Coğrafya 3 Dersi 2013 - 2014 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kayaçlar kaç ana gruba ayrılmıştır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 2

Organik tortul kayaçların oluşumuna sebep olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çeşitli doğal afetler
 • Yüzeye çıkan mağmanın ani soğuması
 • Bitki ve hayvan kalıntılarının birikmesi
 • Kayaçların basınç ve sıcaklık altında kalması
Soru 3

İki kıtasal levhanın birbirine yaklaştığı yerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

 • Litosfer kalınlaşıp sıra dağlar oluşur.
 • Litosfer incelip geniş ovalar oluşur.
 • Volkanik faliyetler artıp dağlar oluşur.
 • Çukurlaşma başlar bu alanları deniz suları doldurur.
Soru 4

Okyanus sularının farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 • Baki
 • Enlem
 • Rüzgârlar
 • Basınç merkezleri
Soru 5

Finlandiya, İsveç, Kanada gibi kuzey ülkelerinde hangi göl tipi daha yaygındır?

 • Karstik
 • Tektonik
 • Volkanik
 • Buzul
REKLAM
Soru 6

Toprak oluşumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Yumuşak kayaçlar daha kolay aşınıp parçalanır.
 • Toprak oluşum süreci yüzyıllar alabilir.
 • Eğimi fazla olan yamaçlarda toprak kalınlığı fazladır.
 • Oluşumunu tamamlamış toprakta farklı özellikli katmanlar oluşur.
Soru 7

Aşağıdaki yerlerin hangisinde muson ormanlarına rastlanır?

 • Hindistan’ın güneyinde
 • Kuzey Amerika’da
 • Brezilya’da
 • Sibirya’da
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasına neden olmamıştır?

 • Nüfus planlamasının yapılması
 • Çalışan kadın sayısının artması
 • Şehirleşme oranının yükselmesi
 • Beslenmebarınma imkanlarının iyileşmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışından kaynaklanan olumlu bir durumdur?

 • Göçlerin artması
 • Tüketimin artması
 • Milli gelirin azalması
 • İş gücü potansiyelinin artması
Soru 10

Bağımlı nüfus oranının yüksek olduğu ülkede aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

 • Doğum oranının yüksek olduğu
 • Nüfus artış hızının düşük olduğu
 • Okuryazar oranının çok yüksek olduğu
 • Ekonomik kalkınmasını tamamlamış olduğu 13
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik nedenli göçlerden biri değildir?

 • Ulaşım
 • Ticaret
 • Eğitim
 • Turizm
Soru 12

Köylerin büyüyerek kentlere dönüştüğü ve devletlerin ortaya çıktığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paleolitik
 • Mezolitik
 • Neolitik
 • Kalkolitik
Soru 13

Aşağıdaki kurum ve işletmelerden hangisi üçüncül ekonomik faaliyetlerin yapıldığı bir yerdir?

 • Mandıra
 • Banka
 • Kağıt fabrikası
 • Reklam ajansı
REKLAM
Soru 14

Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hiçbir yeri güneş ışınlarını 90º açı ile alamaz.
 • Dört mevsimi belirgin biçimde yaşar.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe gölge boyu kısalır.
 • En doğu ve batısı arasında 1 saat 16 dk.’lık fark vardır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Paleozoik’te oluşmuş başlıca masif alanlarından biridir?

 • Rize çevresi
 • Menteşe yöresi
 • Kalabalık şehirlere yakın olması
 • Hakkari dağlık bölgesi
Soru 16

Kaçkar, Mescit ve Yalnızçam dağları haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi grabenlere yerleşmiş ovalarımızdan değildir?

 • Gediz
 • Elazığ
 • Bakırçay
 • Büyük menderes
Soru 18

Yukarıdaki şemada boş olan kutucuğa gelmesi gereken aşınım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Polye
 • Şirk
 • Lapya
 • Mağara
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde olmasının bir sonucudur?

 • En kuzey ve güney sınırları arasındaki mesafenin 666 km olması
 • Ülke genelinde kurak iklim şartlarının hakim olması
 • Kuzey ve güneydeki dağların denize paralel uzaması
 • Güneş ışınlarının ülkemize hiç bir zaman dik açıyla gelmemesi
Soru 20

Ülkemizde sisli gün sayısı aşağıdaki yerlerin hangisinde daha fazladır?

 • Doğusunda
 • Kuzeybatısında
 • Güneybatısında
 • Güneydoğusunda
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCABDCADDACDBCBCBADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?