GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 3 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

Kayaçlar kaç ana gruba ayrılmıştır?

 • A) 2
 • B) 3
 • C) 4
 • D) 5
SORU 2

Organik tortul kayaçların oluşumuna sebep olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çeşitli doğal afetler
 • B) Yüzeye çıkan mağmanın ani soğuması
 • C) Bitki ve hayvan kalıntılarının birikmesi
 • D) Kayaçların basınç ve sıcaklık altında kalması
SORU 3

İki kıtasal levhanın birbirine yaklaştığı yerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • A) Litosfer kalınlaşıp sıra dağlar oluşur.
 • B) Litosfer incelip geniş ovalar oluşur.
 • C) Volkanik faliyetler artıp dağlar oluşur.
 • D) Çukurlaşma başlar bu alanları deniz suları doldurur.
SORU 4

Okyanus sularının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Baki
 • B) Enlem
 • C) Rüzgârlar
 • D) Basınç merkezleri
SORU 5

Finlandiya, İsveç, Kanada gibi kuzey ülkelerinde hangi göl tipi daha yaygındır?

 • A) Karstik
 • B) Tektonik
 • C) Volkanik
 • D) Buzul
SORU 6

Toprak oluşumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Yumuşak kayaçlar daha kolay aşınıp parçalanır.
 • B) Toprak oluşum süreci yüzyıllar alabilir.
 • C) Eğimi fazla olan yamaçlarda toprak kalınlığı fazladır.
 • D) Oluşumunu tamamlamış toprakta farklı özellikli katmanlar oluşur.
SORU 7

Aşağıdaki yerlerin hangisinde muson ormanlarına rastlanır?

 • A) Hindistan’ın güneyinde
 • B) Kuzey Amerika’da
 • C) Brezilya’da
 • D) Sibirya’da
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasına neden olmamıştır?

 • A) Nüfus planlamasının yapılması
 • B) Çalışan kadın sayısının artması
 • C) Şehirleşme oranının yükselmesi
 • D) Beslenmebarınma imkanlarının iyileşmesi
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışından kaynaklanan olumlu bir durumdur?

 • A) Göçlerin artması
 • B) Tüketimin artması
 • C) Milli gelirin azalması
 • D) İş gücü potansiyelinin artması
SORU 10

Bağımlı nüfus oranının yüksek olduğu ülkede aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

 • A) Doğum oranının yüksek olduğu
 • B) Nüfus artış hızının düşük olduğu
 • C) Okuryazar oranının çok yüksek olduğu
 • D) Ekonomik kalkınmasını tamamlamış olduğu 13
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik nedenli göçlerden biri değildir?

 • A) Ulaşım
 • B) Ticaret
 • C) Eğitim
 • D) Turizm
SORU 12

Köylerin büyüyerek kentlere dönüştüğü ve devletlerin ortaya çıktığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paleolitik
 • B) Mezolitik
 • C) Neolitik
 • D) Kalkolitik
SORU 13

Aşağıdaki kurum ve işletmelerden hangisi üçüncül ekonomik faaliyetlerin yapıldığı bir yerdir?

 • A) Mandıra
 • B) Banka
 • C) Kağıt fabrikası
 • D) Reklam ajansı
SORU 14

Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Hiçbir yeri güneş ışınlarını 90º açı ile alamaz.
 • B) Dört mevsimi belirgin biçimde yaşar.
 • C) Güneyden kuzeye gidildikçe gölge boyu kısalır.
 • D) En doğu ve batısı arasında 1 saat 16 dk.’lık fark vardır.
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Paleozoik’te oluşmuş başlıca masif alanlarından biridir?

 • A) Rize çevresi
 • B) Menteşe yöresi
 • C) Kalabalık şehirlere yakın olması
 • D) Hakkari dağlık bölgesi
SORU 16

Kaçkar, Mescit ve Yalnızçam dağları haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi grabenlere yerleşmiş ovalarımızdan değildir?

 • A) Gediz
 • B) Elazığ
 • C) Bakırçay
 • D) Büyük menderes
SORU 18

Yukarıdaki şemada boş olan kutucuğa gelmesi gereken aşınım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Polye
 • B) Şirk
 • C) Lapya
 • D) Mağara
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde olmasının bir sonucudur?

 • A) En kuzey ve güney sınırları arasındaki mesafenin 666 km olması
 • B) Ülke genelinde kurak iklim şartlarının hakim olması
 • C) Kuzey ve güneydeki dağların denize paralel uzaması
 • D) Güneş ışınlarının ülkemize hiç bir zaman dik açıyla gelmemesi
SORU 20

Ülkemizde sisli gün sayısı aşağıdaki yerlerin hangisinde daha fazladır?

 • A) Doğusunda
 • B) Kuzeybatısında
 • C) Güneybatısında
 • D) Güneydoğusunda
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABDCADDACDBCBCBADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?