GİRİŞ/KAYIT

Siyer 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Daru’l- Erkan
 • Daru’n-Nedve
 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Nebevi
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin yapılış nedenlerinden değildir?

 • Medine’de idarî birliği sağlamak
 • Müslümanlara ekonomik destek sağlamak
 • Şehrin savunması sağlamak
 • Müslümanların güvenliğini sağlamak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde namaza çağrının nasıl olması gerektiğine dair ileri sürülen görüşlerden değildir?

 • Ateş yakmak
 • Minare yapmak
 • Bayrak çekmek
 • Çan veya boru çalmak
SORU 4

Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mescid-i Aksa
 • Mescid-i Haram
 • Mescid-i Nebevi
 • Mescid-i Kıbleteyn
SORU 5

Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

 • Hicretten iki yıl sonra
 • Hicretten altı ay önce
 • Miraç esnasında
 • Mekke’nin fethinden sonra
SORU 6

İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi savaşın meşru kabul edildiği durumlar arasında yer almaz?

 • İslam devletini güvence altına almak
 • İnsan hakları ve din hürriyetini korumak
 • İslam ülkesinin sınırlarını genişletmek
 • Antlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak
SORU 7

Aşağıdaki askeri olaylardan hangisi “gazve” niteliğinde değildir?

 • Mûte savaşı
 • Tebük Seferi
 • Hayber’in Fethi
 • Mekke’nin fethi
SORU 8

Aşağıdaki Mekkeli liderlerden hangisi Bedir Savaşı’nda öldürülmüştür?

 • Ebu Cehil
 • Ebu Leheb
 • Ebu Süfyan
 • Velid b. Mugire
SORU 9

Aşağıdaki kabilelerden hangisi Bedir Savaşı’ndan sonra Medine’yi terketmek zorunda kalmıştır?

 • Harisoğulları
 • Nadiroğulları
 • Kureyzaoğulları
 • Kaynukaoğulları
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

 • Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.
 • Medineli Müslümanlar kısa süreli güvenlik tehlikesi atlattı.
 • Hz. Hamza şehit oldu.
 • Mekkeli müşriklerin her türlü saldırganlıkları sona erdi.
SORU 11

Hendek Savaşı, çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırmaları nedeni ile aşağıdaki hangi isimle anılmıştır?

 • Ahzâb
 • Ayneyn
 • Batn-ı Nahle
 • Beni Mustalik
SORU 12

Hendek Savaşı’nda müşriklerin kuşatması ne kadar sürmüştür?

 • 10 gün
 • 3 hafta
 • Bir ay
 • 40 gün
SORU 13

Hz. Osman, elçi olarak gittiği Mekke’de bir müddet alıkonulmuş ve Müslümanların yanına dönmesi gecikmişti. Bu durum, onun öldürüldüğü yönünde haberlerin dolaşmasına neden oldu. Bunun üzerine sahabe, bir savaş ihtimaline karşı, Hz Peygamber’e müşriklerle savaşacaklarına dair söz vererek biat etti.
Yukarıda bahsedilen biat, İslam tarihinde hangi isimle anılmıştır?

 • Senetü’l-vüfûd
 • I. Akabe biatı
 • Rıdvan biatı
 • Muahat
SORU 14

Hudeybiye Barış Antlaşması hangi önemli merkezin Müslümanlarca fethedilmesine zemin hazırlamıştır?

 • Hayber
 • Taif
 • Huneyn
 • Tebük
SORU 15

Hz. Peygamberin İslam’a davet mektubunu getiren elçiyi öldüren ve Mute Savaşı’nın çıkmasına neden olan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

 • İran kisrası Perviz
 • Mısır kralı Mukavkıs
 • Busrâ valisi Şurahbil b. Amr
 • Bizans imparatoru Herakliyus
SORU 16

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekke’nin fethinden hemen sonra yapılmıştır?

 • Tebük Seferi
 • Hayber’in Fethi
 • Huneyn Savaşı
 • Beni Mustalik Gazvesi
SORU 17

Suriye’den gelen bazı tüccarlar, Bizans imparatorunun Hiristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair haberler getirdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber büyük bir ordu hazırladı.
Yukarıda bahsedilen hazırlık hangi savaş/sefer için yapılmıştır?

 • Taif
 • Mute
 • Tebük
 • Huneyn
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da peygamberler için kullanılan kavramlar arasında yoktur?

 • ABD
 • Melik
 • Beşer
 • Resul
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bizim gibi bir insan olduğuna delil oluşturmaz?

 • Kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesi
 • Kendi emeği ile rızkını temin etmiş olması
 • İlahî emirlerden sorumlu tutulması
 • Geçmiş milletlere dair bilgiler vermesi
SORU 20

Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kur’an’daki bilgilerin başka kaynaklardan alındığı şeklindeki itirazları geçersiz kılmıştır?

 • Ümmi olması
 • Son peygamber olması
 • Evrensel bir elçi olması
 • İnsanüstü bir varlık olması
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBBAACAADDABCACCCBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler