GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

I. Fotosentez
II. Hareket, kasılma
III. Oksijenli solunum
Yukarıda verilenlerden hangileri endotermik reaksiyonlardandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 2

ATP’nin dışarıya verdiği enerji, yapısında bulunan hangi moleküller arasındaki yüksek enerjili bağlardan sağlanır?

 • A) Adenin ve riboz
 • B) Adenin ve fosfat
 • C) Fosfat ve fosfat
 • D) Riboz ve fosfat
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi hidroliz olayına örnektir?

 • A) Nişastadan glikoz oluşması
 • B) ADP ve fosfattan ATP oluşması
 • C) Aminoasitlerden protein oluşması
 • D) Yağ asitleri ve gliserolden trigliserit oluşması
SORU 4

I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri ile ATP sentezi yapılmaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 5

Glikoliz reaksiyonunda bir molekül glikozu früktozdifosfata dönüştürmek için kaç ATP gereklidir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 6

Glikoliz reaksiyonları hücrelerin hangi bölümünde gerçekleşir?

 • A) Zar
 • B) Çekirdek
 • C) Sitoplazma
 • D) Mitokondri
SORU 7

Enerji elde etmek için glikozun etil alkol veya laktik asite kadar parçalanması olayına ne ad verilir?

 • A) Dehidrasyon
 • B) Fermantasyon
 • C) Fotofosforilasyon
 • D) Oksijenli solunum
SORU 8

Kasların kasılması sırasında aşağıda verilenlerden hangisinin miktarı artar?

 • A) Glikoz
 • B) Oksijen
 • C) ATP
 • D) ADP
SORU 9

Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapamaz?

 • A) Alg
 • B) Siyanobakteri
 • C) Öglena
 • D) Maya mantarı
SORU 10

Engelmann’ın deneyinde gözlemlendiğine göre, fotosentez en az hangi dalga boyundaki ışıkta gerçekleşir?

 • A) Mor
 • B) Mavi
 • C) Yeşil
 • D) Kırmızı
SORU 11

Devirsiz fotofosforilasyon olayında aşağıdakilerden hangisi üretilir?

 • A) CO2
 • B) ATP
 • C) H2O
 • D) Klorofil
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi CO2 yoğunluğuna göre fotosentez hızını gösteren grafik olabilir?
( ..FH= Fotosentez hızı)

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 13

I. Glikoliz, oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında aynıdır.
II. Glikoliz sonucunda oluşan pirüvik asit oksijenli solunumda sitoplazmada birikerek başka reaksiyonlara girmez.
Yukarıda oksijenli ve oksijensiz solunum ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 • A) Yalnız I doğru
 • B) Yalnız II doğru
 • C) Her ikisi de doğru
 • D) Hücrenin yapısına katılmazlar.
SORU 14

Krebs çemberi reaksiyonları mitokondrinin hangi bölümünde gerçekleşir?

 • A) Krista
 • B) Matriks
 • C) İç zar
 • D) Dış zar
SORU 15

Krebs çemberi ve elektron taşıma sisteminde, elektronların enerjilerinin en düşük düzeyde bağlandığı molekül hangisidir?

 • A) Oksijen
 • B) Koenzim Q
 • C) Sitokrom b
 • D) Sitokrom C
SORU 16

I. Adenin
II. Deoksiriboz
III. Fosfat grubu
DNA’nın yapısını dört çeşit nükleotit oluşturur. DNA’nın bütün nükleotidlerinde yukarıda verilenlerden hangileri aynıdır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Tüm canlılarda DNA molekülündeki organik bazların oranları ile ilgili olarak yukarıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 18

DNA’nın genetik bilgiyi aktardığına dair ilk kanıt, aşağıdaki canlılardan hangisiyle yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir?

 • A)
 • B) Bakteri
 • C) Mantar
 • D) Bitki
SORU 19

Aşağıda DNA’nın kendisini eşlemesiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • A) Alg
 • B) Eşleme sırasında enzimler kullanılır.
 • C) Eşleme yapılırken ATP harcanır.
 • D) DNA kendini yarı korunumlu eşler.
SORU 20

RNA’da bulunan 5 C’lu şekere ne ad verilir?

 • A) DNA’nın kendini eşlemesi sadece vücut hücrelerinde görülür.
 • B) Glikoz
 • C) Riboz
 • D) Deoksiriboz
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADBCBDDCBDABACCADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?