Tarih 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Arapların tapındığı büyük putlardan biri değildir?

 • Lât
 • Enlil
 • Menat
 • Hübel
Soru 2

Mekke halkı, “Muhammed’ül Emin” unvanını, aşağıdakilerden hangisine vermiştir?

 • Muhammed Ali’ye
 • Muhammed Beyhaki’ye
 • Muhammed Mustafa’ya
 • Muhammed Hamidullah’a
Soru 3

İslam dininin ilk emri, aşağıdakilerden hangisidir?

 • “Oku!”
 • “Kurban kes!”
 • “Namaz kıl!”
 • “Cihat yap!”
Soru 4

İslam tarihinde “Medinetü’nNebi” olarak ünlenen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taif
 • Mekke
 • Cidde
 • Medine
Soru 5

Kur’anı Kerim, Bedir Savaşı’nın yapıldığı günü, aşağıdaki isimlerden hangisi ile isimlendirmiştir?

 • Fetih Günü
 • Furkan Günü
 • Sabır Günü
 • Şükran Günü
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Tebük Seferi’nin özelliklerinden biri değildir?

 • Miladi 631 yılında gerçekleşmiştir.
 • Doğu Roma üzerine düzenlenmiştir.
 • Peygamberin çıktığı ilk askerî seferdir.
 • Arabistan dışına yapılan ilk askerî seferdir.
Soru 7

İlk Müslümanlar, “Ensar” ve “Muhacir” adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır?

 • Hicret
 • Uhud Savaşı
 • Cemel Vakası
 • Mekke’nin fethi
Soru 8

Sıffin Savaşı’nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

 • Hz. Ali’nin şehit edilmesine
 • Hariciliğin ortaya çıkmasına
 • Emevilerin yönetimi ele geçirmesine
 • Yalancı peygamberlerin ortaya çıkmasına
Soru 9

İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir?

 • Köle
 • Zimmî
 • Mevâlî
 • Burjuva
Soru 10

Abbasilerde askerlik işleriyle ilgilenen divan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı Beytü’l Mal
 • Divan-ı Mezalim
 • Divanü’l Ceyş
 • Divan-ı İnşa
Soru 11

Oğuzlar, Dandanakan Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazanmışlardır?

 • Gazne
 • Karahanlı
 • Altın Orda
 • Harzemşah
Soru 12

• İhşidler
• Eyyûbiler
• Osmanlılar
Verilen devletlerin ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çağdaştırlar.
 • Aynı yüzyılda kurulmuşlardır.
 • Mısır’da egemenlik kurmuşlardır.
 • Moğollar tarafından yıkılmışlardır. 10
Soru 13

İpek Yolu’nun denetimi, aşağıdaki hangi savaşın sonucunda Arapların eline geçmiştir?

 • Nesa
 • Talas
 • Nihavend
 • Yassı Çimen
REKLAM
Soru 14

Oğuzların “Kayı”, “Bayat”, “Alka Evli” ve “Kara Evli” boyları, aşağıdaki Oğuz kollarından hangisine bağlıdır?

 • Ayhan
 • Dağhan
 • Gökhan
 • Günhan
Soru 15

Aşağıdaki atabeyliklerden hangisinin diğer adı “Şam Atabeyliği”dir?

 • Börililer
 • Zengiler
 • Salgurlular
 • İldenizoğulları
Soru 16

Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi, saray muhafızlarının başıdır?

 • Emir-i Ahur
 • Emir-i Alem
 • Emir-i Candar
 • Kapucubaşı
Soru 17

• İlk denizci Türk beyliğidir.
• Güçlü bir donanma kurmuşlardır.
• Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.
Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir?

 • Sökmenliler
 • Çaka Beyliği
 • Çubukoğulları
 • Aydınoğulları Beyliği
Soru 18

IV. Haçlı Seferi, aşağıdaki ülkelerden hangisi üzerine gerçekleştirilmiştir?

 • Moğol
 • Bizans
 • Harzemşah
 • Anadolu Selçuklu
Soru 19

Türkiye Selçuklu hükümdarlarından;
• II. Kılıç Arslan, Danişmentlilere
• Rükneddin Süleyman Şah, Saltuklulara
• I. Alâeddin Keykubat, Mengüceklilereson vermiştir.
Selçuklu hükümdarlarının bu faaliyetlerinin amacı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • İstanbul’u fethetmeyi amaçlamışlardır.
 • Deniz aşırı seferlere çıkmayı planlamışlardır.
 • Cihat yaparak İslam’ı yaymaya çalışmışlardır.
 • Anadolu Türk siyasi birliğini kurmayı hedeflemişlerdir.
Soru 20

Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan’ın, iktidarının son yıllarında ülkesinin topraklarını on bir oğlu arasında paylaştırmasını, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterebiliriz?

 • Gök Tanrı inancını benimsediklerine
 • Anadolu’nun Moğol istilasına uğradığına
 • Ülkenin hükümdar ailesinin malı olduğuna
 • Hoşgörüye dayalı bir siyasetin uygulandığına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBCADBCACBDACBBDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?