GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 • A) Akılcı ve gerçekçi olmalı
 • B) Meraklı ve iyi bir gözlemci olmalı
 • C) Yaptığı çalışmalarda dikkatli, kararlı, şüpheci ve sabırlı olmalı
 • D) Daha önce yapılan gözlem ve deneyleri tekrar tekrar yapmalı
SORU 2

Bilimsel bir problem için önerilen geçici çözüm yoluna ne denir?

 • A) Hipotez
 • B) Gözlem
 • C) Veri
 • D) Kanun
SORU 3

1800’lü yıllarda yaptığı çalışmalarla, mikroskobik canlıların fermantasyona neden olduğunu ve kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Galileo
 • B) Pasteur
 • C) Wilmut
 • D) Mendel
SORU 4

Hücrenin yapı, görev ve çoğalma ile ilgili özelliklerini inceleyen bilim dalına ne denir?

 • A) Sitoloji
 • B) Biyokimya
 • C) Embriyoloji
 • D) Moleküler Biyoloji
SORU 5

I. Tıp
II. Ekoloji
III. Jeoloji
Verilenlerden hangileri biyolojinin uygulama alanlarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

Herhangi bir canlıdan alınan dokunun uygun ortamda saklanması ve bu ortamlarda büyüme yeteneğini kazanmasını sağlayan tekniğe ne ad verilir?

 • A) Boyama tekniği
 • B) Vital inceleme
 • C) Kesit alma
 • D) Doku kültürü
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen canlı (biyotik) etmenlerdendir?

 • A) Işık
 • B) Sıcaklık
 • C) Ayrıştırıcılar
 • D) Toprak ve mineraller
SORU 8

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde büyük çoğunlukla ototrof beslenme görülür?

 • A) Protistler
 • B) Bitkiler
 • C) Mantarlar
 • D) Hayvanlar
SORU 9

Bir arada yaşayan canlılardan bir tanesi zarar görürken, diğer canlı bu ortaklıktan yarar görüyorsa, bu birlikteliğe ne ad verilir?

 • A) Herbivor
 • B) Karnivor
 • C) Kommensalizm
 • D) Parazit yaşam 39
SORU 10

I. Çekirge
II. Kurbağa
III. Balina
IV. Bitki
Verilen canlılardan bir besin zinciri oluşturmak istersek, kaç numaralı canlı bu besin zincirinin dışında kalır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 11

I. Canlılar oksijeni, organik maddelerin parçalanmasında kullanır.
II. Yanma olayı için oksijen gereklidir.
Oksijenle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonu ifade eder?

 • A) Karadeniz’deki hamsiler
 • B) İç Anadolu’daki bitkiler
 • C) Van Gölü’ndeki canlılar
 • D) Konya Ovası’ndaki göller
SORU 13

Bir popülasyonun yaş dağılımına bakıldığında, genç bireylerin fazla olduğu tespit ediliyor. Bu popülasyon için ne söylenebilir?

 • A) Dengededir.
 • B) Küçülmektedir.
 • C) Büyümektedir.
 • D) Zamanla yok olacaktır.
SORU 14

I. Kara komünitelerinde bitki türleri baskındır.
II. Su komünitelerinde balık türleri baskındır.
Yukarıda komünitelerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 15

Tarımsal aktiviteler sonucu, sulara bol miktarda azot ve fosfor bileşiklerinin karışmasından dolayı ortamda aşırı bitki üremesine ne ad verilir?

 • A) Popülasyon
 • B) Süksesyon
 • C) Ötrofikasyon
 • D) Biyosfer
SORU 16

Yeşil alanların tahrip edilmesi ve fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu atmosferde aşağıda verilenlerden hangisinin oranı giderek artmaktadır?

 • A) Azot
 • B) Argon
 • C) Oksijen
 • D) Refleks
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olabilen etmenlerden değildir?

 • A) Erozyon
 • B) Plansız kentleşme
 • C) Evsel, sanayi ve hastane atıkları
 • D) Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili değildir?

 • A) Toprağın yanlış kullanımı önlenmeli
 • B) Ormanların ve bitki örtüsünün tahribi önlenmeli
 • C) Nükleer silahlar kontrol altına alınmalı
 • D) Verimli arazinin yerleşim birimi olarak kullanılmasına izin verilmemeli
SORU 19

Beyine iletilmeksizin bir impulsa karşı verilen yanıta ne denir?

 • A) Nasti
 • B) Refleks
 • C) Adaptasyon
 • D) Tropizma
SORU 20

“Canlı kendiliğinden var olabilir, yani cansız maddelerden kendiliğinden meydana gelebilir.”
Yukarıda verilen bilgi, hayatın başlangıcı ile ilgili hangi görüşe aittir?

 • A) Ototrof
 • B) Abiyogenez
 • C) Heterotrof
 • D) Panspermia
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABABDCBDCCACACDACBB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?