Türk Edebiyatı 4 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki özelliklerden hangisi anonim halk şiirine ait değildir?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır.
 • Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır.
 • Manzum eserlerde ölçü hece ölçüsüdür.
Soru 2

Kurtulamam üç nesnenin elinden
Biri firkat biri gurbet biri aşk
Üçü bilmez birbirinin dilinden
Biri firkat biri gurbet biri aşk

(Gevheri)
Bu dörtlüğün durakları aşağıdakilerden hangisidir?

 • 8 + 3
 • 4 + 4 + 3
 • 4 + 7
 • 3 + 5 + 3 30
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bendiye
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahi’’nin diğer isimlerinden biri değildir?

 • Nefes
 • Gazel
 • Topuğ
 • Âyin
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tezkiredir?

 • Terkibibent
 • Âsım Tarihi
 • Gülşen-i Şuara
 • Sefaretname-i Ahmet Resmî
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki türkü türlerinden hangisi ezgisine göre isimlendirilmiştir?

 • Bozlak
 • Üçleme
 • Aşk
 • Ölüm
Soru 7

Kasidenin hangi bölümünde şair kendisini över?

 • Girizgâh
 • Tegazzül
 • Fahriye
 • Dua
Soru 8

RUBAİ
Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâmei gamda dâstan söyler imiş
Aşk ehli olup da, mihneti hicrâna
Ben sabr ederim diyen yalan söyler imiş

(Haletî)
(Hengâmei gam: Gam, dert, tasa vakti.
Mihneti hicrân: Ayrılık derdi, kederi, belası. Dâstan: Destan.)
Bu şiirde “asıl verilmek istenen düşünce” hangi mısrada söylenmiştir?

 • Birinci
 • İkinci
 • Üçüncü
 • Dördüncü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Battalname’’ için söylenemez?

 • 7000 beyitlik bir destandır.
 • 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Ahmet Yesevî tarafından kaleme alınmıştır.
 • Türklerin yiğitliklerini, Hristiyanlarla yaptıkları savaşları anlatır.
Soru 10

Meddahlıkta anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanır?

 • Ses taklidine
 • Özel bir kıyafete
 • Sahne ve dekora
 • Dinleyici kitlesine
Soru 11

Aşağıdaki metinlerin hangisi Şeyh Galip’e aittir?

 • Garibname
 • Hüsn ü Aşk
 • Kutadgu Bilig
 • Risaletü’n-Nushiyye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Divanı Hikmet”te yer almaz?

 • Dinî hikâyeler
 • Olgun insanın özellikleri
 • Var oluşumuzun nedenleri
 • 12 hayvanlı eski Türk takvimi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez?

 • Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
 • Çokan Velihonov tarafından dünyaya tanıtılmıştır.
 • Yarım uyaklar ve mısra başlarında görülen aliterasyonlar içerir.
 • Kırgızların geleneklerini, ahlak ve aile hayatlarını, dünya ve hayat görüşlerini anlatır.
REKLAM
Soru 14

Belimizde kılıcımız kirmâni
Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın dağlar bizimdir.

(Dadaloğlu)
Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Koçaklama
 • Öğüt
Soru 15

(1) Dereler dolmasaydı
(2) Çiçekler solmasaydı
(3) Ölüm Allah’ın emri
(4) Ayrılık olmasaydı

Numaralandırılmış dizelerden hangileri bu mâninin ‘‘doldurma dizeler’’idir?

 • 1 ve 2
 • 2 ve 3
 • 3 ve 4
 • 2, 3 ve 4
Soru 16

“Atabetü’lHakâyık” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ahlaki ve öğretici bir eserdir.
 • Dörtlük ve beyitlerden oluşur.
 • Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.
 • Adı ‘‘Türk Dilinin Karşılaştırmalı Sözlüğü’’ anlamına gelir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kahramanlık konulu halk hikâyelerindendir?

 • Tahir ile Zühre
 • Kerem ile Aslı
 • Âşık Garip
 • Kirmanşah
Soru 18

‘‘Dede Korkut Hikâyeleri’’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türklerin topluluk hâlinde İslamiyet’i kabul etmeleri
 • Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları
 • Araplara Türkçeyi öğretmenin yolları
 • İyi bir devlet yönetiminin esasları
Soru 19

“Kutadgu Bilig”deki kahramanların her biri bir kavramı simgeler. Buna göre Ögdilmiş’in simgelediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saadet
 • Hayat
 • Anlayış
 • Doğruluk
Soru 20

Gazelin en güzel beytine ne denir?

 • Düz gazel
 • Beytü’l-gazel
 • Yekâvâz gazel
 • Musammat gazel
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDBCACDCABDACADDBCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler