GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Devlet içinde kanunları uygulayan güce ne ad verilir?

 • A) Hükümet
 • B) Sayıştay
 • C) Üniversite
 • D) Muhalefet partisi
SORU 2

Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki fırkalardan (partilerden) hangisinin kapanmasına neden olmuştur?

 • A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • B) İttihat ve Terakki Fırkası
 • C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
SORU 3

Türkiye İktisat Kongresi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir’de toplanmıştır?

 • A) 23 Nisan 1920
 • B) 17 Şubat 1923
 • C) 29 Ekim 1923
 • D) 03 Mart 1924 11
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, “siyasi” alanla ilgili yapılan yeniliklerden biridir?

 • A) Halifeliğin kaldırılması
 • B) Saat ve takvimin değiştirilmesi
 • C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • D) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü
SORU 5

Toplumda sosyal üstünlük veya sınıf farkı anlayışına sebep olan unvan ve lakapların kullanılmasının yasaklanması, Atatürk’ün hangi ilkesine uygun bir gelişmedir?

 • A) Cumhuriyetçilik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) Halkçılık
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın gelişmesini sağlamak amacıyla yapılan yeniliklerden biri değildir?

 • A) Aşar vergisinin kaldırılması
 • B) Köylüye ucuz tohum sağlanması
 • C) Türkiye İş Bankasının kurulması
 • D) Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim politikasına ters düşer?

 • A) Eğitimin paralı olması
 • B) Eğitimin çağdaş olması
 • C) Eğitimin uygulamalı olması
 • D) Eğitimin, ara meslek elemanı yetiştirmesi
SORU 8

“Selçuklularda ----I---, Osmanlılarda ---II---, daha sonraları ---III--- ve yakın tarihte de Jandarma, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askerî kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler.”
Verilen bilgi cümlesinde, numaralandırılarak boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • A) Subaşılar -- > Şurta -- > Zaptiyeler
 • B) Zaptiyeler -- > Şurta -- > Subaşılar
 • C) Şurta -- > Subaşılar -- > Zaptiyeler
 • D) Zaptiyeler -- > Şurta -- > Subaşılar
SORU 9

Aşağıdaki devletlerden hangileri, Türkiye’nin, Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesi için Genel Kurula teklif vermiştir?
I. İspanya
II. Yunanistan
III. Almanya
IV. İngiltere

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) I, II ve III
 • D) I, II, III ve IV
SORU 10

Atatürk’ün, “Milletlerin arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması, medenî insanlığın başlıca dileği olmalıdır.” sözünün ana düşüncesi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • A) Dünya barışı
 • B) Çağdaşlaşma
 • C) Ulusal egemenlik
 • D) Millî bağımsızlık
SORU 11

Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Atatürk Dönemi’nde yaşanmamıştır?

 • A) Nüfus mübadelesi
 • B) Yabancı okullar
 • C) Hatay Sorunu
 • D) Kardak Krizi
SORU 12

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde görülen aşağıdaki sorunlar, yapılan hangi inkılap hareketi ile çözüme kavuşturulmuştur?
• Medreselerde verilen eğitimin çağın gerisinde kalması
• Ülke genelinde kültür ikiliğinin yaşanması
• Azınlık okullarının amaçları dışında çalışması

 • A) Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılmasıyla
 • B) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla
 • C) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle
 • D) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla
SORU 13

Lozan Barış Antlaşması’nda, Türkiye ile Irak arasındaki sınır sorunu, hangi iki devletin görüşmeleri sonrasındaki sonuca bırakılmıştır?

 • A) İngiltere - Fransa
 • B) Türkiye - İngiltere
 • C) Türkiye - Yunanistan
 • D) Türkiye - Sovyet Rusya
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde açılan okullardan biri değildir?

 • A) Darülfünun
 • B) Orta Ziraat Mektebi
 • C) Musiki Muallim Mektebi
 • D) Güzel Sanatlar Akademisi
SORU 15

Devletin, I. Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ekonomiye müdahalesi, Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığına kanıt olarak gösterilebilir?

 • A) Laiklik
 • B) Halkçılık
 • C) Devletçilik
 • D) İnkılapçılık
SORU 16

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlar?

 • A) Laiklik
 • B) Milliyetçilik
 • C) Devletçilik
 • D) İnkılapçılık 12
SORU 17

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yıldız Sarayı
 • B) Çırağan Sarayı
 • C) Topkapı Sarayı
 • D) Dolmabahçe Sarayı
SORU 18

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, aşağıdaki hangi olay sonrasında “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni yayımlamıştır?

 • A) Kore Savaşı
 • B) I. Dünya Savaşı
 • C) II. Dünya Savaşı
 • D) Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması
SORU 19

II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlığı makamında görev yapan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İsmet İnönü
 • B) Celal Bayar
 • C) Cemal Gürsel
 • D) Cevdet Sunay
SORU 20

Aşağıdaki devletlerden hangisi, 17 Mart 1948 tarihinde kurulan Batı Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biri değildir?

 • A) Belçika
 • B) Almanya
 • C) Hollanda
 • D) Lüksemburg
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADBADCACBADCBACBDCAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?