GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan” kimselere ne denir?

 • A) Mutim b. Adiyy
 • B) Münafık
 • C) Mü’min
 • D) Kâfir
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu ortamın özelliklerindendir?

 • A) Okuma-yazma oranı yüksekti.
 • B) Haniflik yaygın olan inanç biçimiydi.
 • C) Kadın ve kız çocuklarına değer verilirdi.
 • D) Edebiyat ve güzel söz söyleme sanatı gelişmişti.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir?

 • A) Mekke
 • B) Medine
 • C) Taif
 • D) Tebük
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin kızlarının isimlerinden biri değildir?

 • A) Rukiye
 • B) Aişe
 • C) Zeynep
 • D) Ümmü Gülsüm
SORU 5

Arap toplumunda yerleşik yaşam sürenlere ne ad verilirdi?

 • A) Bedevî
 • B) Hadarî
 • C) Kıptî
 • D) Mağribî
SORU 6

Peygamberimizin babasının vefatından sonra himayesinde kaldığı şahıslar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

 • A) Abdülmuttalip, Amine, Halime, Ebu Talip
 • B) Amine, Halime, Abdülmuttalip, Ebu Talip
 • C) Ebu Talip, Abdülmuttalip, Amine, Halime
 • D) Halime, Amine, Abdülmuttalip, Ebu Talip
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem tarihçilerinden değildir?

 • A) İbn Kayyım
 • B) İbn İshak
 • C) İbn Hişam
 • D) İbn Sa’d
SORU 8

“Arab-ı müsta’ribe” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Esas vatanları Yemen’dir.
 • B) Kureyş kabilesi de bu gruptandır.
 • C) Bu gruba Adnanîler de denilmektedir.
 • D) Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir?

 • A) Sa’d b. Bekir
 • B) Varaka b. Nevfel
 • C) Abdullah b. Cüdan
 • D) Vehb b. Abdümenaf
SORU 10

Aşağıdaki hangisi Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul olmasının kazandırdıklarından değildir?

 • A) Alış-veriş usulleri hakkında bilgi sahibi olması
 • B) Diğer dinlere ait kitapları okuyup incelemiş olması
 • C) Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
 • D) İnsanlarla iletişim kurma becerisini geliştirmesi
SORU 11

İslam’a davetin “gizli dönemi” hangi yıllar arasındadır?

 • A) 610 – 613
 • B) 610 – 614
 • C) 613 – 615
 • D) 613 – 616
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinin nedenleri arasında sayılamaz?

 • A) Kabileler arası rekabet
 • B) Atalarına olan bağlılıkları
 • C) Hz. Muhammed’in kişiliği
 • D) Ahiret inancını reddetmeleri
SORU 13

615 yılındaki Habeşistan’a ilk hicret eden kafilede aşağıdaki sahabilerden hangisi yer almamıştır?

 • A) Hz. Osman
 • B) Hz. Ömer
 • C) Zübeyr b. Avvam
 • D) Abdurrahman b. Avf
SORU 14

Mekke döneminde İslam’ı kabul edenlerin gizlice toplanıp dinlerini öğrendikleri yer olan Dâru’lErkâm, aşağıdakilerden hangisinin Müslüman olması ile toplanma yeri olmaktan çıkmıştır?

 • A) Hz. Abbas
 • B) Amr b. As
 • C) Hz. Ömer
 • D) Halit b. Velid
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik boykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz?

 • A) Müslümanların sayısının her geçen gün artması
 • B) Ebu Talip’in vefat etmesi ile Müslümanların himayesiz kalması
 • C) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesi
 • D) Hz. Ömer ile Hz. Hamza’nın Müslüman olması
SORU 16

İsra ve Miraç olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

 • A) 619
 • B) 620
 • C) 621
 • D) 622
SORU 17

İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mele
 • B) Darünnedve
 • C) Zü’l-Mecaz
 • D) Hilf
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarındandır?

 • A) Mekkelilerin, Müslümanların siyasi varlığını kabul etmesi
 • B) Yahudilerin dini ve siyasi varlığının sona ermesi
 • C) Müşriklerle ikili ilişkilerin gelişmesi
 • D) Medine İslam Devleti’nin kurulması
SORU 19

Müslümanların hicretini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?

 • A) Hapsetmek
 • B) Sürgün etmek
 • C) Süikast tertip etmek
 • D) Gitmesine izin vermek
SORU 20

“Ey örtüsüne bürünmüş yatan (Muhammed)! Kalk ve uyar. Rabbibini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamber’e verilen görev aşağıdakilerin hangisidir?

 • A) Tebliğ (Bildirme)
 • B) Tebyin (Açıklama)
 • C) Tebşir (Müjdeleme)
 • D) Nübüvvet (Peygamberlik)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDBBDAADBACBCBCBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?