GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Tarih 1 – Test 12014-1. Dönem

SORU 1

• MÖ 209 yılında Hun tahtına çıktı.
• Dünyanın en disiplinli ordusunu kurdu.
• İlk askerî seferini Moğol kökenli Tunghular üzerine yaptı.
Hakkında kısa bilgi verilen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kiok
 • B) İradıcedit
 • C) KünÇin
 • D) Teoman
SORU 2

Türklerin tarih boyunca yayıldıkları yerler arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Harzem
 • B) Orta Avrupa
 • C) Kuzey Afrika
 • D) Çin’in kuzeybatısı
SORU 3

İlk Türklerin göçebe yaşam tarzlarının etkisi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde görülmez?

 • A) Askerî yapıda
 • B) Sanat anlayışlarında
 • C) Çin ile olan ilişkilerde
 • D) Türk Arap ilişkilerinin başlamasında
SORU 4

İlk Türk devletlerinin, toplum yapısı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?

 • A) İl = Devlet
 • B) Urug = Sülale
 • C) Oğuş = Oğul
 • D) Boy = Aileler birliği
SORU 5

Orta Asya kültürleri içerisinde en genci ve en gelişmiş olanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tagar Kültürü
 • B) Karasuk Kültürü
 • C) Kelteminar Kültürü
 • D) Andronova Kültürü
SORU 6

Orhun Abideleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde dikilmiştir?

 • A) Kırgızlar
 • B) Akhunlar
 • C) Uygurlar
 • D) Göktürkler
SORU 7

“IX. ve X. yüzyıllara ait kaynaklarda, Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan coğrafi bölgeye “Türkiye” denmiştir. Bu coğrafi bölge içerisinde Hazar ülkesi “Doğu Türkiye”, _________ ise “Batı Türkiye” olarak adlandırılmıştır.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Bulgaristan
 • B) Macaristan
 • C) Fransa
 • D) İtalya
SORU 8

Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin, Bizans İmparatorluğu ile doğrudan bir ilişkisi olmamıştır?

 • A) Hazarlar
 • B) Avarlar
 • C) Sabarlar
 • D) Karluklar
SORU 9

Kıpçak beylerinden Aybeg tarafından 1250 yılında Mısır’da kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İhşidîler
 • B) Tolunoğulları
 • C) Memlükler
 • D) Eyyubiler 6
SORU 10

Avrupa Hun Devleti’nin dış politikasını;
• Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak,
• Hunların savaştığı barbar kavimlerinin düşmanı olan Batı Roma İmparatorluğu ile de iyi ilişkiler kurulacak
şeklinde belirleyen Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rua
 • B) Uldız
 • C) Attila
 • D) Karaton
SORU 11

Mani dinini kabul eden Bögü Kağan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

 • A) Türgiş
 • B) Karluk
 • C) Kutluk
 • D) Uygur
SORU 12

Talas Savaşı, kaçıncı yüzyılın önemli siyasi olayıdır?

 • A) 7 . yy
 • B) Buzullar
 • C) Bitki örtüsü cılızdır.
 • D) Karstik kayaçlar yaygındır.
SORU 13

Türk ordularından Avrupa orkestralarına geçen çalgılar arasında, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Obua
 • B) Kudüm
 • C) Çevgen
 • D) Piyano
SORU 14

Türk tarihinin ve uygarlığının araştırılmasında, Türklerin kendi yazılı kaynaklarının yanı sıra Çin, İran, Arap ve Bizans gibi farklı bölgelerde kurulan devletlerin yazılı kaynaklarına da başvurmak gerekir.
Verilen bu bilgiden hareketle Türklerle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • A) Ordu millet anlayışına sahiptirler.
 • B) Geleneklerine bağlı olarak yaşamışlardır.
 • C) Değişik uygarlıklarla siyasi ilişkiler kurmuşlardır.
 • D) Tarih boyunca değişik dinlere inanmışlardır.
SORU 15

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hazar Türkleri ile ilgili değildir?

 • A) Kutluk Devleti’ni yıkmışlardır.
 • B) Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir.
 • C) Güney Kafkasya’daki Arap ilerleyişini durdurmuşlardır.
 • D) VII IX. yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa’da asayişi sağlamışlardır.
SORU 16

Düşman karşısında askerî kıtaları en verimli şekilde kullanma sanatına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Totem
 • B) Taktik
 • C) Strateji
 • D) Teçhizat
SORU 17

“_________ , yaptıkları testilerinin ve ağızlı maşrapalarının üstlerini, yapıştırma tekniğini kullanarak motiflerle süslemişlerdir.”
Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • A) Avarlar
 • B) Hazarlar
 • C) Karluklar
 • D) Kırgızlar
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde din ve inanışla ilgili bir kavram değildir?

 • A) Yuğ
 • B) Balbal
 • C) Kurgan
 • D) Koşuk
SORU 19

Türgiş hakanı Sulu Kağan, aşağıdaki Emevi komutanlarından hangisini 721 yılında yaptığı savaşta yenerek Emevileri, Semerkant’a kadar çekilmek zorunda bırakmıştır?

 • A) Said bin Abdülaziz
 • B) Kuteybe bin Müslim
 • C) Ubeydullah bin Ziyad
 • D) Mervan bin Muhammed
SORU 20

Bizanslıların “Eftalitler” adını verdikleri Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Avarlar
 • B) Akhunlar
 • C) Kıpçaklar
 • D) Kumanlar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCDCADBDCBDBDCABCDAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?