Seçmeli Tarih 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Hz. Ebu Bekir - Hz. Ali - Hz. Osman - Hz. Ömer
 • Hz. Ali - Hz. Osman - Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer - Hz. Ebu Bekir - Hz. Osman - Hz. Ali
 • Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer - Hz. Osman - Hz. Ali
Soru 2

Hz. Muhammed’in hangi akrabasının adı “Abdülmuttalip”tir?

 • Dayısının
 • Babasının
 • Dedesinin
 • Amcasının
Soru 3

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin, Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkısı olmuştur?

 • Gazne
 • Karahanlı
 • Osmanlı
 • Büyük Selçuklu
Soru 4

Türkler, İslam tarihinin hangi döneminde İslam uygarlığına, askerlikten sonra ilk defa “bilim ve sanat” alanlarında da katkı sağlayıp hizmet vermeye başlamışlardır?

 • Abbasiler
 • Emeviler
 • Osmanlılar
 • Dört Halife
Soru 5

Karahanlı hükümdarı Buğra Han’ın yaptırdığı medrese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • El-Ezher Medresesi
 • Nizamiye Medresesi
 • Semerkant Medresesi
 • Necmeddin Eyüp Medresesi
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)Remle arasında bulunan “elTavvâhin” denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır?

 • Abbasiler - Eyyubiler
 • Abbasiler - Tolunoğulları
 • Karahanlılar - Gazneliler
 • Büyük Selçuklular - Harzemşahlar
Soru 7

Karahanlı Devleti, hangi özelliğinden dolayı kendisinden önceki Türk devletlerinden ayrılır?

 • Egemenlik anlayışıyla
 • Kısa ömürlü olmasıyla
 • Yazılı eserler bırakmasıyla
 • İslamiyet’i kabul etmesiyle
Soru 8

Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini “Kaşgar”a nakletmiştir?

 • Bilge Kül Kadir Han
 • Musa Baytaş Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Satuk Buğra Han
Soru 9

“Tuğrul Bey’in Bağdat’a girişi sırasında kaçmayı başaran Büveyhoğulları Devleti’nin Türk kökenli komutanı _________, Fatımi halifesinin yardımıyla yeni bir ordu kurmuş, Tuğrul Bey’in Bağdat’tan ayrılmasını fırsat bilerek Bağdat’a girmiş ve halifeyi tekrar esir alarak, hutbeyi Fatımi halifesi adına okutmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Tutuş
 • Arslan Besasîri
 • Yusuf Harezmî
 • Ebu’l Kasım Buzcâni
Soru 10

Merkezi “Merv” şehri olan Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kirman
 • Suriye
 • Anadolu
 • Horasan
Soru 11

Gazneli Sultan Mahmut, İslam dinini yaymak için aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine 17 sefer düzenlemiştir?

 • İran
 • Bizans
 • Hindistan
 • Moğolistan
Soru 12

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig’in, orijinalinden yıllar sonra yazılmış ve bugün ele geçmiş kaç nüshası vardır?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
Soru 13

Selçukluların ilk çinili minaresi olma özelliğine sahip olan camisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zevvare Camisi
 • Damgan Mescid-i Cuması
 • Kazvin Haydariye Mescidi
 • Gülpeyagân Mescid-i Cuması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk-İslam devletlerinde yetişen ünlü bilginlerden biri değildir?

 • Harezmî
 • İbn-i Rüşd
 • İbn-i Sina
 • Ömer Hayyam
Soru 15

Yöneticilerinin Türk, halkının çoğunluğunun da İranlı ve Hindu olan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uygur
 • Osmanlı
 • Gazne
 • Tolunoğulları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir?

 • Ulaklar
 • Devaddarlar
 • Serhengler
 • Muhtesipler
Soru 17

Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan’ı, Fatımî Devleti’ni ortadan kaldırmak için çıkmış olduğu seferden geri dönmesine neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Romen Diyojen’in Doğu Anadolu’ya sefere çıkması
 • Gurluların, Gazne Devleti’nin varlığına son vermesi
 • Haçlıların Kudüs’ü ele geçirerek burada Kudüs Krallığı’nı kurması
 • İngilizlerin Babür hükümdarı Şah Alem ile Allahabat Antlaşması’nı imzalaması
Soru 18

Selahaddin Eyyûbi’nin aşağıdaki ailesinden / akrabasından hangisi, Yemen Eyyûbi Devleti’ni kurmuştur?

 • Babası Necmeddin Eyyûb
 • Kız kardeşi Zümrüt Hatun
 • Kardeşi Turan Şah
 • Dedesi Sadi
Soru 19

Memlûkler, Osmanlı padişahı II. Bayezid’in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir?

 • Cem Sultan’ı
 • Padişah Bayezid’i
 • Tarafsız kalmışlardır.
 • İkisini de destekleyerek kargaşadan yararlanmak istemişlerdir.
Soru 20

“Babür Devleti’nde din işlerine _________ adı verilen görevliler bakardı.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Mir bahşi
 • Kutval
 • Münşi
 • Sadr 12
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDACBDABDCABBCDACAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?