GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan” kimselere ne denir?

 • Mutim b. Adiyy
 • Münafık
 • Mü’min
 • Kâfir
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu ortamın özelliklerindendir?

 • Okuma-yazma oranı yüksekti.
 • Haniflik yaygın olan inanç biçimiydi.
 • Kadın ve kız çocuklarına değer verilirdi.
 • Edebiyat ve güzel söz söyleme sanatı gelişmişti.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir?

 • Mekke
 • Medine
 • Taif
 • Tebük
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin kızlarının isimlerinden biri değildir?

 • Rukiye
 • Aişe
 • Zeynep
 • Ümmü Gülsüm
SORU 5

Arap toplumunda yerleşik yaşam sürenlere ne ad verilirdi?

 • Bedevî
 • Hadarî
 • Kıptî
 • Mağribî
SORU 6

Peygamberimizin babasının vefatından sonra himayesinde kaldığı şahıslar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

 • Abdülmuttalip, Amine, Halime, Ebu Talip
 • Amine, Halime, Abdülmuttalip, Ebu Talip
 • Ebu Talip, Abdülmuttalip, Amine, Halime
 • Halime, Amine, Abdülmuttalip, Ebu Talip
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem tarihçilerinden değildir?

 • İbn Kayyım
 • İbn İshak
 • İbn Hişam
 • İbn Sa’d
SORU 8

“Arab-ı müsta’ribe” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Esas vatanları Yemen’dir.
 • Kureyş kabilesi de bu gruptandır.
 • Bu gruba Adnanîler de denilmektedir.
 • Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir?

 • Sa’d b. Bekir
 • Varaka b. Nevfel
 • Abdullah b. Cüdan
 • Vehb b. Abdümenaf
SORU 10

Aşağıdaki hangisi Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul olmasının kazandırdıklarından değildir?

 • Alış-veriş usulleri hakkında bilgi sahibi olması
 • Diğer dinlere ait kitapları okuyup incelemiş olması
 • Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
 • İnsanlarla iletişim kurma becerisini geliştirmesi
SORU 11

İslam’a davetin “gizli dönemi” hangi yıllar arasındadır?

 • 610 – 613
 • 610 – 614
 • 613 – 615
 • 613 – 616
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinin nedenleri arasında sayılamaz?

 • Kabileler arası rekabet
 • Atalarına olan bağlılıkları
 • Hz. Muhammed’in kişiliği
 • Ahiret inancını reddetmeleri
SORU 13

615 yılındaki Habeşistan’a ilk hicret eden kafilede aşağıdaki sahabilerden hangisi yer almamıştır?

 • Hz. Osman
 • Hz. Ömer
 • Zübeyr b. Avvam
 • Abdurrahman b. Avf
SORU 14

Mekke döneminde İslam’ı kabul edenlerin gizlice toplanıp dinlerini öğrendikleri yer olan Dâru’lErkâm, aşağıdakilerden hangisinin Müslüman olması ile toplanma yeri olmaktan çıkmıştır?

 • Hz. Abbas
 • Amr b. As
 • Hz. Ömer
 • Halit b. Velid
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik boykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz?

 • Müslümanların sayısının her geçen gün artması
 • Ebu Talip’in vefat etmesi ile Müslümanların himayesiz kalması
 • Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesi
 • Hz. Ömer ile Hz. Hamza’nın Müslüman olması
SORU 16

İsra ve Miraç olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

 • 619
 • 620
 • 621
 • 622
SORU 17

İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mele
 • Darünnedve
 • Zü’l-Mecaz
 • Hilf
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarındandır?

 • Mekkelilerin, Müslümanların siyasi varlığını kabul etmesi
 • Yahudilerin dini ve siyasi varlığının sona ermesi
 • Müşriklerle ikili ilişkilerin gelişmesi
 • Medine İslam Devleti’nin kurulması
SORU 19

Müslümanların hicretini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?

 • Hapsetmek
 • Sürgün etmek
 • Süikast tertip etmek
 • Gitmesine izin vermek
SORU 20

“Ey örtüsüne bürünmüş yatan (Muhammed)! Kalk ve uyar. Rabbibini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamber’e verilen görev aşağıdakilerin hangisidir?

 • Tebliğ (Bildirme)
 • Tebyin (Açıklama)
 • Tebşir (Müjdeleme)
 • Nübüvvet (Peygamberlik)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADDBBDAADBACBCBCBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler