Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Devlet içinde kanunları uygulayan güce ne ad verilir?

 • Hükümet
 • Sayıştay
 • Üniversite
 • Muhalefet partisi
Soru 2

Şeyh Sait İsyanı, aşağıdaki fırkalardan (partilerden) hangisinin kapanmasına neden olmuştur?

 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Soru 3

Türkiye İktisat Kongresi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde İzmir’de toplanmıştır?

 • 23 Nisan 1920
 • 17 Şubat 1923
 • 29 Ekim 1923
 • 03 Mart 1924 11
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, “siyasi” alanla ilgili yapılan yeniliklerden biridir?

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Saat ve takvimin değiştirilmesi
 • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü
Soru 5

Toplumda sosyal üstünlük veya sınıf farkı anlayışına sebep olan unvan ve lakapların kullanılmasının yasaklanması, Atatürk’ün hangi ilkesine uygun bir gelişmedir?

 • Cumhuriyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • Halkçılık
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın gelişmesini sağlamak amacıyla yapılan yeniliklerden biri değildir?

 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Köylüye ucuz tohum sağlanması
 • Türkiye İş Bankasının kurulması
 • Yüksek Ziraat Enstitüsünün açılması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eğitim politikasına ters düşer?

 • Eğitimin paralı olması
 • Eğitimin çağdaş olması
 • Eğitimin uygulamalı olması
 • Eğitimin, ara meslek elemanı yetiştirmesi
Soru 8

“Selçuklularda ----I---, Osmanlılarda ---II---, daha sonraları ---III--- ve yakın tarihte de Jandarma, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüten askerî kolluk teşkilatları olarak görülmektedirler.”
Verilen bilgi cümlesinde, numaralandırılarak boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I -- > II -- > III

 • Subaşılar -- > Şurta -- > Zaptiyeler
 • Zaptiyeler -- > Şurta -- > Subaşılar
 • Şurta -- > Subaşılar -- > Zaptiyeler
 • Zaptiyeler -- > Şurta -- > Subaşılar
Soru 9

Aşağıdaki devletlerden hangileri, Türkiye’nin, Milletler Cemiyetine üye olarak kabul edilmesi için Genel Kurula teklif vermiştir?
I. İspanya
II. Yunanistan
III. Almanya
IV. İngiltere

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I, II ve III
 • I, II, III ve IV
Soru 10

Atatürk’ün, “Milletlerin arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması, medenî insanlığın başlıca dileği olmalıdır.” sözünün ana düşüncesi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Dünya barışı
 • Çağdaşlaşma
 • Ulusal egemenlik
 • Millî bağımsızlık
Soru 11

Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Atatürk Dönemi’nde yaşanmamıştır?

 • Nüfus mübadelesi
 • Yabancı okullar
 • Hatay Sorunu
 • Kardak Krizi
Soru 12

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde görülen aşağıdaki sorunlar, yapılan hangi inkılap hareketi ile çözüme kavuşturulmuştur?
• Medreselerde verilen eğitimin çağın gerisinde kalması
• Ülke genelinde kültür ikiliğinin yaşanması
• Azınlık okullarının amaçları dışında çalışması

 • Türk Medenî Kanunu’nun çıkarılmasıyla
 • Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla
 • Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulüyle
 • Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasıyla
Soru 13

Lozan Barış Antlaşması’nda, Türkiye ile Irak arasındaki sınır sorunu, hangi iki devletin görüşmeleri sonrasındaki sonuca bırakılmıştır?

 • İngiltere - Fransa
 • Türkiye - İngiltere
 • Türkiye - Yunanistan
 • Türkiye - Sovyet Rusya
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde açılan okullardan biri değildir?

 • Darülfünun
 • Orta Ziraat Mektebi
 • Musiki Muallim Mektebi
 • Güzel Sanatlar Akademisi
Soru 15

Devletin, I. Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ekonomiye müdahalesi, Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığına kanıt olarak gösterilebilir?

 • Laiklik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık
Soru 16

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlar?

 • Laiklik
 • Milliyetçilik
 • Devletçilik
 • İnkılapçılık 12
Soru 17

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saray, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldız Sarayı
 • Çırağan Sarayı
 • Topkapı Sarayı
 • Dolmabahçe Sarayı
Soru 18

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, aşağıdaki hangi olay sonrasında “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni yayımlamıştır?

 • Kore Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
 • Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması
Soru 19

II. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin cumhurbaşkanlığı makamında görev yapan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsmet İnönü
 • Celal Bayar
 • Cemal Gürsel
 • Cevdet Sunay
Soru 20

Aşağıdaki devletlerden hangisi, 17 Mart 1948 tarihinde kurulan Batı Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biri değildir?

 • Belçika
 • Almanya
 • Hollanda
 • Lüksemburg
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBADCACBADCBACBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?