Tarih 1 - 2014 1. Dönem

Soru 1

“Nereden gelip, nereye gidiyoruz?” sorusunun cevabını bize, aşağıdaki bilimlerden hangisi verebilir?

 • Kimya
 • Tarih
 • Heraldik
 • Nümizmatik
Soru 2

Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan aşağıdaki buluntulardan hangisi, o bölge halkının Tarih Çağlarında yaşadığını kanıtlar?

 • Silahlar
 • Fosiller
 • Tabletler
 • Duvar resimleri
Soru 3

Tarihî olayların araştırılmasında kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi en sonda yer alır?

 • Terkip
 • Tahlil
 • Tenkit
 • Tasnif
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin çizilisesli kaynaklarından değildir?

 • CD
 • DVD
 • Taş plaklar
 • Kabartmalar
Soru 5

Ay yılına göre bir yıl kaç gündür?

 • 350
 • 354
 • 365
 • 366
SORU R
Soru 6

“İlk resmî Osmanlı vakanüvisi, 1665 yılında Halep’te doğan ve asıl adı Mustafa olan _______’dir.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Taberî
 • Peçevi
 • Naima Efendi
 • Âşık Paşazade
Soru 7

• Epigrafya
• Paleografya
• Nümizmatik
• Diplomatik
Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yazıyla ilgili olmaları
 • Tarih öncesi devirleri incelemeleri
 • Toplumsal değerleri ön plana çıkarmaları
 • Doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapmaları
Soru 8

Tarih bilimcileri, Tarih Öncesi Devirleri bölümlere ayırarak incelemede, aşağıdakilerden hangisini ölçüt olarak kabul ederler?

 • Ateşin keşfini
 • Yazının bulunmasını
 • Kültürel etkileşimleri
 • Kullanılan araçgereçlerin cinsini
Soru 9

Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tunç
 • Pirinç
 • Lehim
 • Kurşun
Soru 10

Aşağıdaki hangi iki nehir arasındaki topraklar, tarihte “Mezopotamya” olarak adlandırılmıştır?

 • Asi ve Seyhan
 • Fırat ve Dicle
 • Fırat ve Ceyhan
 • Kızılırmak ve Yeşilırmak
Soru 11

Takas sisteminden para sistemine geçişi sağlayarak ticarete yeni bir kolaylık getiren İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İyon
 • Sümer
 • Lidya
 • Urartu
Soru 12

Çin Seddi, hangi yıl UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenmiştir?

 • 1979
 • 1981
 • 1987
 • 2002 5
Soru 13

İlk Çağda yaşamış olan;
• Dragon,
• Solon,
• Klistenes
gibi Yunanlılar, aşağıdaki hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır?

 • Tıp
 • Hukuk
 • Sanat
 • Felsefe
SORU R
Soru 14

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinde tanrı krallar görülür?

 • Mısır
 • İran
 • Hint
 • Çin
Soru 15

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hindikuş Dağları
 • Kingan Dağları
 • Hazar Denizi
 • Sibirya
Soru 16

İlk Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onların bilimle ilgilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

 • Yazıyı kullanmaları
 • Gök Tanrı dinine inanmaları
 • Kendilerine ait bir takvim oluşturmaları
 • Savaşlarda “turan” adı verilen savaş yöntemini uygulamaları
Soru 17

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin bölünerek yıkılmalarında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Kut anlayışı
 • İkili yönetim
 • Çin entrikaları
 • Ordumillet anlayışı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Orhun Yazıtları ile ilgili değildir?

 • Kül Tigin
 • Tonyukuk
 • Talas Savaşı
 • Orhun Irmağı
Soru 19

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kimeklerle ilgilidir?

 • Bugünkü “Sibirya” bölgesine adını veren Türk boyudur.
 • Her ilin başına, kumandan ya da vali anlamına gelen “Tutug” adlı görevliler atamışlardır.
 • 840 yılında Uygurları yıkarak merkezi Ötüken olan bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
 • Yağma, Çiğil ve Tuhsi gibi Türk boylarıyla beraber Karahanlıların kurulmasına önemli destek vermişlerdir.
Soru 20

İtil Bulgarlarının hâkimiyetine son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hazar
 • Uygur
 • Kırgız
 • Altın Orda
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBCADABCCBADCDCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?