Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yunanistan, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adalarını, aşağıdaki hangi savaş sırasında işgal etmiştir?

 • 93 Harbi
 • I. Dünya Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
Soru 2

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla, aşağıdaki hangi cephede savaşmıştır?

 • Çanakkale Cephesi
 • Kafkasya Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Irak Cephesi
Soru 3

İtilaf Devletleri ile İtalya arasındaki ilk görüş ayrılığı, aşağıdaki konferansların hangisinde yaşanmıştır?

 • Berlin Konferansı
 • Londra Konferansı
 • Paris Barış Konferansı
 • Lozan Barış Konferansı
Soru 4

“Osmanlı Devleti’nin, I. Dünya Savaşı sonunda barış mütarekesini imzalamasında __________ etkili olmuştur.”
Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • Almanların mağlup olması
 • Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi
 • Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
 • İtilaf Devletleri’nin savaşta galip gelmesi
Soru 5

Sevr Antlaşması’nda Boğazlarla ilgili hüküm, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Boğazların yönetimi İngiltere’ye verilecektir.
 • Boğazlar, savaş zamanında tüm devletlerin gemilerine kapatılacaktır.
 • Boğazlar, savaş zamanında sadece savaşa katılmış olan devletlerin gemilerine açılacaktır.
 • Boğazlar, savaş ve barış fark etmeksizin tüm devletlerin gemilerine açık bulundurulacaktır.
REKLAM
Soru 6

Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Trablusgarp Savaşı sırasında binbaşılığa terfi etmiştir.
 • 1909 yılında İstanbul Harp Okulundan mezun olmuştur.
 • Balkan Savaşları’nın sona ermesiyle Sofya Ataşemiliterliği’ne atanmıştır.
 • İstanbul Harp Akademisinden mezun olduktan sonra, merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’da görev almıştır.
Soru 7

Halifeliğin, İslam milletleri üzerinde birleştirici bir özelliğinin kalmadığını gösteren tarihî olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
Soru 8

İngiltere ve Fransa, aşağıdaki hangi antlaşma ile İstanbul ve Boğazların Rusya’ya verilmesini kabul etmiştir?

 • Saint Jean de Maurienne Antlaşması
 • Sykes - Picot Antlaşması
 • İstanbul Antlaşması
 • Londra Antlaşması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Rumlar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

 • Taşnak Cemiyeti
 • Pontus Cemiyeti
 • Mavri Mira Cemiyeti
 • Etniki Eterya Cemiyeti
Soru 10

Sivas Kongresi sonunda, kongre adına bütün işleri yürütmek için “Heyet-i Temsiliye” kurulmuştur.
Sivas Kongresi’nde bu heyetin oluşturulması, aşağıdakilerden hangisine yönelik bir uygulama olabilir?

 • Padişahı değiştirmeye
 • Çabuk karar alma ve uygulamaya
 • Dağlarda millî çeteler oluşturmaya
 • Düzenli ordunun ihtiyaçlarını gidermeye
Soru 11

Millî Mücadele Döneminde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

 • Havza Genelgesi’nde
 • Amasya Genelgesi’nde
 • Erzurum Kongresi’nde
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde
Soru 12

Erzurum Kongresi’nde, doğu illerinde kurulmuş olan millî cemiyetler, aşağıdaki hangi isim altında örgütlenmişlerdir?

 • Teali İslam Cemiyeti
 • Cenubî Garbi Kafkas Hükûmeti
 • Erzurum Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
 • Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 8
Soru 13

Misakımillî’nin en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kapitülasyonları reddetmesi
 • Müslüman halkın haklarını koruması
 • Millî ve bölünmez bir Türk ülkesinin sınırlarını çizmesi
 • Komşu ülkelerdeki Müslüman halkların haklarını gözetmesi
REKLAM
Soru 14

İstanbul’un işgali sırasında görevde bulunan Osmanlı hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Salih Paşa Hükûmeti
 • Ali Rıza Paşa Hükûmeti
 • Damat Ferit Paşa Hükûmeti
 • Ahmet Tevfik Paşa Hükûmeti
Soru 15

Fransa, aşağıdaki zaferlerin hangisinden sonra Yeni Türk Devleti’ni tanımıştır?

 • İkinci İnönü Muharebesi
 • Birinci İnönü Muharebesi
 • Başkomutan Meydan Muharebesi
 • Sakarya Meydan Muharebesi
Soru 16

Ortodoks kiliselerinin başkanına ne ad verilir?

 • Papa
 • Patrik
 • Şaman
 • Haham
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

 • Hatay sorununu çözmüştür.
 • Yunan kuvvetleri, Doğu Trakya’yı boşaltmıştır.
 • Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası sona ermiştir.
 • İngiliz kamuoyunu yanıltan başbakan Lloyd George, ilk seçimlerde iktidarını kaybetmiştir.
Soru 18

I. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.”
II. “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
”Mustafa Kemal Paşa’nın, Sakarya Meydan Muharebesi ile Başkomutan Meydan Muharebesi’nde verdiği emirlere bakarak, bu iki savaşın karakterleri için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I -- > II

 • Savunma -- > Vur - Kaç
 • Taarruz -- > Çekilme
 • Taarruz -- > Savunma
 • Savunma -- > Taarruz
Soru 19

Lozan Barış Konferansı görüşmelerine, Türk Hükûmetini temsilen giden heyetin başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dışişleri Bakanı İsmet İnönü
 • Trabzon Milletvekili Hasan Saka
 • Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy
 • Doğu Cephesi Komutanı Kâzım Karabekir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Hükûmetini artık tanımadığının bir göstergesidir?

 • Yunanlıların Doğu Trakya’yı boşaltması
 • Mudanya’da İstanbul ve Boğazları, TBMM yönetimine bırakması
 • İtilaf Devletleri’nin, Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması’nı imzalaması
 • İtilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’na İstanbul Hükûmetini de davet etmesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCCDBACABBDCADBADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?