GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 4 – Test 22014-2. Dönem

SORU 1

İlkbaharda yeşerip yaz boyunca yeşil kalan, bozkırdan daha gür olan ot topluluğunun adı nedir?

 • Garig
 • Çayır
 • Psödomaki
 • Antropojen bozkır
SORU 2

Türkiye’nin sıcak su kaynakları bakımından zengin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Ortalama yükseltisinin fazla olması
 • Aktif bir tektonik yapıya sahip olması
 • Geniş bir akarsu ağına sahip olması
SORU 3

Türkiye’de çeşitli toprak tiplerinin görülmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

 • Farklı iklimlerin görülmesinin
 • Sık yaşanan heyelan olaylarının
 • Arazinin farklı kayaçlardan oluşmasının
 • Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesinin
SORU 4

Kurak ve yarı kurak bölgelerde su ve rüzgâr erozyonunun etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitki örtüsünün zayıflığı
 • Toprağın yanlış işlenmesi
 • Eğimli arazilerin fazla oluşu
 • Arazinin aşınmaya dirençsiz oluşu 14
SORU 5

Ülkemizde 1985 yılından sonra nüfus artış hızında azalma görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni değildir?

 • Eğitim düzeyinin yükselmesi
 • Aile planlaması uygulamaları
 • İç göçlerin yoğun yaşanması
 • Kadının iş hayatında yer alması
SORU 6

Batı ve Güneydoğu Toros sıradağları ile ülkemizin Doğu ve Güneydoğusunda yaygın olarak görülen göçebe çobanlarının çadırlarından oluşan yerleşmelere ne denir?

 • Mahalle
 • Yayla
 • Mezra
 • Oba
SORU 7

Hint Okyanusundan gelen gemilerin Japonya’ya ulaşması için aşağıdaki su yollarından hangisini kullanması gerekir?

 • Kiel Kanalı’nı
 • Bering Boğazı’nı
 • Panama Kanalı’nı
 • Malakka Boğazı’nı
SORU 8

Aşağıdaki şehirlerden hangisi nüfus miktarına göre sınıflandırılmıştır?

 • Metropol şehirler
 • Turizm şehirleri
 • Ticari şehirler
 • İdari şehirler
SORU 9

Ekonomik imkânların yetersiz olduğu göç veren yerlerde kadın nüfus erkek nüfustan daha fazladır.
Aşağıdaki şehir türlerinden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

 • Sinop
 • Kırşehir
 • İzmit
 • Kastamonu
SORU 10

Yük taşımada en ucuz ve en pahalı ulaşım sistemi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

En ucuz -- > En pahalı

 • Karayolu -- > Denizyolu
 • Denizyolu -- > Havayolu
 • Demiryolu -- > Havayolu
 • Denizyolu -- > Demiryolu
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente göçü önleme yöntemlerinden biri olamaz?

 • Tarımda makineleşmenin artması
 • Besi ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi
 • Tarıma dayalı sanayi kollarının kırsala kaydırılması
 • Kırsalda eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
SORU 12

Coğrafi keşifler aşağıdakilerden hangisinin dünyayı keşfetme ve yeni yerler bulma girişimine verilen addır?

 • Asyalıların
 • Avrupalıların
 • Arapların
 • Afrikalıların
SORU 13

• Basılı kültür doğdu.
• Eğitim yaygınlaştırıldı.
• Kitap ucuzladı.
Verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinin icadıyla gerçekleşmiştir?

 • Yazının
 • Kağıdın
 • Matbaanın
 • Bilgisayarın
SORU 14

Konumlarından dolayı gelişmelerinde ulaşım hizmetlerinin de etkili olduğu şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?

 • Ankara
 • İstanbul
 • Eskişehir
 • Zonguldak
SORU 15

Tsunaminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Büyük dalga
 • Akma hareketi
 • Deprem kuşağı
 • Levha kırılması
SORU 16

GAP’ın uygulandığı bölgede aşağıdakilerden hangisi gözlenmemiştir?

 • Sulu tarıma geçilmesi
 • Enerji üretiminin artması
 • İstihdam alanlarının artması
 • Şehirleşme oranının azalması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi volkanizmanın olumsuz etkilerinden biridir?

 • Asit yağmurlarını oluşturması
 • Bazı volkanik arazilerin turistik değer taşıması
 • Volkanik taşların inşaat sektöründe kullanılması
 • Volkanik toprakların mineral bakımından zengin olması
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi bir kütle hareketidir?

 • Tsunami
 • Kasırga
 • Heyelan
 • Yıldırım
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetler sonunda yapılan iyileştirmeye yönelik bir davranış değildir?

 • Eğitim, sağlık ve psikolojik destek verilmesi
 • Geçici meskenlerin oluşturulması
 • Haberleşme alanında tedbirlerin alınması
 • Afetlere karşı hazırlıkların yapılması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi çığın çok görüldüğü illerden biridir?

 • Eskişehir
 • Bingöl
 • Şanlıurfa
 • Sivas
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCBACDDACBABCDADACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler