GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Kadı”nın görevlerinden biri değildir?

 • Yargıç olarak davalara bakmak
 • Bulunduğu bölgede atlı asker yetiştirmek
 • Reayanın istek ve şikâyetlerini Divana iletmek
 • Görev bölgesindeki devlet görevlileri üzerinde denetim kurmak
SORU 2

Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere ne ad verilirdi?

 • Arpalık
 • Nahiye
 • Salyaneli
 • Salyanesiz
SORU 3

Padişah mührünün kendisinde bulunmasından dolayı “Padişah Vekili” sayılan Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sadrazam
 • Kazasker
 • Defterdar
 • Yeniçeri Ağası
SORU 4

“İlk Osmanlı medresesi, 1331 yılında _________ tarafından İznik’te açılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • I. Murat
 • II. Murat
 • Osman Bey
 • Orhan Bey
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun askerî birliklerindendir?

 • Voyvodalar
 • Cebeciler
 • Muhassıllar
 • Müderrisler
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir?

 • Bey
 • Gazi
 • Kağan
 • Hüdavendigar 11
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, askerîidari örgütlenmenin birimlerindendir?

 • Kaza
 • Nahiye
 • Sancak
 • Voyvoda
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, reayanın içinde yer aldığı mesleklerden biri değildir?

 • Sipahilik
 • Tüccarlık
 • Çiftçilik
 • Zanaatkârlık
SORU 9

II. Mahmut’un âyanlarla imzaladığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanunuesasi
 • Senedi ittifak
 • Islahat Fermanı
 • Tanzimat Fermanı
SORU 10

Osmanlı’nın, aşağıdaki taşra yönetimindeki görevlilerinden hangisinin görevleri arasında, çarşı ve pazarların düzenini sağlamak ve esnaf gruplarını denetlemek vardır?

 • Muhtesiplerin
 • Kapan eminlerinin
 • Beytülmal eminlerinin
 • Gümrük ve bâc eminlerinin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticaretin gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

 • Tüccarların devlet tarafından özendirilmesi
 • Ticaret yolları üzerinde güvenliğin sağlanması
 • İşlek ticaret yollarının ülke topraklarından geçmesi
 • Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması
SORU 12

Göçebelerin yetiştirdikleri hayvan miktarına göre devlete ödedikleri hayvan vergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bâc
 • Öşür
 • Avarız
 • Ağnam
SORU 13

I. Lonca ile hükûmet arasındaki ilişkileri yürütür.
II. Gerekli olan ham maddeyi alarak ustalar arasında eşit biçimde dağıtır.
Yaptığı işlerden bahsedilen lonca görevlileri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I -- > II

 • Ehli hibre -- > Nakip
 • Yiğitbaşı -- > Çavuş
 • Kethüda -- > Yiğitbaşı
 • Yiğitbaşı -- > Kethüda
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde insan gücünü belirleyen ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Bu tarihten önce ülkenin nüfus durumu ile ilgili bilgiler, aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir?

 • Ulûfe defterleri
 • Tahrir defterleri
 • Şeriye defterleri
 • Mahkeme zabıtları
SORU 15

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi, Osmanlı’nın Kuruluş Döneminin önemli bir seramik merkezidir?

 • İznik
 • Edirne
 • Uşak
 • Gördes
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Döneminin başarılı hattatlarındandır?

 • Yahya Sufi
 • Sami Efendi
 • Hafız Osman
 • Ahmet Karahisarî
SORU 17

İlköğretim, aşağıdaki hangi padişah tarafından zorunlu hâle getirilmiştir?

 • III. Selim
 • II. Mahmut
 • V. Murat
 • II. Abdülhamit
SORU 18

Osmanlı eğitim kurumlarından biri olan “Darülhendese”ler, hangi alanda eğitim veren ihtisas medreseleridir?

 • Tıp
 • Hadis
 • Mesnevi
 • Matematik
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemine ait değildir?

 • Bursa’daki Yeşil Türbe
 • Edirne’deki Selimiye Cami
 • İstanbul’daki Bayezid Cami
 • İznik’teki Hacı Özbek Cami
SORU 20

Osmanlı Devleti’nde farklı alanlarda eğitim veren medreseler, Cumhuriyet Döneminde hangi tarihte çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır?

 • 1938
 • 1931
 • Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • 1924
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCCABADDCBADBDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler