GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Yunanistan, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını, aşağıdaki hangi savaş sırasında işgal etmiştir?

 • A) 93 Harbi
 • B) I. Dünya Savaşı
 • C) I. Balkan Savaşı
 • D) Trablusgarp Savaşı
SORU 2

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla, aşağıdaki hangi cephede savaşmıştır?

 • A) Çanakkale Cephesi
 • B) Kafkasya Cephesi
 • C) Kanal Cephesi
 • D) Irak Cephesi
SORU 3

İtilaf Devletleri ile İtalya arasındaki ilk görüş ayrılığı, aşağıdaki konferansların hangisinde yaşanmıştır?

 • A) Berlin Konferansı
 • B) Londra Konferansı
 • C) Paris Barış Konferansı
 • D) Lozan Barış Konferansı
SORU 4

“Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı sonunda barış mütarekesini imzalamasında __________ etkili olmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • A) Almanların mağlup olması
 • B) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
 • C) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
 • D) İtilaf Devletleri’nin savaşta galip gelmesi
SORU 5

Sevr Antlaşması’nda Boğazlarla ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boğazların yönetimi İngiltere’ye verilecektir.
 • B) Boğazlar, savaş zamanında tüm devletlerin gemilerine kapatılacaktır.
 • C) Boğazlar, savaş zamanında sadece savaşa katılmış olan devletlerin gemilerine açılacaktır.
 • D) Boğazlar, savaş ve barış fark etmeksizin tüm devletlerin gemilerine açık bulundurulacaktır.
SORU 6

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Trablusgarp Savaşı sırasında binbaşılığa terfi etmiştir.
 • B) 1909 yılında İstanbul Harp Okulundan mezun olmuştur.
 • C) Balkan Savaşları’nın sona ermesiyle Sofya Ataşemiliterliği’ne atanmıştır.
 • D) İstanbul Harp Akademisinden mezun olduktan sonra, merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da görev almıştır.
SORU 7

Halifeliğin, İslam milletleri üzerinde birleştirici bir özelliğinin kalmadığını gösteren tarihî olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) I. Dünya Savaşı
 • B) II. Dünya Savaşı
 • C) II. Balkan Savaşı
 • D) Trablusgarp Savaşı
SORU 8

İngiltere ve Fransa, aşağıdaki hangi antlaşma ile İstanbul ve Boğazların Rusya’ya verilmesini kabul etmiştir?

 • A) Saint Jean de Maurienne Antlaşması
 • B) Sykes - Picot Antlaşması
 • C) İstanbul Antlaşması
 • D) Londra Antlaşması
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi, Rumlar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

 • A) Taşnak Cemiyeti
 • B) Pontus Cemiyeti
 • C) Mavri Mira Cemiyeti
 • D) Etniki Eterya Cemiyeti
SORU 10

Sivas Kongresi sonunda, kongre adına bütün işleri yürütmek için “Heyet-i Temsiliye” kurulmuştur.
Sivas Kongresi’nde bu heyetin oluşturulması, aşağıdakilerden hangisine yönelik bir uygulama olabilir?

 • A) Padişahı değiştirmeye
 • B) Çabuk karar alma ve uygulamaya
 • C) Dağlarda millî çeteler oluşturmaya
 • D) Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermeye
SORU 11

Millî Mücadele Döneminde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • A) Havza Genelgesi’nde
 • B) Amasya Genelgesi’nde
 • C) Erzurum Kongresi’nde
 • D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
SORU 12

Erzurum Kongresi’nde, doğu illerinde kurulmuş olan millî cemiyetler, aşağıdaki hangi isim altında örgütlenmişlerdir?

 • A) Teali İslam Cemiyeti
 • B) Cenubî Garbi Kafkas Hükûmeti
 • C) Erzurum Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
 • D) Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 8
SORU 13

Misakımillî’nin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kapitülasyonları reddetmesi
 • B) Müslüman halkın haklarını koruması
 • C) Millî ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmesi
 • D) Komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarını gözetmesi
SORU 14

İstanbul’un işgali sırasında görevde bulunan Osmanlı hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Salih Paşa Hükûmeti
 • B) Ali Rıza Paşa Hükûmeti
 • C) Damat Ferit Paşa Hükûmeti
 • D) Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti
SORU 15

Fransa, aşağıdaki zaferlerin hangisinden sonra Yeni Türk Devleti’ni tanımıştır?

 • A) İkinci İnönü Muharebesi
 • B) Birinci İnönü Muharebesi
 • C) Başkomutan Meydan Muharebesi
 • D) Sakarya Meydan Muharebesi
SORU 16

Ortodoks kiliselerinin başkanına ne ad verilir?

 • A) Papa
 • B) Patrik
 • C) Şaman
 • D) Haham
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

 • A) Hatay sorununu çözmüştür.
 • B) Yunan kuvvetleri, Doğu Trakya’yı boşaltmıştır.
 • C) Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası sona ermiştir.
 • D) İngiliz kamuoyunu yanıltan başbakan Lloyd George, ilk seçimlerde iktidarını kaybetmiştir.
SORU 18

I. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.”
II. “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
”Mustafa Kemal Paşa’nın, Sakarya Meydan Muharebesi ile Başkomutan Meydan Muharebesi’nde verdiği emirlere bakarak, bu iki savaşın karakterleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I -- > II

 • A) Savunma -- > Vur - Kaç
 • B) Taarruz -- > Çekilme
 • C) Taarruz -- > Savunma
 • D) Savunma -- > Taarruz
SORU 19

Lozan Barış Konferansı görüşmelerine, Türk Hükûmetini temsilen giden heyetin başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Dışişleri Bakanı İsmet İnönü
 • B) Trabzon Milletvekili Hasan Saka
 • C) Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy
 • D) Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Hükûmetini artık tanımadığının bir göstergesidir?

 • A) Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltması
 • B) Mudanya’da İstanbul ve Boğazları, TBMM yönetimine bırakması
 • C) İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması’nı imzalaması
 • D) İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’na İstanbul Hükûmetini de davet etmesi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCCDBACABBDCADBADAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?