Türk Edebiyatı 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Şaman, baksı, kam, koşuk, sagu, sav” terimleri aşağıdaki dönemlerin hangisine aittir?

 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • İslami Dönem Türk Edebiyatı
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan biri değildir?

 • Oğuz Kağan Destanı
 • Ergenekon Destanı
 • Seyran Destanı
 • Manas Destanı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami Dönem Türk Edebiyatı içerisinde yer alır?

 • Millî Edebiyat
 • Halk edebiyatı
 • Tanzimat edebiyatı
 • Edebiyatı Cedide
Soru 4

Herkes tarafından sevilen kimselerin ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden şiirlere ne denir?

 • Sagu
 • Sığıtçı
 • Yuğ
 • Koşuk
Soru 5

Uygur metinleri hangi yüzyıllar arasında yazılmıştır?

 • 5 . yy. 8 . yy.
 • 8 . yy. 10 . yy.
 • 13 . yy. 19 . yy.
 • 11 . yy. 19 . yy. 29
REKLAM
Soru 6

İskender de bir öncü kuvvet göndermişti. Türkler, İskender’in öncülerini bir gece baskınında bozguna uğrattılar. Bir Türk, bir İskender askerini öldürdü. Ölen bu asker, beline altın dolu bir kemer bağlamıştı. Bu kemer parçalandı. Kana bulanmış altınlar yere döküldü. Ertesi gün Türkler, kanlı altınları gördüler. Birbirlerine “Altın Kan” dediler. Bu sözler o çevrede bulunan bir dağın adı oldu. Bugün oraya Altun Han deniliyor.
Bu paragraf aşağıdakilerin hangisine aittir?

 • Şu Destanı
 • Göç Destanı
 • Yaratılış Destanı
 • Gılgamış Destanı
Soru 7

“Ateşten Gömlek” isimli roman aşağıdakilerin hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Naili Kadim
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Halide Edip Adıvar
 • Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 8

Gılgamış Destanı’nın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uzun arayışlardan sonra ölümsüzlük otunu bulup da bir yılana kaptıran zalim Uruk kralı ile arkadaşı Enkidu’nun öyküsü
 • Hun birliğinin dağılmasından sonra Altay Dağları etrafına göç eden Göktürklerin zorlu mücadelesi
 • Troya’nın yıkılışından sonra yurduna dönmek için yola çıkan İthake kralının serüvenleri
 • Yunan sitelerinin Troya şehrini ele geçirmek için giriştikleri savaşlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Cahit Külebi tarafından yazılmış bir destandır?

 • İstiklal Savaşı
 • Çakır’ın Destanı
 • Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda
 • Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “İslamiyet’ten Sonraki Türk Destanları” içerisinde yer almaz?

 • Timur Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Manas Destanı
 • Köroğlu Destanı
Soru 11

Ülkemizde Batılı anlamda edebiyat tarihi çalışmaları Tanzimat Döneminde başlar. Bu alandaki ilk kapsamlı çalışma, yazarın 1928 yılında yayımladığı “Edebiyat Tarihi” adlı eseridir.
Bu paragrafta sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Nihat Sami Banarlı
 • Şükran Kurdakul
 • Fuad Köprülü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yirmisekiz Mehmet Çelebi’ye ait bir eserdir?

 • Fahim Bey ve Biz
 • Türk Edebiyatı Tarihi
 • Fransa Sefaretnamesi
 • Edebiyat Üzerine Makaleler
Soru 13

Aç ne yimes tok ne times.
(Aç ne yemez, tok ne demez.)
Bu cümleye sözlü edebiyatta ne ad verilir?

 • Destan
 • Koşuk
 • Sagu
 • Sav
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

 • Göktürk alfabesinde 14 harf bulunmaktadır.
 • Göktürk yazısı sağdan sola doğru ya da yukarıdan aşağıya doğru yazılır.
 • Uygur alfabesinde, çıkış noktaları birbirine benzeyen sesler aynı harfle gösterilir.
 • Uygur yazısında; harfler, sözcüğün başında, ortasında veya sonunda oluşuna göre şekiller alır.
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisiyle birlikte Türkler, Uygur alfabesini kullanmaya başlamışlardır?

 • Cumhuriyet’in ilanı
 • İslamiyet’in benimsenmesi
 • Göktürk Devleti’nin kurulması
 • Budizm ve Manihaizm’in kabulü
Soru 16

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur

Bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sav
 • Sagu
 • Koşuk
 • Destan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “edebiyat tarihi”nin tanımıdır?

 • Bir ulusun yüzyıllar boyunca meydana getirdiği edebî eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde inceleyen bilim dalı
 • Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı
 • Her milletin kurduğu medeniyetleri ve bunların kendi iç sorunlarını inceleyen bilim
 • Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türk dilinin en eski yazılı metinleridir?

 • Kalyanamkara ve Papamkara
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Siyempi Destanları
 • Göktürk Yazıtları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk destanlarından biridir?

 • Alp Er Tunga Destanı
 • Bozkurt Destanı
 • Türeyiş Destanı
 • Göç Destanı
Soru 20

‘Kalyanamkara ve Papamkara” adlı eser için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aslı Sanskritçedir.
 • Dinsel masal niteliği taşır.
 • Eserde asıl anlatılmak istenen İslamiyet’tir.
 • Türk edebiyatının en önemli eserlerindendir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCBABACACBDCDADBADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler