GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sosyoloji 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Toplumsal olay; toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan, yeri ve zamanı belli olan değişmelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olaya örnek olur?

 • A) II. Dünya Savaşı
 • B) Evlilik
 • C) Göç
 • D) Seçim
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin özelliklerinden değildir?

 • A) Laboratuvar ortamında deney yapan bir bilim değildir.
 • B) Var olan ile değil, olması gereken ile ilgilenir.
 • C) Bireysel değil, toplumla ilgili sorunlarla ilgilenir.
 • D) Bilimsel araştırmalarında yanlış ve ön yargılı düşüncelerden uzak durmaya çalışır.
SORU 3

• İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, evrimini, ilkel toplulukları ve kültürlerini inceleyen bir bilimdir.
• Gözlenebilir insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
• Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır.
Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, hangisinde birlikte yer almıştır?

 • A) Sosyoloji Psikoloji Hukuk
 • B) Antropoloji Psikoloji Sosyoloji
 • C) Sosyoloji Antropoloji Hukuk
 • D) Antropoloji Psikoloji Hukuk
SORU 4

“Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olmayan, kanıtlanmak üzere ortaya atılmış, araştırmacının geçici açıklamasıdır.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

 • A) Yasa
 • B) Gözlem
 • C) Varsayım
 • D) Genelleme
SORU 5

• İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.
• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.
• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.
Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

 • A) Deneyleme
 • B) Öngörü
 • C) Kuram
 • D) Tümdengelim
SORU 6

“Bir konunun çeşitli yönleri vardır. Araştırmacı incelediği konunun sınırlarını çizmeli, neyi araştıracağını belirlemelidir.”
Yukarıda bilimsel çalışmanın ilkelerinden hangisi açıklanmıştır?

 • A) Toplumsal olayların değişebilirliği
 • B) Konunun sınırlandırılması
 • C) Bilmediğini var saymak
 • D) Somutluk
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel niteliklerinden değildir?

 • A) Sistemli olma
 • B) Mantıksal olma
 • C) Öznel olma
 • D) Evrensel olma
SORU 8

Toplumu oluşturan nüfusun bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. Bu sıralamada yapılan iş, gelir durumu, statü, otoriteyi kullanma, sınıf bilinci vb. rol oynar.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

 • A) Toplumsal yapı
 • B) Toplumsal ilişki
 • C) Fiziksel çevre
 • D) Toplumsal tabakalaşma 16
SORU 9

I. Yazılı normlara dayalı olması
II. Duygusal boyutlu, samimi olması
III. Resmî ve çıkara dayalı olması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ikincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I ve III
SORU 10

Verilmiş statülerden olanlar hangisinde birlikte yer almıştır?

 • A) Erkek olmak Zenci olmak
 • B) Öğretmen olmak Kadın olmak
 • C) Tüccar olmak Baba olmak
 • D) Zengin olmak Mühendis olmak
SORU 11

Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa bu roller birbirini kolaylaştırabilir. Buna rol pekiştirmesi denir.
Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur?

 • A) Kent merkezindeki hastanede çalışan bir doktorun, ilçe hastanesine atanması
 • B) Bir avukatın daha sonra savcı olması
 • C) Babamızın okuldaki veli toplantısına katılması
 • D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadının, evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir?

 • A) Toplumda istenilen düşünme ve davranma yollarının belirleyicilerindendir.
 • B) Statüler belirlenirken etkili olur.
 • C) Bireylerde, ortaklaşa bir toplumsal kimliğin oluşmasını engeller.
 • D) Bireyler üzerinde toplumsal baskılar uygulayarak bireylerin davranışlarını kontrol eder.
SORU 13

“Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan ancak yaş, cinsiyet, meslek, eğitim, gelir gibi ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Toplumsal kategori
 • B) Toplumsal sapma
 • C) Toplumsal norm
 • D) Toplumsal değer
SORU 14

I. Aile
II. Arkadaş grubu
III. Dernek
IV. Siyasi parti
Yukarıda verilenlerden hangileri resmî toplumsal gruplardandır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve IV
 • D) III ve IV
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerindendir?

 • A) Nüfus yapısının homojen olması
 • B) Gelenek ve göreneklerin etkili olması
 • C) Ekonominin sanayi, ticaret ve hizmete dayalı olması
 • D) Birincil toplumsal ilişkilerin yaygın olması
SORU 16

I. Zengin bir hatıra mirasına sahip olma
II. Beraber yaşama isteğinde olma
III. Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olma
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alan unsurlardandır?

 • A) I ve II
 • B) II ve III
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Gelişmiş toplumlarda toplumun refah seviyesi yükselmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli göstergelerinden biridir?

 • A) Toplumda, alt tabakanın daha geniş olması
 • B) Toplumda, alt tabakanın orta tabakadan daha geniş olması
 • C) Toplumda, orta tabakanın daha geniş olması
 • D) Toplumda, orta tabakanın daha gelişmemiş olması
SORU 18

“Gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık, üretim araçlarına sahip oluş gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir kategoridir.”
Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?

 • A) Toplumsal hareketlilik
 • B) Toplumsal değişme
 • C) Toplumsal sınıf
 • D) Toplumsal norm
SORU 19

I. Tabakalar arasında geçiş yapmak olanaklıdır.
II. Bireylerin hangi tabaka içinde yer alacağı doğumla belirlenir.
III. Kölelik ve kast sistemi buna en uygun örneklerdir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kapalı tabakalaşmanın özelliklerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 20

Bir insanın köyden kente göç etmesi toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisine örnek olur?

 • A) Toplumsal yapıda yatay hareketliliğe
 • B) Coğrafi alanda yatay hareketliliğe
 • C) Aşağı doğru dikey hareketliliğe
 • D) Yukarı doğru dikey hareketliliğe
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCABCDDABCADCDCCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?