GİRİŞ/KAYIT

Tarih 4 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “Kadı”nın görevlerinden biri değildir?

 • A) Yargıç olarak davalara bakmak
 • B) Bulunduğu bölgede atlı asker yetiştirmek
 • C) Reayanın istek ve şikâyetlerini Divana iletmek
 • D) Görev bölgesindeki devlet görevlileri üzerinde denetim kurmak
SORU 2

Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere ne ad verilirdi?

 • A) Arpalık
 • B) Nahiye
 • C) Salyaneli
 • D) Salyanesiz
SORU 3

Padişah mührünün kendisinde bulunmasından dolayı “Padişah Vekili” sayılan Divan üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sadrazam
 • B) Kazasker
 • C) Defterdar
 • D) Yeniçeri Ağası
SORU 4

“İlk Osmanlı medresesi, 1331 yılında _________ tarafından İznik’te açılmıştır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) I. Murat
 • B) II. Murat
 • C) Osman Bey
 • D) Orhan Bey
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı ordusunun askerî birliklerindendir?

 • A) Voyvodalar
 • B) Cebeciler
 • C) Muhassıllar
 • D) Müderrisler
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı hükümdarlarının kullandığı unvanlardan değildir?

 • A) Bey
 • B) Gazi
 • C) Kağan
 • D) Hüdavendigar 11
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, askerîidari örgütlenmenin birimlerindendir?

 • A) Kaza
 • B) Nahiye
 • C) Sancak
 • D) Voyvoda
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, reayanın içinde yer aldığı mesleklerden biri değildir?

 • A) Sipahilik
 • B) Tüccarlık
 • C) Çiftçilik
 • D) Zanaatkârlık
SORU 9

II. Mahmut’un âyanlarla imzaladığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kanunuesasi
 • B) Senedi ittifak
 • C) Islahat Fermanı
 • D) Tanzimat Fermanı
SORU 10

Osmanlı’nın, aşağıdaki taşra yönetimindeki görevlilerinden hangisinin görevleri arasında, çarşı ve pazarların düzenini sağlamak ve esnaf gruplarını denetlemek vardır?

 • A) Muhtesiplerin
 • B) Kapan eminlerinin
 • C) Beytülmal eminlerinin
 • D) Gümrük ve bâc eminlerinin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticaretin gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

 • A) Tüccarların devlet tarafından özendirilmesi
 • B) Ticaret yolları üzerinde güvenliğin sağlanması
 • C) İşlek ticaret yollarının ülke topraklarından geçmesi
 • D) Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması
SORU 12

Göçebelerin yetiştirdikleri hayvan miktarına göre devlete ödedikleri hayvan vergisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bâc
 • B) Öşür
 • C) Avarız
 • D) Ağnam
SORU 13

I. Lonca ile hükûmet arasındaki ilişkileri yürütür.
II. Gerekli olan ham maddeyi alarak ustalar arasında eşit biçimde dağıtır.
Yaptığı işlerden bahsedilen lonca görevlileri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

I -- > II

 • A) Ehli hibre -- > Nakip
 • B) Yiğitbaşı -- > Çavuş
 • C) Kethüda -- > Yiğitbaşı
 • D) Yiğitbaşı -- > Kethüda
SORU 14

Osmanlı Devleti’nde insan gücünü belirleyen ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmıştır. Bu tarihten önce ülkenin nüfus durumu ile ilgili bilgiler, aşağıdakilerin hangisinden elde edilmiştir?

 • A) Ulûfe defterleri
 • B) Tahrir defterleri
 • C) Şeriye defterleri
 • D) Mahkeme zabıtları
SORU 15

Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi, Osmanlı’nın Kuruluş Döneminin önemli bir seramik merkezidir?

 • A) İznik
 • B) Edirne
 • C) Uşak
 • D) Gördes
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Kanuni Sultan Süleyman Döneminin başarılı hattatlarındandır?

 • A) Yahya Sufi
 • B) Sami Efendi
 • C) Hafız Osman
 • D) Ahmet Karahisarî
SORU 17

İlköğretim, aşağıdaki hangi padişah tarafından zorunlu hâle getirilmiştir?

 • A) III. Selim
 • B) II. Mahmut
 • C) V. Murat
 • D) II. Abdülhamit
SORU 18

Osmanlı eğitim kurumlarından biri olan “Darülhendese”ler, hangi alanda eğitim veren ihtisas medreseleridir?

 • A) Tıp
 • B) Hadis
 • C) Mesnevi
 • D) Matematik
SORU 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemine ait değildir?

 • A) Bursa’daki Yeşil Türbe
 • B) Edirne’deki Selimiye Cami
 • C) İstanbul’daki Bayezid Cami
 • D) İznik’teki Hacı Özbek Cami
SORU 20

Osmanlı Devleti’nde farklı alanlarda eğitim veren medreseler, Cumhuriyet Döneminde hangi tarihte çıkarılan bir kanunla kapatılmıştır?

 • A) 1938
 • B) 1931
 • C) Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
 • D) 1924
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCCABADDCBADBDBD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?