Seçmeli Coğrafya 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi demografik değişkenleri etkileyen faktörlerden biridir?

 • Doğum oranı
 • Konut ihtiyacı
 • Yerleşme şekilleri
 • İş gücü potansiyeli
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1923 - 1963 yılları arasında nüfus artışına yönelik izlenen politikanın nedenlerinden değildir?

 • Fazla nüfusun askeri güç olarak görülmesi
 • Sosyal iş bölümü ve ihtisaslaşmanın gerekliliği
 • Tarımda makineleşmenin yaygınlaşabilmesi
 • Türkiye’nin hızlı kalkınmak zorunda olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi DAP(Doğu Anadolu Projesi) bünyesinde yer alan illerde hakim olan ekonomik faaliyettir?

 • Turizm
 • Sanayi
 • Madencilik
 • Tarım ve hayvancılık
Soru 4

Haritada taranarak numaralandırılmış alanların hangisinde Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi uygulanmaktadır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

Jeopolitik konumun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bir ülkenin matematik konumuyla belirlenen özelliğidir.
 • Bir ülkenin siyasi politikasında etkili olan coğrafi konumdur.
 • Bir yerin enlem ve boylamıyla belirlenen konumudur.
 • Bir ülkenin askeri gücünü etkileyen konumudur.
REKLAM
Soru 6

Türkiye’nin siyasi ilişkileri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi azdır?

 • Askeri gücünün
 • Büyük göllerinin
 • Ekonomik yapısının
 • Kültürel değerlerinin
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında köprü oluşturmasıyla gelişen bir durum değildir?

 • Turizm potansiyeli
 • Kültürel çeşitlilik
 • Yeraltı zenginliği
 • Ulaşım zenginliği
Soru 8

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmektedir?

 • Makedonya sorunu
 • Kosova sorunu
 • Filistin sorunu
 • Kıbrıs sorunu
Soru 9

Ülkeler arası sosyo ekonomik gelişmişlik düzeylerinin ortaya konduğu İnsani gelişme İndeksinde aşağıdakilerden hangisi ölçü olarak alınmamıştır?

 • Gelişmiş ülkelere yakınlığı
 • İnsan haklarına saygı
 • Okuryazar oranı
 • Yaşam süresi
Soru 10

Nijerya hangi kıtada yer alır?

 • Asya
 • Afrika
 • Avrupa
 • Okyanusya
Soru 11

Almanya’da çıkarılan aşağıdaki kaynaklardan hangisi ülkenin ihtiyacını karşılamamaktadır?

 • Kömür
 • Çinko
 • Doğal gaz
 • Demir
Soru 12

Afganistan ve İran’ın stratejik (politik,askeri,ekonomik)güç açısından önem taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • İran’ın geniş bir kapalı havza özelliğinde olması
 • Afganistan’ın sınır komşularının fazla olması
 • Tarımsal üretime ağırlık vermiş olmaları.
 • Hazar ve Orta Asyadan doğuya uzanan petrol ve doğal gaz hatlarına sahip olması
Soru 13

Hazar petrollerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan ve yıllık elli milyon ton taşıma kapasitesine sahip olan enerji nakil boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı
 • İran Türkiye Almanya Boru Hattı
 • Rusya Türkiye Boru Hattı
 • Kerkük Yumurtalık Boru Hattı
REKLAM
Soru 14

• İlk yerleşim alanları ortaya çıkmıştır
• İlk devlet örgütü kurulmuştur
• İlk yazılı hukuk belgesi oluşturulmuştur
Verilen olaylar aşağıdaki yerlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

 • Avrupa
 • Orta Doğu
 • Güney Asya
 • Kuzey Amerika
Soru 15

Orta Doğu’nun dünya açısından çok önemli bir bölge haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

 • Kutsal mekânları barındırması
 • Ticaret yollarının kavşak noktasında bulunması
 • Sıcak iklim özelliklerine sahip olması
 • Petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne sahip olması
Soru 16

Ülkeler arasındaki su sorunu daha çok ortak kullanıma açık olan su rezervlerinden kaynaklanmaktadır.
Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi uluslararası sorunlara neden olabilir?

 • Gediz
 • Göksu
 • Dicle
 • Yeşilırmak
Soru 17

Kyoto Protokolü aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin mücadelesi ile ilgili sözleşmedir?

 • İklim değişikliği
 • Gürültü kirliliği
 • Su kirliliği
 • Atıklar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre örgütü Greenpeace’in çalışma alanlarından biri değildir?

 • Savaşların önlenmesi
 • İşsizliğin giderilmesi
 • Yaşlı ormanların korunması
 • Küresel ısınmanın durdurulması 17
Soru 19

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi ekosisteme daha az zarar verir?

 • Kömür
 • Petrol
 • Linyit
 • Doğal gaz
Soru 20

Canlılar için önemli olan mercan resifleri aşağıdaki doğal ortamlardan hangisinde yer alır?

 • Göllerde
 • Atmosferde
 • Akarsularda
 • Okyanuslarda
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDABBCDABCDABCCABDD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?