GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki devletlerden hangisi, XIV. yüzyıl başında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almaz?

 • İznik İmparatorluğu
 • Bizans İmparatorluğu
 • Trabzon İmparatorluğu
 • Karamanoğulları Beyliği
SORU 2

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hamitoğulları
 • Karesioğulları
 • Candaroğulları
 • Germiyanoğulları
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi, Osman Bey Döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

 • Bursa’nın başkent yapılması
 • Koyunhisar Savaşı’nın kazanılması
 • Yarhisar’ın Osmanlı topraklarına katılması
 • Osmanlı Beyliği’nin bağımsızlığını ilan etmesi
SORU 4

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması yönündeki çalışmalar, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yoğunlaşmıştır?

 • I. Murat
 • I. Mehmet
 • I. Osman
 • I. Bayezit
SORU 5

Haçlılar, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Türkleri, Balkanlardan atma ümitlerini kesin olarak kaybetmişlerdir?

 • Varna
 • Çirmen
 • II. Kosova
 • Sırpsındığı
SORU 6

Osmanlı Devleti’nin Fatih Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle bir ilişkisi olmamıştır?

 • Memlûk Devleti
 • Safevi Devleti
 • Bizans İmparatorluğu
 • Akkoyunlu Devleti
SORU 7

Osmanlılar, hangi padişahları döneminde İstanbul’u kuşatmaya başlamışlardır?

 • I. Murat
 • II. Murat
 • II. Mehmet
 • I. Bayezit
SORU 8

Kanuni Döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, Akdeniz’de üstünlük kurma amacı güdüldüğü söylenemez?

 • Malta Adası kuşatmasında
 • Trablusgarp’ın alınmasında
 • Gücerat Sultanlığı’na yardım edilmesinde
 • Preveze’de Haçlı donanmasının yenilgiye uğratılmasında
SORU 9

Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir?

 • Yeni kıtaların bulunması
 • Yeni kültürlerin tanınması
 • Avrupa’dan Amerika’ya göç olması
 • Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi
SORU 10

Avrupa’daki Protestanlar, aşağıdakilerden hangisi ile inanç serbestliği kazanmışlardır?

 • Ogsburg Antlaşması’yla
 • İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’yle
 • Germanya Federasyonunun kurulmasıyla
 • Amerika’nın bağımsızlığını kazanmasıyla 10
SORU 11

Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan Kutsal İttifak, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda oluşturulmuştur?

 • Karlofça Antlaşması
 • I. Viyana Kuşatması
 • II. Viyana Kuşatması
 • Haçova Meydan Muharebesi
SORU 12

Balkanlar, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda Rus tehlikesine karşı açık bir duruma gelmiştir?

 • Yaş Antlaşması
 • Tilsit Antlaşması
 • Zitvatorok Antlaşması
 • Küçük Kaynarca Antlaşması
SORU 13

Girit fatihi olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde sadrazamlık yapmıştır?

 • IV. Murat
 • IV. Mehmet
 • I. Mahmut
 • II. Mahmut
SORU 14

Yeniçerilerin isyanı sonucu tahttan indirilerek öldürülen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Osman
 • II. Mehmet
 • II. Ahmet
 • II. Süleyman
SORU 15

“1639 Kasrı Şirin Antlaşması” denilince ilk akla gelen, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz’in bir Türk gölü olma özelliğini kaybettiği antlaşma
 • Osmanlı’ya, Kuzey Afrika’daki son toprağını kaybettiren antlaşma
 • Bugünkü Türkiye İran sınırının büyük bir bölümünü belirleyen antlaşma
 • Avusturya imparatorunun, protokol yönünden Osmanlı padişahına eşit olduğunu belgeleyen antlaşma
SORU 16

II. Mahmut, hangi olay karşısında Ruslarla, Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır?

 • Azınlık isyanları
 • Kırım’ın elden çıkması
 • Napolyon’un Mısır’ı işgali
 • Mehmet Ali Paşa Ayaklanması
SORU 17

Hareket Ordusu’nun, 1909 yılının Nisan ayında Selanik’ten İstanbul’a gelmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bulgarların Çatalca’ya kadar ilerlemesi
 • Selanik’in Yunanlılarca işgale uğraması
 • 31 Mart Olayı adı verilen isyanın çıkması
 • İki Alman gemisinin boğazlardan geçmesi
SORU 18

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlılar, kutsal yerleri kurtarmak amacıyla İngilizlerle, aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmışlardır?

 • Kanal
 • Irak
 • Suriye ve Filistin
 • Hicaz ve Yemen
SORU 19

19 . yüzyılın sonlarına doğru Mısır’a sömürgecilik amacıyla yerleşen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • İngiltere
 • Fransa
 • Rusya
SORU 20

Fransız Ordularının, Napolyon Savaşları sonunda Koalisyon Orduları tarafından tümüyle yenilgiye uğratılmasının ardından, Avrupa’daki sınırları ve güçler dengesini yeniden belirlemeye yönelik kararlar almak üzere toplanmış olan kongre, aşağıdakilerden hangisidir?

 • IV. Müslümanlar Kongresi
 • Lüleburgaz Kongresi
 • Viyana Kongresi
 • Paris Kongresi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADCBDCDACDBACDCDBC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler