Türk Edebiyatı 5 Dersi 2013 - 2014 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit Tarhan’a ait bir eser değildir?

 • Tarık
 • Nesteren
 • Sergüzeşt
 • Duhteri Hindu
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi öğretici metinlerden biridir?

 • Cezmi
 • İntibah
 • Vatan Mersiyesi
 • Tercümanı Ahvâl Mukaddimesi
Soru 3

İlk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tasviri Efkar
 • Tercümanı Ahval
 • Ceridei Havadis
 • Takvimi Vekayi
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisi Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının temsilcilerinden biridir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Samipaşazâde Sezai
 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

 • Hikâye ve romanlarda temalar günlük hayattan, tarihten alınmıştır.
 • Beyitlerde konu bütünlüğü yerine, beyitlerin tek başına güzelliğine önem verilmiştir.
 • Fransız edebiyatı örnek alındığından bu edebiyatta görülen akımların etkisinde kalınmıştır.
 • İlk zamanlarda divan edebiyatı nazım biçimleri kullanılmış, eski biçimlerde yeni düşünceler işlenmiştir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü tiyatro değildir?

 • İntibah
 • Gülnihâl
 • Âkif Bey
 • Zavallı Çocuk
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Recaizâde Mahmut Ekrem’in roman türünde yazdığı bir eserdir?

 • Zemzeme
 • Nijat Ekrem
 • Afife Anjelik
 • Araba Sevdası
Soru 8

Terkibi bendlerde bentlerin her birine ne ad verilir?

 • Terkiphane
 • Vasıta
 • Tercii bend
 • Beyit
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

 • Batı’dan alınan yeni nazım biçimleri de kullanılmıştır.
 • “Sanat toplum içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
 • Açık anlatım, yerini kapalı ve sanatlı bir anlatıma bırakmıştır.
 • Edebiyatımızdaki ilk realist roman bu dönemde yazılmıştır.
Soru 10

Şinasi’yle birlikte edebiyatımızdaki ilk Türkçe özel gazeteyi çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agâh Efendi
 • Şemsettin Sami
 • Yusuf Kâmil Paşa
 • Mustafa Reşit Paşa
Soru 11

Abdülhak Hamit Tarhan’ın eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı bir mersiyedir. Bu eserin tamamı 295 benttir. Bentlerde aabb, aaxa tarzı uyak kullanılmıştır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sahra
 • İçli Kız
 • Makber
 • Vatan Mersiyesi
Soru 12

İnsan ve toplum yaşantısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatılması sanatına ne ad verilir?

 • Resim
 • Edebiyat
 • Sosyoloji
 • Müzik
Soru 13

İlk tiyatro eseri olan “Şair Evlenmesi”nin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Opera
 • Trajedi
 • Dram
 • Komedi 26
REKLAM
Soru 14

“Küçük Şeyler” aşağıdaki edebiyatçılardan hangisinin eseridir?

 • Sami Paşazâde Sezâî
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Ahmet Vefik Paşa
 • Şemsettin Sami
Soru 15

Türk edebiyatındaki ilk yerli roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zehra
 • Sergüzeşt
 • Taaşşukı Talat ve Fitnat
 • Felâtun Bey ile Rakım Efendi
Soru 16

Türk edebiyatında ilk makaleyi yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şinasi
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
Soru 17

Aşağıdaki yazareser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Leylâ ve Mecnun Fuzulî
 • Çarhnâme Ahmet Fakih
 • Mesnevî Mevlânâ Celâleddini Rumî
 • Hüsn ü Aşk Nâbî
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında ilk oynanan tiyatrodur?

 • Şair Evlenmesi
 • Vatan yahut Silistre
 • Macerayı Aşk
 • Eşber
Soru 19

1839’da Mustafa Reşit Paşa tarafından halka, Gülhane Parkı’nda okunan ferman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Islahat Fermanı
 • Tercümanı Ahval
 • Tanzimat Fermanı
 • Tercümei Manzume
Soru 20

Vatan şairi olarak tanınan sanatçı, edebiyatımızın pek çok alanında eserler verdi. Eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet vb. gibi kavramları işledi. Halkın bilinçlenip gelişmesi için sanatı bir araç olarak gördü. Vatan Yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Tahribi Harabat eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada tanıtılan edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Muallim Naci
 • Ziya Paşa
 • Namık Kemal
 • Samipaşazâde Sezai
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDABADABACBDACADBCC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler