GİRİŞ/KAYIT

Tarih 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

“Nereden gelip, nereye gidiyoruz?” sorusunun cevabını bize, aşağıdaki bilimlerden hangisi verebilir?

 • A) Kimya
 • B) Tarih
 • C) Heraldik
 • D) Nümizmatik
SORU 2

Bir bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkarılan aşağıdaki buluntulardan hangisi, o bölge halkının Tarih Çağlarında yaşadığını kanıtlar?

 • A) Silahlar
 • B) Fosiller
 • C) Tabletler
 • D) Duvar resimleri
SORU 3

Tarihî olayların araştırılmasında kullanılan aşağıdaki yöntemlerden hangisi en sonda yer alır?

 • A) Terkip
 • B) Tahlil
 • C) Tenkit
 • D) Tasnif
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin çizilisesli kaynaklarından değildir?

 • A) CD
 • B) DVD
 • C) Taş plaklar
 • D) Kabartmalar
SORU 5

Ay yılına göre bir yıl kaç gündür?

 • A) 350
 • B) 354
 • C) 365
 • D) 366
SORU 6

“İlk resmî Osmanlı vakanüvisi, 1665 yılında Halep’te doğan ve asıl adı Mustafa olan _______’dir.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) Taberî
 • B) Peçevi
 • C) Naima Efendi
 • D) Âşık Paşazade
SORU 7

• Epigrafya
• Paleografya
• Nümizmatik
• Diplomatik
Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilim dallarının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yazıyla ilgili olmaları
 • B) Tarih öncesi devirleri incelemeleri
 • C) Toplumsal değerleri ön plana çıkarmaları
 • D) Doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapmaları
SORU 8

Tarih bilimcileri, Tarih Öncesi Devirleri bölümlere ayırarak incelemede, aşağıdakilerden hangisini ölçüt olarak kabul ederler?

 • A) Ateşin keşfini
 • B) Yazının bulunmasını
 • C) Kültürel etkileşimleri
 • D) Kullanılan araçgereçlerin cinsini
SORU 9

Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşım, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tunç
 • B) Pirinç
 • C) Lehim
 • D) Kurşun
SORU 10

Aşağıdaki hangi iki nehir arasındaki topraklar, tarihte “Mezopotamya” olarak adlandırılmıştır?

 • A) Asi ve Seyhan
 • B) Fırat ve Dicle
 • C) Fırat ve Ceyhan
 • D) Kızılırmak ve Yeşilırmak
SORU 11

Takas sisteminden para sistemine geçişi sağlayarak ticarete yeni bir kolaylık getiren İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İyon
 • B) Sümer
 • C) Lidya
 • D) Urartu
SORU 12

Çin Seddi, hangi yıl UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenmiştir?

 • A) 1979
 • B) 1981
 • C) 1987
 • D) 2002 5
SORU 13

İlk Çağda yaşamış olan;
• Dragon,
• Solon,
• Klistenes
gibi Yunanlılar, aşağıdaki hangi alanın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır?

 • A) Tıp
 • B) Hukuk
 • C) Sanat
 • D) Felsefe
SORU 14

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisinde tanrı krallar görülür?

 • A) Mısır
 • B) İran
 • C) Hint
 • D) Çin
SORU 15

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hindikuş Dağları
 • B) Kingan Dağları
 • C) Hazar Denizi
 • D) Sibirya
SORU 16

İlk Türk devletlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onların bilimle ilgilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Yazıyı kullanmaları
 • B) Gök Tanrı dinine inanmaları
 • C) Kendilerine ait bir takvim oluşturmaları
 • D) Savaşlarda “turan” adı verilen savaş yöntemini uygulamaları
SORU 17

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin bölünerek yıkılmalarında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • A) Kut anlayışı
 • B) İkili yönetim
 • C) Çin entrikaları
 • D) Ordumillet anlayışı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Orhun Yazıtları ile ilgili değildir?

 • A) Kül Tigin
 • B) Tonyukuk
 • C) Talas Savaşı
 • D) Orhun Irmağı
SORU 19

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Kimeklerle ilgilidir?

 • A) Bugünkü “Sibirya” bölgesine adını veren Türk boyudur.
 • B) Her ilin başına, kumandan ya da vali anlamına gelen “Tutug” adlı görevliler atamışlardır.
 • C) 840 yılında Uygurları yıkarak merkezi Ötüken olan bağımsız bir devlet kurmuşlardır.
 • D) Yağma, Çiğil ve Tuhsi gibi Türk boylarıyla beraber Karahanlıların kurulmasına önemli destek vermişlerdir.
SORU 20

İtil Bulgarlarının hâkimiyetine son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hazar
 • B) Uygur
 • C) Kırgız
 • D) Altın Orda
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCADABCCBADCDCBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?