GİRİŞ/KAYIT

Tarih 2 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi, Arapların tapındığı büyük putlardan biri değildir?

 • A) Lât
 • B) Enlil
 • C) Menat
 • D) Hübel
SORU 2

Mekke halkı, “Muhammed’ül Emin” unvanını, aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

 • A) Muhammed Ali’ye
 • B) Muhammed Beyhaki’ye
 • C) Muhammed Mustafa’ya
 • D) Muhammed Hamidullah’a
SORU 3

İslam dininin ilk emri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) “Oku!”
 • B) “Kurban kes!”
 • C) “Namaz kıl!”
 • D) “Cihat yap!”
SORU 4

İslam tarihinde “Medinetü’nNebi” olarak ünlenen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Taif
 • B) Mekke
 • C) Cidde
 • D) Medine
SORU 5

Kur’anı Kerim, Bedir Savaşı’nın yapıldığı günü, aşağıdaki isimlerden hangisi ile isimlendirmiştir?

 • A) Fetih Günü
 • B) Furkan Günü
 • C) Sabır Günü
 • D) Şükran Günü
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Tebük Seferi’nin özelliklerinden biri değildir?

 • A) Miladi 631 yılında gerçekleşmiştir.
 • B) Doğu Roma üzerine düzenlenmiştir.
 • C) Peygamberin çıktığı ilk askerî seferdir.
 • D) Arabistan dışına yapılan ilk askerî seferdir.
SORU 7

İlk Müslümanlar, “Ensar” ve “Muhacir” adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır?

 • A) Hicret
 • B) Uhud Savaşı
 • C) Cemel Vakası
 • D) Mekke’nin fethi
SORU 8

Sıffin Savaşı’nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

 • A) Hz. Ali’nin şehit edilmesine
 • B) Hariciliğin ortaya çıkmasına
 • C) Emevilerin yönetimi ele geçirmesine
 • D) Yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasına
SORU 9

İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir?

 • A) Köle
 • B) Zimmî
 • C) Mevali
 • D) Burjuva
SORU 10

Abbasilerde askerlik işleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Divanı Beytü’l Mal
 • B) Divanı Mezalim
 • C) Divanü’l Ceyş
 • D) Divanı İnşa
SORU 11

Oğuzlar, Dandanakan Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazanmışlardır?

 • A) Gazne
 • B) Karahanlı
 • C) Altın Orda
 • D) Harzemşah
SORU 12

• İhşidler
• Eyyûbiler
• Osmanlılar
Verilen devletlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çağdaştırlar.
 • B) Aynı yüzyılda kurulmuşlardır.
 • C) Mısır’da egemenlik kurmuşlardır.
 • D) Moğollar tarafından yıkılmışlardır. 10
SORU 13

İpek Yolu’nun denetimi, aşağıdaki hangi savaşın sonucunda Arapların eline geçmiştir?

 • A) Nesa
 • B) Talas
 • C) Nihavend
 • D) Yassı Çimen
SORU 14

Oğuzların “Kayı”, “Bayat”, “Alka Evli” ve “Kara Evli” boyları, aşağıdaki Oğuz kollarından hangisine bağlıdır?

 • A) Ayhan
 • B) Dağhan
 • C) Gökhan
 • D) Günhan
SORU 15

Aşağıdaki atabeyliklerden hangisinin diğer adı “Şam Atabeyliği”dir?

 • A) Börililer
 • B) Zengiler
 • C) Salgurlular
 • D) İldenizoğulları
SORU 16

Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi, saray muhafızlarının başıdır?

 • A) Emiri Ahur
 • B) Emiri Alem
 • C) Emiri Candar
 • D) Kapucubaşı
SORU 17

• İlk denizci Türk beyliğidir.
• Güçlü bir donanma kurmuşlardır.
• Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.
Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir?

 • A) Sökmenliler
 • B) Çaka Beyliği
 • C) Çubukoğulları
 • D) Aydınoğulları Beyliği
SORU 18

IV. Haçlı Seferi, aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine gerçekleştirilmiştir?

 • A) Moğol
 • B) Bizans
 • C) Harzemşah
 • D) Anadolu Selçuklu
SORU 19

Türkiye Selçuklu hükümdarlarından; • II. Kılıç Arslan, Danişmentlilere
• Rükneddin Süleyman Şah, Saltuklulara
• I. Alâeddin Keykubat, Mengüceklilereson vermiştir.
Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin amacı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • A) İstanbul’u fethetmeyi amaçlamışlardır.
 • B) Deniz aşırı seferlere çıkmayı planlamışlardır.
 • C) Cihat yaparak İslam’ı yaymaya çalışmışlardır.
 • D) Anadolu Türk siyasi birliğini kurmayı hedeflemişlerdir.
SORU 20

Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan’ın, iktidarının son yıllarında ülkesinin topraklarını on bir oğlu arasında paylaştırmasını, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterebiliriz?

 • A) Gök Tanrı inancını benimsediklerine
 • B) Anadolu’nun Moğol istilasına uğradığına
 • C) Ülkenin hükümdar ailesinin malı olduğuna
 • D) Hoşgörüye dayalı bir siyasetin uygulandığına
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCADBCACBDACBBDC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?