biyogaz
 • Sera gazı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunu değildir?

 • Denetimsiz kentleşme
 • Yeşil alanların genişlemesi
 • Katı atıkların artması
 • Hızlı nüfus artışı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisini bataklıkların su döngüsüne doğrudan etkisidir?

 • Ekolojik dengeyi korurlar.
 • Zehirli maddeleri tutarlar.
 • Bulundukları çevrenin nem oranını yükseltirler.
 • Farklı canlıların yaşamasını sağlarlar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi doğalgazın kullanım alanlarından değildir?

 • Elektrik enerjisi elde etme
 • Konutlarda sıcak su elde etme
 • Boya sanayiinde renk belirleme
 • Ham madde üretiminde ısı enerjisi sağlama
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCADCCADDADBDDAABCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?