Türk Edebiyatı 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi anonim halk şiirine ait değildir?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
 • Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır.
 • Manzum eserlerde ölçü hece ölçüsüdür.
Soru 2

Kurtulamam üç nesnenin elinden
Biri firkat biri gurbet biri aşk
Üçü bilmez birbirinin dilinden
Biri firkat biri gurbet biri aşk

(Gevheri)
Bu dörtlüğün durakları aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8 + 3
 • 4 + 4 + 3
 • 4 + 7
 • 3 + 5 + 3 30
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bendiye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahi’’nin diğer isimlerinden biri değildir?

 • Nefes
 • Gazel
 • Topuğ
 • Âyin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir?

 • Terkibibent
 • Âsım Tarihi
 • Gülşen-i Şuara
 • Sefaretname-i Ahmet Resmî
SORU R
Soru 6

Aşağıdaki türkü türlerinden hangisi ezgisine göre isimlendirilmiştir?

 • Bozlak
 • Üçleme
 • Aşk
 • Ölüm
Soru 7

Kasidenin hangi bölümünde şair kendisini över?

 • Girizgâh
 • Tegazzül
 • Fahriye
 • Dua
Soru 8

RUBAİ
Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâmei gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da, mihneti hicrâna
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

(Haletî)
(Hengâmei gam: Gam, dert, tasa vakti.
Mihneti hicrân: Ayrılık derdi, kederi, belası. Dâstan: Destan.)
Bu şiirde “asıl verilmek istenen düşünce” hangi mısrada söylenmiştir?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Battalname’’ için söylenemez?

 • 7000 beyitlik bir destandır.
 • 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Ahmet Yesevî tarafından kaleme alınmıştır.
 • Türklerin yiğitliklerini, Hristiyanlarla yaptıkları savaşları anlatır.
Soru 10

Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır?

 • Ses taklidine
 • Özel bir kıyafete
 • Sahne ve dekora
 • Dinleyici kitlesine
Soru 11

Aşağıdaki metinlerin hangisi Şeyh Galip’e aittir?

 • Garibname
 • Hüsn ü Aşk
 • Kutadgu Bilig
 • Risaletü’n-Nushiyye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Divanı Hikmet”te yer almaz?

 • Dinî hikâyeler
 • Olgun insanın özellikleri
 • Var oluşumuzun nedenleri
 • 12 hayvanlı eski Türk takvimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez?

 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
 • Çokan Velihonov tarafından dünyaya tanıtılmıştır.
 • Yarım uyaklar ve mısra başlarında görülen aliterasyonlar içerir.
 • Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya ve hayat görüşlerini anlatır.
SORU R
Soru 14

Belimizde kılıcımız kirmâni
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir.

(Dadaloğlu)
Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Öğüt
Soru 15

(1) Dereler dolmasaydı
(2) Çiçekler solmasaydı
(3) Ölüm Allah’ın emri
(4) Ayrılık olmasaydı

Numaralandırılmış dizelerden hangileri bu mâninin ‘‘doldurma dizeler’’idir?

 • 1 ve 2
 • 2 ve 3
 • 3 ve 4
 • 2, 3 ve 4
Soru 16

“Atabetü’lHakâyık” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ahlaki ve öğretici bir eserdir.
 • Dörtlük ve beyitlerden oluşur.
 • Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
 • Adı ‘‘Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü’’ anlamına gelir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık konulu halk hikâyelerindendir?

 • Tahir ile Zühre
 • Kerem ile Aslı
 • Âşık Garip
 • Kirmanşah
Soru 18

‘‘Dede Korkut Hikâyeleri’’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türklerin topluluk hâlinde İslamiyet’i kabul etmeleri
 • Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları
 • Araplara Türkçeyi öğretmenin yolları
 • İyi bir devlet yönetiminin esasları
Soru 19

“Kutadgu Bilig”deki kahramanların her biri bir kavramı simgeler. Buna göre Ögdilmiş’in simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saadet
 • Hayat
 • Anlayış
 • Doğruluk
Soru 20

Gazelin en güzel beytine ne denir?

 • Düz gazel
 • Beytü’l-gazel
 • Yekâvâz gazel
 • Musammat gazel
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDBCACDCABDACADDBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler